PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

50 Jubileuszowy Młodzieżowy Zlot Turystyczny im. Czesława Trybowskiego Oddziału PTTK Rabka


Akcję "Spotkania u źródeł" rzek włączyliśmy w program naszego corocznego, tym razem 50. jubileuszowego Zlotu Młodzieżowego w dniach 18-21 września 2003 r. Proponowane trasy były tak wytyczone, że większość tras w ostatnim dniu tj. 21 września przechodziła obok tych źródeł, podążając na zakończenie do Rabki.

Przedtem uporządkowaliśmy 4 podane źródła, umieściliśmy dostarczone tablice na palikach lub na sąsiednim drzewie oraz wykonaliśmy i rozmieściliśmy drogowskazy doprowadzające do istniejących źródeł.

Frekwencja na poszczególnych stanowiskach była następująca:

Skawa - w rejonie szlaku niebieskiego Żeleźnica - przełęcz Spytkowicka - Polica (od szlaku około 10 min.) szkoły w Spytkowicack 125 osób.

Raba - w rejonie "zakopianki", idąc od Chabówki po prawej stronie szosy - na wysokości stacji CPN na Obidowej (odległość około 10 min. drogi) drużyny zlotowe w dniu 21 września 2003 r. według wydanych certyfikatów około 40 osób.

Poniczanka - poszczególne drużyny zlotowe w dniu 21 września 2003 r. (w odległości od ostatniego przystanku PKS w Ponicach około 45 min. drogi, a od strony schroniska PTTK Stare Wierchy - 40 min. drogi od rozwidlenia szlaków czerwonego i żółtego na przełęczy Rozdziele tylko 15 min. drogi odejście od szlaku czerwonego do Rabki niecałe 15 min. drogi) ogółem 157 osób (12 drużyn zlotowych według wydanych certyfikatów).

Słonka - od ostatniego przystanku PKS na Słonem przy tamie, obok nieistniejącego już "drabiego młyna" wzdłuż potoczku do góry tuż obok ostatniego najwyżej położonego osiedla "U Głowy" - Luberdów - z jednej strony, a od szlaku czerwonego pod Bardem w stronę Rabki (15 min. drogi w kierunku lewym) odwiedziła to źródło największa liczba drużyn i osób, bo aż 20, łącznie aż 300 osób.

Wszystkie szlaki doprowadzające do 4 źródeł oznaczone były jednym białym paskiem, a u samych źródeł dyżurowali od rana do godziny 12.00 w południe po 2 przewodników naszych, mający przy sobie certyfikaty zaopatrzone podpisem prezesa naszego Oddziału, pieczątką Oddziału, a na odwrocie była pieczęć okolicznościowa naszego 50. Zlotu Młodzieżowego im. Czesława Trybowskiego. Ogółem rozprowadzono wśród młodzieży 140 znaczków "U źródeł rzek" po 2 zł. Odznak zabrakło, bo nie spodziewano się tak dużej frekwencji, a chętnych jak się okazało - było znacznie więcej - w porównaniu z akcją roku 2002 - "Spotkania na szczytach gór".

Znak niebieski "Źródła" był na wszystkich nagłówkach pism, zaproszeniach i zawiadomieniach rozesłanych do okolicznych szkół, kół i SKKT (w sumie około 100 adresów). Łącznie w akcji wzięło udział 622 osoby - należy zaznaczyć, że uczestniczyły się także klasy szkół, które w ramach geografii czy wychowawstwa były już przed naszym Zlotem u źródeł Poniczanki, Słonki, Raby i Skawy.

Elfryda Trybowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT