PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Jerzy Maciejewski


Członek Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, instruktor fotografii krajoznawczej, instruktor krajoznawstwa regionu i Polski, strażnik ochrony przyrody i organizator turystyki. W latach 1978-1986 był przewodniczącym Komisji Fotografii Krajoznawczej ZW PTTK we Wrocławiu i przewodniczącym klubu fotografii krajoznawczej Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna. W latach 1982-2002 brał czynny udział w inwentaryzacji krajoznawczej województwa wrocławskiego.

Jest autorem wielu artykułów o tematyce krajoznawczej publikowanych w prasie lokalnej i PTTK oraz autorem kilku przewodników.

Za swoją działalność otrzymał kilkanaście dyplomów, odznak i wyróżnień m.in.: Zasłużony Działacz Kultury, Złota Honorowa Odznaka PTTK, Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży, Honorowy Turysta Dolnego Śląska, Medal 50-lecia PTTK. Jest posiadaczem wielu odznak turystyki kwalifikowanej, a wśród nich, oczywiście, Odznaki Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym.

W bieżącej kadencji Komisji Fotografii Krajoznawczej zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem strony internetowej KFK, prowadzi stałą galerię internetową fotografów krajoznawców, galerię fototapet, bieżące komunikaty komisji, stronę Odznaki Fotografii Krajoznawczej z regulaminem odznaki, wykazy posiadaczy odznaki w stopniu złotym oraz laureatów Honorowej Odznaki im. Fryderyka Kremsera. Jego zasługą jest również doskonała organizacja Forum Fotografii Krajoznawczej we Wrocławiu w 2003 r. W twórczości fotograficznej preferuje surową fotografię dokumentalną w większości architekturę Dolnego Śląska.

Jest dobrym, zaangażowanym w prace komisji fotografii krajoznawczej fotografem i dobrym kolegą.

Komisja Fotografii Krajoznawczej


Syców - kościół, epitafium

Wodospad Kamieńczyk


Włodawa - synagoga

Żórawina - kościół obronny

Rokosow - pałac

Bierkowice - skansen


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT