PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

XXVI Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego


Kolejne już wojewódzkie eliminacje konkursu krasomówczego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "Ojczyzna... to krajobraz" odbyły się 20 października 2003 r. (poniedziałek) w klubie Hades Miejskiego Domu Kultury w Grajewie. Dotychczas młodzież tego miasta nie uczestniczyła konkursie, toteż chcieliśmy, aby i tu znaleźli się młodzi krasomówcy, a także powiększyło się grono przyjaciół tego konkursu. Oba zadania zostały zrealizowane. Do Grajewa przybyło 37 uczniów, a wśród nich młodzi Polacy z Wilna (Litwa), Krzemieńca (Ukraina), a także reprezentanci następujących miejscowości: Augustów, Białystok, Białowieża, Łapy, Łomża, Michałów, Monki i Siemiatycze.

Krasomówcy z Grajewa reprezentowali zespoły szkół nr 1 i 2 . Do głównych kryteriów oceny, którymi kierował się sąd konkursowy w składzie: Dariusz Szada-Borzyszkowski (przewodniczący), Wiesława Dembińska, Irena Grabowiecka, Ewa Jakubaszek, Maria Maranda, Dorota Sokołowska, nalezały

 • sugestywność, logika i spontaniczność prezentacji;
 • dbałość o zachowanie kultury i poprawności języka polskiego;
 • wartości poznawcze i emocjonalne wygłaszanego tekstu;
 • jakość przekazu wypowiedzi słuchaczom (barwa i moc głosu, dykcja, płynność, bogactwo języka, konstrukcja wypowiedzi, zmieszczenie się w 10-minutowym limicie czasu). Młodzi krasomówcy w swych wystąpieniach ujawniali stosunek do historii i tradycji polskiego, poruszali też wiele tematów współczesnych. Nie zanotowaliśmy żadnych wystąpień, które nie mieściłyby się w haśle głównym konkursu - "Ojczyzna... to krajobraz".

Publiczność gorąco oklaskiwała wystąpienia młodych krasomówców z Łomży, Białowieży i Grajewa. Kilka wystąpień tyczyło tradycji bartniczo-pszczelarskich, toteż nic dziwnego, że stworzony został przepiękny "krajobraz miodem płynący". Za prezentację tego właśnie tematu Marta Gąsowska (III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku) zdobyła jedną z nagród głównych (bogaty zestaw książek ufundowanych przez Podlaskie Kuratorium Oświaty - współorganizatora konkursu). Inne 4 nagrody główne zdobyli:

 • Waldemar Kotowicz (VIII LO w Białymstoku) "Lekcja" - imponujący zestaw książek ufundowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Waldek otrzymał też specjalną nagrodę za poruszenie tematyki krajoznawstwa i turystyki osób niepełnosprawnych;
 • Jacek Werkowski z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży za "Tradycje łowieckie" wywiózł wielki plecak ufundowany przez Provimi Polska w Białymstoku;
 • Joanna Chludzińska za wysoce artystyczną jakość wypowiedzi pt . "O tym, jak łomżyńskie wiedźmy wynosiły się z miasta" i była to nagroda pieniężna ufundowana przez "Kurier Poranny";
 • podobnie Szymon Janikowski (z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży) za swoje "Bartnictwo na Kurpiach" otrzymał radiomagnetofon sprezentowany przez Polskie Radio Białystok.

Tych pięcioro laureatów oraz Magda Chludzińska (też z Łomży) wystąpiło w konkursie 3-minutowych improwizacji na wylosowany temat. Najlepiej wypadli i w drugiej połowie listopada br. na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu wystąpią:

 • Joanna Chludzińska (Łomża)
 • Szymon Janikowski (Łomża)
 • Jacek Werkowski (Białowieża), który otrzymał także nagrodę publiczności.

Cala ta trójka została uhonorowana cennymi nagrodami ufundowanymi przez prezesa Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie oraz posła na Sejm RP Edmunda Borawskiego.

Do grona wyróżnionych w konkursie należą:

 • Michał Górski (I LO w Białymstoku);
 • Joanna Szutowa z Wilna;
 • Mirosława Adamska z zespołu szkół nr 2 im. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;
 • Wojciech Maśliński z zespołu szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grajewie.

Nagrody i wyróżnienia ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Oddział Podlaski "Wspólnoty Polskiej", poseł na Sejm RP Barbara Ciruk, starosta powiatu grajewskiego Jarosław Augustowski, wójt gminy Grajewo, a także burmistrz miasta Grajewa, który ufundował upominki wszystkim uczestnikom konkursu. Na zakończenie imprezy laureat nagrody publiczności poczęstował wszystkich zebranych wspaniałym tortem przygotowanym przez klasy gastronomiczne zespołu szkół nr 2, w którym spożyliśmy również pożywny obiad.

Publiczność i sąd konkursowy bardzo wysoko ocenili poziom tegorocznego Konkursu. Serdecznie się pożegnano z życzeniami, aby ponownie spotkać się za rok w Białowieży.

Maria Maranda

PS. Na listopadowy finał do Golubia-Dobrzynia dojechali tylko krasomówcy z Łomży, którzy świetnie się zaprezentowali. Kol. Jacek Werkowski z Białowieży nie zdołał przezwyciężyć choroby, ale zapewnia, że Anna Wazówna nieodmiennie kocha swe zamczysko, a i Golub-Dobrzyń tak dalece, że ma swój silny wpływ na opinię J...Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT