PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Pięciolatek - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie


Dnia 21 listopada 2003 r. Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie obchodził jubileusz 5-lecia powstania. Uroczystości odbyły się w Klubie Garnizonowym i połączone zostały z V Ogólnopolskim Rajdem gen. Orlicza-Dreszera. Przybyli przedstawiciele władz starostwa chełmskiego, Urzędu Miejskiego w Chełmie, Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, przedstawiciele Komisji Turystyki Motorowej, Pieszej i Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK, przedstawiciele zarządów oddziałów PTTK z Krakowa, z Ursusa, z Warszawy, z Puław, z Kazimierza Dolnego, z Włodawy, z Szamotuł, z Gdyni, z Lipna, z Torunia, z Bełchatowa, z Krasnegostawu i z Chełma.

W czasie pięciu lat działalności statutowej oddział był organizatorem 153 imprez turystyki kwalifikowanej, w których udział wzięło 4 584 osoby, w tym 9 imprez rangi ogólnopolskiej dla 1 198 uczestników.

Koło Przewodników Terenowych PTTK obsłużyło 155 wycieczek, w których wzięło udział 6 938 osób. Członkowie oddziału w czasie tych 5 lat zdobyli łącznie 652 odznaki turystyki kwalifikowanej.

Za duży wkład pracy w upowszechnianiu krajoznawstwa regionu, wiedzy krajoznawczej, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji, za wytrwałość i upór w organizacji imprez turystycznych minister obrony narodowej przyznał tytuł honorowy Turysta Roku 2003 prezesowi Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Witoldowi Klizie. Za dużą aktywność oddziału w upowszechnianiu turystyki kwalifikowanej oraz osobisty wkład pracy na rzecz krajoznawstwa i turystyki regionu minister obrony narodowej wyróżnił nagrodą rzeczową prezesa i sekretarza Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Witolda Klizę i Zofię Nycz.

Zarząd Główny PTTK uhonorował za wszechstronną działalność turystyczną Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Wraz z oddziałem 5-lecie obchodziły koła turystyki pieszej, motorowej, przewodników terenowych, które Zarząd Główny PTTK wyróżnił dyplomami.

Zarząd Główny PTTK za dużą aktywność turystyczną wyróżnił Honorową Odznaką PTTK Marię Muniak, Edwarda Iłendę, Zofię Nycz i Roberta Iłendę. Odznaki "25 lat w PTTK" otrzymali: Bogusława Lenard, Halina Sobolewska i Czesław Fura. Za duży wkład pracy z młodzieżą w dziedzinie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki Zarząd Główny PTTK wyróżnił odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" w stopniu złotym Wiesławę Szalewicz. Były również dyplomy Zasłużony Turysta Motorowy nadane przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK dla Zofii Nycz, Wiesławy Szalewicz i Witolda Klizy. Za pomoc i współpracę podczas organizacji imprez turystycznych Zarząd Główny PTTK wyróżnił dyplomami również sponsorów i darczyńców: Edwarda Iłendę z firmy Edzio, Annę i Juliana Leckich - sklep Julian, Zofię Lecką - sklep Big Star, Krzysztofa Leckiego - sklep Masters. Wręczono również zdobyte odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze: Zofii Nycz, Marii Muniak, Sylwii Iłendzie i Przemysławowi Gajewskiemu.

Najwięcej odznak zdobyła młodzież zrzeszona w SKKT-PTTK, były to odznaki "Siedmiomilowe buty" srebrne i złote, popularne i brązowe odznaki turystyki pieszej, popularne, brązowe i srebrne odznaki Turysta Przyrodnik PTTK i odznaki krajoznawcze.

W skład oddziału wchodzi 12 kół SKKT-PTTK oraz 6 kół: krajoznawcze, turystyki pieszej i motorowej, imprez na orientację, ochrony przyrody, przewodników terenowych. Oddział liczy około 400 członków.

Za pomoc i współpracę w organizowaniu imprez turystycznych, Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK wyróżnił Honorową Odznaką Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie 23 osoby, natomiast dyplomem Prezes Zarządu Oddziału Wojskowego wyróżniono 5 osób.

W następnym dniu, 22 listopada, turyści udali się na trasę V Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem gen. Orlicza-Dreszera. Trasa prowadziła przez Zamość na Roztocze Środkowe. W Zamościu zwiedzono Starą Bramę Lubelską, park miejski, Akademię Zamojską, pałac Zamojskich, katedrę zamojską oraz Bramę Szczebrzeską. W następnej kolejności zwiedzono w Górecku Kościelnym drewniany kościół pw. św. Bp. Stanisława, drewniane kapliczki, stacje drogi krzyżowej wykonane przez lokalnych twórców ludowych oraz zabytkową aleję dębów. W Józefowie Roztoczańskim obejrzano zabudowę rynku, ratusz, areszt-kozę, synagogę oraz kamieniołomy. Następnie zwiedzono rezerwat przyrody Czartowe Pole oraz rezerwat Nad Tanwią. W Krasnobrodzie udano się do rezerwatu przyrody Święty Roch oraz do Podklasztorza z Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej.

W niedzielę zwiedzano zabytki Chełma. Zapoznano uczestników z przebiegiem szlaku bojowego gen. Orlicza-Dreszera i jego związków z Chełmszczyzną. Imprezę podsumowano przeprowadzeniem konkursów: wiedzy o gen. Orliczu-Dreszerze, wiedzy o regionie, topograficznym, o ochronie przyrody i środowiska, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej i piosenki turystycznej. Zdobywcom pierwszych miejsc w poszczególnych konkursach wręczono nagrody.

Podczas rajdu zdobywano punkty na odznakę turystyki pieszej, na odznakę Turysta Przyrodnik PTTK, odznakę krajoznawczą Zamojszczyzny, Ziemi Chełmskiej, Miłośnik Roztocza oraz odznakę architektury drewnianej w Polsce.

Zofia Nycz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT