PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł rzek w Bydgoszczy
Meldunki


1. Informujemy, że 4 paździenika br. wyznakowano miejsce źródła rzeki Brdy, która swoimi wodami zasila Wisłę, a następnie Morze Bałtyckie.

2. W okolicach źródła wbito pal z informacją krajoznawczą.

3. Posprzątano teren wokół źródła rzeki Brdy, wykonując takie prace, jak: wygrabienie terenu, zgromadzenie patyków, kamieni, umocowanie słupka metalowego z tablicą o treści krajoznawczej.

4. Zgłoszono do Nadleśnictwa Miastko propozycję ujęcia źródła jako użytku ekologicznego i jego zagospodarowania.

5. Wykonano dokumentację fotograficzną miejsca źródła oraz samej imprezy "Spotkania u źródeł rzek".

6. W "Spotkaniu u źródeł rzek" wzięło udział pięć osób, zdobywając między innymi punkty do odznak.

7. Informujemy, że 5 października br.wyznakowano miejsce źródła rzeki Zbrzycy, która swoimi wodami zasila Brdę , a następnie Wisłę i Morze Bałtyckie.

8. W okolicach źródła wbito pal z informacją krajoznawczą.

9. Posprzątano teren wokół źródła rzeki Zbrzycy, wykonując takie prace, jak: sprzątnięcie terenu, umocowanie słupka metalowego z tabliczką o treści krajoznawczej.

10. Zgłoszono do urzędu Gminy propozycję ujęcia źródła jako użytku ekologicznego i jego zagospodarowania.

11. Wykonano dokumentację fotograficzną miejsca źródła oraz samej imprezy "Spotkania u źródeł rzek".

12. W "Spotkaniu u źródeł rzek" wzięło udział pięć osób, zdobywając między innymi punkty do odznak.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT