PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

46. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej Żarnów - Końskie "Sielpia 2003"; 19-21 września 2003 r.


Jak co roku, zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją, piechurzy spod znaku PTTK spotykają się na kilka dni. Celem jest (co roku w innym zakątku kraju) porozmawiać o tym, co nas boli, nurtuje, jak widzimy swoją posługę przodownicką w dzisiejszych realiach, jak poznawać - by przekazać tym, co po nas będą. I dokładniej poznać to miejsce, ten teren, ten zakątek Ojczyzny z jej tradycją, która tu od wielu dziesięcioleci trwa.

Schemat tych spotkań jest już dopracowany w idei, ale życie co roku do niego dokłada nowe części. W tym roku całość zlotu miała tę nowość, że odbywała się transgranicznie przy zgodnym udziale kolegów z województw: łódzkiego - z oddziału w małym, ale historycznym Żarnowie i świętokrzyskiego z oddziału w Końskich. Ta nowość moim zdaniem pokazała, jak można w dzisiejszych czasach kontynuować tradycję spotkań, łącząc siły na miarę skromnych środków finansowych.

Jak w latach ubiegłych było uroczyste otwarcie zlotu w sali szkoły w Żarnowie - historyczną zlotową laską - i witanie gości: miejscowych władz i władz towarzystwa. Okazjonalne wręczenie odznaczeń honorowych dla miejscowych działaczy i władzom za pomoc w popieraniu turystyki pieszej i krajoznawstwa. Szczególnie zasłużonym przodownikom turystyki pieszej z całego kraju nadano godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej, powiększając to grono o dalsze 12 nazwisk.

W ramach części sesyjnej uczestnicy wysłuchali referatów pogłębiających szczegółową wiedzę o tajemnicach tego zakątka ojczyzny. Już same tytuły: "Relikty archeologiczne Żarnowa i okolic", "Wokół przestrzeni kulturowej Pilicy", "Zabytki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego na ziemi koneckiej", wzbudzały zainteresowanie i zachęcały, by pilnie wsłuchiwać się w ich treść. Prelegenci dawali i udowodniali wysoką jakość przekazywanej treści. Rozrywki dostarczyły występy Zespołu Pieśni i Tańca z Opoczna i z miejscowej szkoły. To była duża porcja folkloru w serdecznym wykonaniu dorosłych i młodzieży. Można było też cieszyć oczy wystawami: "Krajobrazy pachnące miętą" i odznakami z imprez turystycznych organizowanych przez miejscowy oddział, jedyny działający w środowisku wiejskim w kraju. Nad całością przebiegu pieczę trzymali kol. prezesi Wojciech Pasek - Końskie i Włodzimierz Szafiński - Żarnów.

W salach szkolnych obradowały zespoły zlotowe, omawiając tematykę: historii i tradycji klubów turystyki pieszej, regulaminów i odznak, szlaków, szkolenia, nauczycieli przodowników TP w środowisku młodzieży szkolnej, przodowników TP w środowisku niepełnosprawnych. Były to rozmowy debaty o szczegółach tej dziedziny poznawania ojczyzny i występujących problemach, z którymi spotykają się na swoim rodzinnym terenie. Wypracowane wnioski, czasami po burzliwych dyskusjach, powinny usprawniać ich działanie - pracę po powrocie do domu.

Na nocleg przemieszczono się do ośrodka w Sielpi, gdzie zlot trwał dalej. Dzień następny organizatorzy przewidzieli na pokazanie uroków województw łódzkiego i świętokrzyskiego. To także była duża porcja przypomnienia - dla niektórych po latach - najciekawszych zakątków, zagłębienia się w szczegóły historii i dnia dzisiejszego lub ich odkrywania. Powrót na wieczór i ognisko turystyczne kończyły dzień.

Niedziela to poranna msza polowa sprawowana przez jednego z nas - ks. prałata Jerzego Pawlika, a potem czas na zakończenie, podsumowanie zlotu i przekazanie laski zlotowej kolegom z Legnicy, którzy serdecznie wszystkich zapraszali na piastowską ziemię.

Ryszard Bałabuch


Nowo mianowani
Honorowi Przodownicy Turystyki Pieszej

nr leg. 500H Ryszard Wrzosek z Gdyni
nr leg. 501H Henryk Pliszka z Gdyni
nr leg. 502H Stanisław Kornaś z Tarnowa
nr leg. 503H Barbara Suwalska z Łodzi
nr leg. 504H Jan Stawowczyk ze Świętochłowic
nr leg. 505H Czesław Rząsa ze Szczecina
nr leg. 506H Andrzej Czapliński ze Zgierza
nr leg. 507H Jadwiga Wilmańska ze Zgierza
nr leg. 508H Zdzisław Steć ze Szczecina
nr leg. 509H Adam Adamus z Chorzowa
nr leg. 510H Janusz Kapecki z Zamościa
nr leg. 511H Edward Tomczak z Łodzi

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT