PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Tak szkolimy nauczycieli


Przekazuję program realizowany przeze mnie za pośrednictwem i oddziałów PTSM i PTTK w Jeleniej Górze podczas ogólnopolskich kursów nauczycieli - kandydatów na przodowników turystyki górskiej.

I. Założenia organizacyjne

1. Kursy są realizowane w formie 3-tygodniowyph obozów wędrownych przemierzających całą wybraną w danym roku grupę górskę (z dostosowaniem do punktów wyjściowych i pośrednich dużych odznak GOT).

2. W skład obozu wchodzą: 20 uczestników + 2 członków kadry kierowniczej, z których zastępca jest z reguły odpowiedzialny za program krajoznawczy (musi to być dobry znawca terenu z uprawnieniami przodownickimi lub przewodnickimi). Kierownik kursu to jeleniogórski przodownik TG, odpowiedzialny przede wszystkim za sprawy organizacyjne i finansowe.

3. Uczestnicy rekrutują się spośród nauczycieli, niekiedy studentów kierunków nauczycielskich z całej Polski, którzy muszą spełniać następujące warunki: a) posiadanie małej złotej GOT (niekiedy przyjmujemy z małą srebrną zdobytą w poprzednim roku, tak aby w czasie obozu można było zdobyć małą złotą), b) członkostwo PTTK (minimum 4-letnie) oraz członkostwo PTSM (ze względu na zniżki noclegowe w często wykorzystywanej tańszej bazie schronisk młodzieżowych), c) ogólną znajomość gór Polski, w tym również terenu zdobywanych uprawnień

4. Uczestnicy obozu nocują w taniej bazie turystycznej, a więc w schroniskach PTTK i schroniskach młodzieżowych. Stosują zasadę samoobsługi w wyżywieniu (z wyj. obiadów), mają ze sobą własną bieliznę pościelową i maksymalną liczbe legitymacji uprawniających do zniżek noclegowych.

II. Program merytoryczny

1. Uczestnicy obozu poznają daną grupę górską poprzez bezpośrednią wędrówkę pieszą. Stosowane są dojazdy i przejazdy.

2. Każdy kursant aktywnie uczestniczy w poznawaniu terenu przyszłych uprawnień, przygotowując zasugerowane przez kadrę obozu tematy. Są to np. wiadomości o poszczególnych pasmach górskich i także tematy zagadnieniowe. Po omówieniu danej grupy górskiej referujący w następnym dniu prowadzi obóz jako przewodnik (pod nadzorem kadry).

3. Na obozach nigdy nie stosujemy zasady, że kierownik obozu lub zastepca prowadza uczestników jako przewodnicy, pozostawiając im bierne poznawanie terenu. Rolą kadry jest inspirowanie, zdalne kierowanie i czuwanie nad prawidłową realizacją. Tę formę uczestnicy od dawna zaakceptowali.

4. W ramach poznawania terenu występuje również zwiedzanie obiektów kultury materialnej, udział w ciekawych imprezach regionalnych, spotkanie z ciekawymi ludźmi regionu, a także (ale tylko na obozach studenckich) zajęcia z ratownictwa górskiego), wspinaczki organizowane przy współpracy z GOPR-em.

5. Na początku kursu uczestnicy zdają uproszczony egzamin z ogólnej znajomości gór Polski oraz działalności PTTK i PTSM.

6. Kurs kończy się egzaminem przed oficjalną komisją TG, na który składają się: a) znajomość regulaminu GOT, b) szczegółowa znajomość terenu uprawnień.

Egzamin końcowy jest poprzedzony 1-dniowymi konsultacjami odbywającymi się w przeddzień egzaminu.

III. Uwagi końcowe

1. Podane założenia zostały wypracowane podczas organizacji 15 dotychczasowych kursów, które prowadzimy od 1983 r. do dziś obejmując ich zasięgiem Sudety (12 razy), Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie i Góry Świętokrzyskie.

2. Dużym osiągnięciem jest, że ogromna większość absolwentów bardzo aktywnie udziela się w szkolnym lub studenckim ruchu turystycznym. Wielu z nich chętnie poszerza swoje uprawnienia.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT