PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Gdynianie u źródeł


Zarząd Główny PTTK zaproponował ogólnopolską akcję "Spotkania u źródeł rzek". Przedstawił swoim oddziałom w całej Polsce zadania: wyszukanie źródeł rzek i rzeczek na terenie swojego działania, oznakowanie owych źródeł, dokonanie niezbędnych prac porządkowych, zorganizowanie w okresie od 25 maja do 28 września 2003 r. zlotów, złazów do źródeł rzek, rajdów.

W odpowiedzi na apel Towarzystwa Oddział Morski PTTK w Gdyni zgłosił propozycję zorganizowania czterech spotkań u źródeł następujących rzek:

  • 5 lipca Chynowo - źródła Redy,
  • 19 lipca Borzestowo - źródła Łeby,
  • 9 sierpnia Jezioro Stobór - źródła Piaśnicy,
  • 13 września Bojano - źródła Kaczej.

W ustalonych terminach odbyły się wycieczki, złazy i rajdy do obszarów źródliskowych tych rzek. Planowane działania związane z wyżej wymienionymi zadaniami to: sprzątanie terenu i porządkowanie okolic źródeł, oznakowanie źródeł za pomocą tablic informacyjnych, przygotowanie i wydanie informacji o rzekach. Jako imprezy towarzyszące zorganizowano spotkania z mieszkańcami i młodzieżą szkolną wsi, w których pobliżu znajdują się źródła.

Ryszard Wrzosek

Spotkanie u źródeł rzeki Kaczej

W dniu inauguracji ogólnopolskiej akcji PTTK "Spotkania u źródeł" 25 maja 2003 r., Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni zorganizowała wycieczkę krajoznawczą do obszaru źródliskowego rzeki Kaczej. Na trasie pieszej z Gdyni Wiczlina do Bojana (źródła Kaczej) i powrót do Gdyni Orłowa, wzdłuż górnego odcinka rzeki, przeszliśmy 15 km. Przy ładnej, słonecznej pogodzie podziwialiśmy krajobraz morenowy Wysoczyzny Gdańskiej, w jej północnej części, obejmującej moreny czołowe Wzgórz Chwaszczyńskich. Prowadziliśmy notatki i robiliśmy zdjęcia doliny rzeki Kaczej.

Rzeka Kacza

Kacza, niewielka rzeczka bezpośrednio wpadająca do Zatoki Gdańskiej w Orłowie, ma zaledwie 14,8 km długości. Jej zlewnia wynosi 53,8 km2 i obejmuje tereny gęsto porośnięte krzewami, lasami (25%) i niewielkimi płatami bagnistych łąk i torfowisk.

Od źródeł aż do Małego Kacka rzeczka płynie naturalnym korytem, w kilku miejscach pogłębionym, a w dolnym odcinku korytem uregulowanym. Ujście Kaczej do Zatoki Gdańskiej znajduje się na plaży, w odległości 70 m na północ od mola spacerowego w Orłowie. Obszar źródliskowy rzeczki znajduje się na zachód od miejscowości Bojano i na południe od miejscowości Czarna Góra. Kacza wypływa z mokradeł rozpościerających się na wysokości od 157 do 190 m. npm. Jedna jej odnoga, na zachód od wsi Bojano, wypływa z zalewu, powstałego w wyniku spiętrzenia wypływającej ze źródła wody, która wpada następnie do głębiej położonego koryta rzeczki. Tam również doprowadzana jest woda drenami i spływem grawitacyjnym z okolicznych terenów. W odległości 700 m od tego źródła na północ znajduje swój początek druga odnoga rzeczki, która przepływa przez wieś Czarna Góra i kieruje się na wschód, aby połączyć się w jeden wspólny ciek, który od tego miejsca płynie w kierunku Zatoki Gdańskiej. Niewielka rzeczka bezpośrednio wpadająca do Zatoki Gdańskiej w Orłowie ma zaledwie 14,8 km długości. Jej zlewnia wynosi 53,8 km kw. i obejmuje tereny gęsto porośnięte krzewami, lasami (25%) i niewielkimi płatami bagnistych łąk i torfowisk. Od źródeł aż do Małego Kacka rzeczka płynie naturalnym korytem, w kilku miejscach pogłębionym, a w dolnym odcinku korytem uregulowanym. Ujście Kaczej do Zatoki Gdańskiej znajduje się na plaży, w odległości 70 m na północ od mola spacerowego w Orłowie.

Konkurs Fotograficzny
"Pomorskie rzeki w obiektywie krajoznawcy"

W ramach ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek" Komisja Krajoznawcza OM PTTK w Gdyni zorganizowała konkurs fotograficzny dla krajoznawców amatorów fotografii. Celem konkursu było przygotowanie dokumentacji zdjęciowej dla pomorskich rzek, głównie obszarów źródliskowych. Na konkurs wpłynęły 62 fotogramy, w tym 21 w technice cyfrowej od 8 osób. Jury konkursu pod przewodnictwem Alicji Wrzosek, przewodniczącej komisji krajoznawczej, wysoko oceniło poziom artystyczny wykonanych zdjęć i wyróżniło trzech autorów:

1. Bartłomiej Kierzkowski - źródliska rzeki Kaczej,
2. Sławomir Ostaszewski - Jar Raduni,
3. Tomasz Stachurski - rzeki: Wda i Łeba.

Pokłosiem konkursu jest przygotowana wystawa fotograficzna w Klubie Turysty PTTK. Część zdjęć z konkursu zamieszczono w kronice Oddziału Morskiego PTTK, a także w sprawozdaniu z akcji "Spotkania u źródeł rzek".

Oddział Morski PTTK w Gdyni

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 12. Pułku Piechoty w Spytkowicach należy do Oddziału PTTK w Rabce Zdroju.

W ramach akcji "Spotkania u źródeł rzek" uczniowie naszego koła wykonali następujące prace:

  • wyszukali źródła rzek: Skawy w Paśmie Podhalańskim i Raby w Gorcach;
  • oznakowali je odpowiednimi tablicami, także szlak dojściowy barwy białej od szlaku już istniejącego niebieskiego (Stare Wierchy - Polica) do źródeł Skawy i Raby, jak również od Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach do źródeł Skawy;
  • sporządzono dokumentację topograficzną i fotograficzną;
  • uporządkowano teren wokół źródeł.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2003 r. zorganizowano wiele złazów i wycieczek rowerowych do źródeł rzek Raby i Skawy, rzeki Słonki i potoku Turbacz w Gorcach i potoku Lubońskiego w Beskidzie Wyspowym. Młodzież uczestniczyła w 50. Zlocie im. Czesława Trybowskiego, którego trasa biegła przez źródła rzek Skawy, Raby i Słonki. Zorganizowano konkursy krajoznawcze ze znajomości regionu, ochrony przyrody i środowiska.

Podsumowując akcję programową Zarządu Głównego PTTK "Spotkania u źródeł", należy uznać ją za najbardziej udaną. Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, złazach i wycieczkach - niektórzy uczniowie nawet po kilka razy. Wydano 164 certyfikaty (szkoła liczy 129 uczniów), wzrosło zainteresowanie regionem i miejscowością. Również władze samorządowe z uwagą i ciekawością śledziły przebieg naszych prac, wspierając je i promując.


Młodzieżowy Złaz Jubileuszowy
"Spotkanie u źródeł rzeki Kaczej"

Bardzo przyjemne spotkanie. Wiele na trasach młodzieży. Dwanaście grup się melduje. Bierzemy udział dziś w akcji ogólnopolskiej. Chcemy też uczcić i święto - siedemdziesiąt pięć lat - Oddziału Morskiego. Wędrujemy na sześciu aż trasach. Prowadzą przodownicy. Trasy są bardzo ciekawe. A przygód nikt nie policzy. Prowadzę trasę niebieską, sześciokilometrową. Młodzież z Babich Dołów. Idziemy trasą prawie całkiem nową. Przy starcie pierwsza przygoda. Jeden przodownik nam ginie. Nim rozwiążemy zagadkę, wiele dziś czasu upłynie.

Miłe na trasie spotkania z pozostałymi grupami. Miłe i grzybobranie. A resztę osądźcie już sami. Szybko docieramy na metę. Dziś meta jest w Bojanie. Tu skromna uroczystość. Na koniec pożegnanie. Młodzież startuje w konkursie na temat Gdyni. Odpowiedzi są dziś na medal. Pomoc sąsiedzka to czyni.

Teraz przemawia nasz prezes. Pilnie go wszyscy słuchamy. Zaraz też przemarsz do domu. Innego wyjścia nie mamy.

Maria Markowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT