PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

II krajowa narada Komitetu Organizacyjnego Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach w dniu 25 października 2003 r.


Spotkanie odbyło się w Warszawie, w siedzibie Polskiego Związku Żeglarskiego. Naradę prowadzili: Wojciech Kuczkowski - przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz Mirosław Czerny - szef biura organizacyjnego. Dla uczestników przygotowana została wstępna (robocza) wersja drugiego "Biuletynu Informacyjnego POWITANIA", ulotki z planami rejsów, informacje o programach pomocowych, z których uzyskać można dofinansowanie operacji, a także listy do władz wszystkich województw. Była to również okazja do przekazania kolejnym osobom pełnomocnictw komitetu organizacyjnego.

Uczestnicy

 • Zdzisław Borowski - prezes Okręgowego Związku Żeglarskiego w Płocku
 • Wojciech Borzyszkowski - prezes Kujawsko-Pomorskiego OZŻ w Bydgoszczy
 • Włodzimierz Czekalski - Liga Morska i Rzeczna, Gdynia
 • Jerzy Durejko - prezes Warszawsko-Mazowieckiego OZŻ w Warszawie
 • Andrzej Gordon - sekretarz generalny PTTK
 • Bohdan Grabowski - Polski Związek Żeglarski
 • Jerzy Guzik - wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego - Oświęcim
 • Stefan Heinrich - Biuro PZŻ
 • Bernard Ingielewicz - prezes Warmińsko-Mazurskiego OZŻ w Olsztynie
 • Marek Jaczewski - Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK
 • Wiktor Jędrzejewski - Główna Kwatera ZHP
 • Milka Jung - magazyn REJS
 • Zygmunt Jóźwiak - AgroTur Konin
 • Marek Kiciński - OZŻ w Koninie
 • Edward Kozanowski - przewodniczący KTŻ ZG PTTK, Bydgoszcz
 • Stanisław Latek - wiceprezes PZŻ
 • Piotr Lewandowski - KTŻ ZG PTTK
 • Wojciech Marcinkowski - Port Gliwice
 • Elżbieta Marszałek - wiceprezes LMiRz - Szczecin
 • Andrzej Marzec - Komandor KBW RETMAN w Krakowie
 • Ppłk Włodzimierz Melion - zastępca dyrektora ds. sportów obronnych, politechnicznych i wodnych Biura Zarządu Głównego LOK
 • Grzegorz Panecki - prezes OZŻ w Toruniu
 • Mieczysław Piskorz - KM LOK Węgorzewo
 • Danuta Rafalska - OTAGO YACHT AGENCY
 • Jerzy Rak - Prezes OZŻ Krosno
 • Józef Rusiecki - wiceprezes Oddziału PTTK "Skarpa" Toruń
 • Wojciech Skóra - TKŻ TRAMP POGORIA
 • Bogumił Trębala - PTTK Płock
 • Jerzy Walasek - dyrektor Rynku Krajowego Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Tadeusz Warszycki - prezes PTTK Pionki

Spośród nieobecnych pisemne wyjaśnienia i uwagi przesłali między innymi: Mieczysław Konarzewski (MCZ Giżycko), Marek Łachacz (CAMP Pisz), Henryk Kubiak (OZŻ Gorzów), Grażyna Widera (ZHP Chorzów), Norbert Szymała (Yacht Klub Bielsko Biała), Leszek Mulka (PTTK Wrocław), Cezary Krywiczanin (Mrągowo), Joanna Przybyszewska (Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu), Krzysztof Białobłocki (KTK PTASI USKOK Wrocław), Wojciech Czarnota (ZHP Katowice), Marek Lityński (KTŻ PTTK).


W trakcie spotkania Wojciech Kuczkowski przedstawił sprawozdanie z działalności od narady w czerwcu 2003 r. (w tym spotkania z partnerami i współorganizatorami z całego kraju, konkretyzacja i weryfikacja planów rejsów, inne działania organizacyjne), uzupełniane przez Mirosława Czernego, zwracającego uwagę, że jeśli w czerwcu rozmowy dotyczyły pewnej idei, to dziś zaawansowanego przedsięwzięcia z licznym gronem współorganizatorów i patronatem prezydenta RP.

Wiceprezes PZŻ Stanisław Latek podkreślił znaczenie honorowego patronatu objętego nad operacją przez Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP, poinformował o swym zarekomendowaniu przedsięwzięcia Europejskiemu Stowarzyszeniu Prywatnych Właścicieli Jachtów i przekazaniu komunikatów POWITANIA do pierwszych zagranicznych redakcji i zwrócił uwagę, iż obecnie szczególnie ważna jest maksymalnie szeroka zagraniczna promocja akcji. Równie pilne jest poszukiwanie środków finansowych, które pozwolą na zrealizowanie całego programu POWITANIA. Kolejny problem to stan polskich przystani, a szczególnie ich zaplecza sanitarnego - czasem po prostu go nie ma, czasem jest w bardzo złym stanie - albo zamknięte na klucz. Nawet dobra organizacja i frekwencja na POWITANIU nie pomoże, jeśli goście zagraniczni przyzwyczajeni do europejskich standardów zapraszani będą w krzaczki. Jest to jednak sprawa będąca przede wszystkim w gestii władz lokalnych - jeśli chcą pozyskiwać wodniaków i innych turystów, powinny bardziej zadbać o przystanie i ich zaplecze - nie tylko na czas POWITANIA. Przekazał obawy niektórych kolegów z Komisji Żeglarstwa Śródlądowego (ich spotkanie odbywało się bezpośrednio przed naradą, w której następnie uczestniczyli), aby rejsy POWITANIA nie stanowiły konkurencji dla tradycyjnie organizowanych przez nich rejsów i regat.

Do tego wątku nawiązał później Mirosław Czerny, sugerując, że powinno dochodzić do wzajemnego "rezonansu" - wzajemnego wspierania się, uzupełniania i przenikania imprez corocznych, okazjonalnych (jak 80-lecie Yacht Klubów Polskich i Polskiego Związku Żeglarskiego) i związanych z operacją POWITANIA, posiłkując się przykładami ich zgłaszania do programu POWITANIA. Dodał, iż lista wydarzeń POWITANIA pozostaje otwarta i jest cały czas uzupełniana. Operacja powinna służyć długofalowej promocji wodnej turystyki śródlądowej w Polsce, zwiększeniu zainteresowania nią władz lokalnych i branży turystycznej. Przykładem pozytywnych działań może być uznanie tej formy turystyki w planie pracy Polskiej Organizacji Turystycznej za szczególnie godną promocji w nadchodzącym roku, zainteresowanie POT opracowaniem raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki wodnej.

Temat sanitarny powracał w wielu wypowiedziach, kol. Czerny sygnalizował, że władze lokalne zawiadamiają już o planowanych inwestycjach i modernizacjach, zapowiedział też, iż każde z takich przedsięwzięć spotka się z poparciem i rekomendacjami komitetu organizacyjnego, także przy staraniach o dofinansowania.

Edward Kozanowski, komandor generalny Powitania, omówił doświadczenia wynikające z tegorocznego rejsu BAŁTYK 2003. Zreferował też zasady organizacji i prowadzenia rejsów w operacji POWITANIA. W tej sprawie odbędą się osobne spotkania komandorów rejsów, a także spotkania regionalne na temat przygotowania szlaków wodnych oraz programów rejsów i spływów - z udziałem władz lokalnych. W swoim barwnym wystąpieniu kol. Kozanowski zalecał, aby wszyscy wzięli sobie do serca dwie zasady: pierwsza to WKM, czyli niezbędna Współpraca, Konsolidacja i Mobilizacja. Druga zasada to cztery dobre "P" - Przygotowania (z tak ważnym zaangażowaniem lokalnych samorządów, przygotowaniem medialnym, przygotowaniem się wszystkich wodniaków - i kadr rejsów), dobrego Przejazdu (w tym sprawy bezpieczeństwa, współpracy z różnymi służbami związanymi z wodą, zabezpieczenia paliwa, kontroli prognoz pogody), dobrego Pobytu (opartego na współpracy wodniaków, samorządowców i innych partnerów, obejmuje to także warunki sanitarne, z przygotowaniem choćby przenośnych toalet - oraz program turystyczny i kulturalny, umożliwiający poznanie odwiedzanych miejscowości i ich okolic, zachęcający do ponownych odwiedzin), ostatnie dobre "P" to Powrót (nie tylko z zaplanowanym, zorganizowanym transportem, lecz i z dopilnowaniem, aby "na luzie", po zakończeniu właściwej operacji, nie doszło do wypadków, incydentów).

Elżbieta Marszałek, wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, zarazem wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, omówiła działalność związaną z przystosowaniem Odry do turystyki wodnej i zacieśnieniem polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej, deklarując koordynację działań operacji POWITANIA na Odrze, w tym związanych z Międzynarodową Galą we Frankfurcie i w Słubicach. Prezentowała też swą książkę na temat szlaku wodnego Odry. Wprowadzi tematykę POWITANIA na nadodrzańskie spotkania władz wojewódzkich, samorządów lokalnych, spotkania polsko-niemieckie itd. Zwróciła uwagę, że wprawdzie Odra nie jest jeszcze tak dobrze przygotowana na potrzeby turystyki wodnej, jak rzeki krajów zachodnich, lecz już widać pierwsze oznaki realizacji koncepcji zagospodarowania Odry, obejmującej między innymi budowę 19 głównych przystani na szlaku.

Bogumił Trębala zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa żeglugi po Jeziorze Włocławskim i konieczność każdorazowego sprawdzania pogody i szlaku wodnego (w tym zapora przeciwśryżowa, śluza Włocławek).

Mieczysław Piskorz, komandor Wiosennego Rejsu przez Polskę Północną, mówił o przygotowaniach organizacyjnych swojego rejsu, z radami dla innych organizatorów i uczestników.

Wojciech Borzyszkowski zreferował wyniki swojego rejsu po Europie Zachodniej. W porównaniu z nią nasze drogi wodne wyróżniają się naturalnością i walorami przyrodniczymi. I to trzeba "sprzedać". Zachęcał do publikowania map szlaków wodnych w Internecie, wzorem choćby Niemców. Zwracał uwagę na opóźnienia w przygotowaniu obcojęzycznych wersji informacji o POWITANIU.

Danuta Rafalska w imieniu OTAGO YACHT AGENCY poinformowała, że jej firma planuje sprowadzenie barek pasażerskich, które uczestniczyłyby w gali powitalnej i rejsach POWITANIA. Zwróciła uwagę na potrzebę piątego "P" - jak Policja: zapewnienia bezpieczeństwa na postojach w czasie rejsów i podczas imprez masowych (kradzieże, chuligaństwo). Przypomniała, że tylko raz w historii turystyki wodnej organizowana była akcja, którą porównywać można do obecnej - w roku 1955 odbyła się operacja "Wodami Polski do granicy pokoju". Dzisiejsze zaproszenie wodniaków z Europy na polskie wody będzie dowodem, że faktycznie Odra, zamiast być granicą, zaczyna łączyć nasz kraj z resztą kontynentu.

Andrzej Marzec, komandor KBW RETMAN i wiceprezes krakowskiego OZŻ, przedstawił propozycje zmian w Sztandarowym Rejsie, pomiędzy Krakowem a Warszawą, którego będzie komandorem. Przekazał też wstępny kosztorys organizacji rejsu na tym odcinku.

Jerzy Guzik, wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, prezes jego śląskiego okręgu, podzielił się swym bogatym doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu rejsów i zapowiedział udział motorowodniaków w planowanych rejsach i ich etapach. Zachęcał do zwrócenia się o zwolnienie uczestników POWITANIA z opłat za śluzowanie (a na wszystkich planowanych szlakach jest ich około 100!), do precyzyjnego określenia niezbędnego wyposażenia minimum każdej łodzi, powołania opiekunów grup zagranicznych znających stosowne języki.

Zygmunt Jóźwiak i Marek Kiciński, reprezentujący Konin, zaproponowali przygotowanie alternatywnych rozwiązań na wypadek skrajnie złych warunków atmosferycznych, w tym np. bardzo niskich stanów wód.

Wojciech Skóra, kierujący transferem Sztandarowego Rejsu z Odry na Wisłę, na przykładzie tego przedsięwzięcia omówił logistykę niezbędną w czasie operacji, obejmującą zarówno sam rejs, transport na lądzie, współpracę z dysponentami portów i nadbrzeży, przygotowywanie programu towarzyszącego we współpracy z władzami lokalnymi i w oparciu o szeroki wybór atrakcji turystycznych.

Mirosław Czerny jako szef Biura Organizacyjnego w swoim podsumowaniu za najważniejsze w najbliższych miesiącach uznał:

 • konkretyzację programów poszczególnych rejsów, spływów, imprez galowych i spotkań w miejscowościach odwiedzanych w czasie rejsów,
 • opracowanie budżetów rejsów i imprez galowych - oraz całego przedsięwzięcia - z pozyskiwaniem współorganizatorów i sponsorów, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, także z zaplanowaniem wydania przewodników po poszczególnych szlakach,
 • intensywną akcję informacyjną w mediach krajowych oraz na potrzeby władz samorządowych i innych partnerów POWITANIA,
 • wykorzystanie wszelkich możliwych dróg, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych, do zarekomendowania udziału w POWITANIU gościom zagranicznym.

Poinformował też, że Urząd Miejski w Giżycku jako pierwszy zadeklarował nie tylko ważny udział własny w organizacji POWITANIA (Mazurska Gala), lecz i zadeklarował wpłatę na konto komitetu organizacyjnego, za co jako pierwszy oficjalnie otrzyma Certyfikat Partnera Powitania. Zbierane są deklaracje i rekomendacje kolejnych oficjalnych partnerów.

Mirosław Czerny zaproponował też, aby 22 listopada o godz. 12 wszyscy zainteresowani wzięli udział w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym POWITANIA w czasie łódzkich targów żeglarskich BOATSHOW.

Wykaz rejsów i spływów

Wielki sztandarowy rejs dookoła serca Polski
komandora generalnego Powitania Unii Edwarda Kozanowskiego
Flagowy rejs PTTK
"Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach"
23 czerwca - 23 sierpnia 2004 r.
59 dni - 1628 km

Rejs prowadzi wokół dzielnic pierwszych Piastów, poprzez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Śląsk, Małopolskę i Mazowsze. Jest to wielka pętla rozpoczynająca się i kończąca w Bydgoszczy, prowadząca Kanałem Bydgoskim, Notecią, Wartą do Odry, gdzie w dniach 3-4 lipca odbędzie się we Frankfurcie i Słubicach Międzynarodowa Gala na Odrze. Następnie rejs prowadzi w górę Odrą do Kanału Gliwickiego. Na Górną Wisłę, do Oświęcimia, łodzie transportowane są samochodami. Rejs prowadzi dalej w dół Wisły do Płocka, gdzie 16 i 17 sierpnia odbywa się Wielka Gala Wiślana, 23 sierpnia następuje zamknięcie pętli w Bydgoszczy.

Uczestnicy mogą przemierzyć całą trasę lub wybrany jej odcinek, także dopływając na rozpoczęcie rejsu z Górnej lub Dolnej Wisły, na Galę na Odrze z Górnej i Dolnej Odry, na Galę Wiślaną z Dolnej Wisły, Bugiem od granicy wschodniej lub Narwią z Mazur.

Etapy:

 • Bydgoszcz - Frankfurt/Słubice (KANAŁ BYDGOSKI, NOTEĆ, WARTA, ODRA) - 11 dni. Komandor generalny Powitania Unii Europejskiej Edward Kozanowski
 • Frankfurt/Słubice - Kędzierzyn-Koźle (ODRA) - 15 dni. Komandor Przemysław Nisiewicz
 • Kędzierzyn-Koźle - Kraków (ODRA - WISŁA, z przerzutem lądowym z portu Gliwice do portu Oświęcim Broszkowice) - 6 dni. Komandor Wojciech Skóra
 • Kraków - Warszawa (WISŁA) - 18 dni. Komandor Andrzej Marzec
 • Warszawa - Płock. Komandor Bogumił Trębala
 • Płock - Bydgoszcz (WISŁA) - 10 dni. Komandor generalny Powitania Unii Europejskiej Edward Kozanowski

Trasa:

I etap:

BYDGOSZCZ (23.06 Początek rejsu) - Nakło nad Notecią (24.06) - Ujście (25.06) Wieleń (28.06) - Drezdenko (29.06) - Santok (30.06) - Gorzów Wlkp. (1.07) - Kostrzyn (2.07) - FRANKFURT/SŁUBICE (3-4.07) - Międzynarodowa Gala na Odrze

II etap:

FRANKFURT/SŁUBICE (4.07) - Krosno Odrzańskie (5.07) - Cigacice (6.07) - Nowa Sól ew. Bytom Odrzański (7-8.07) - Głogów (9.07) - Ścinawa (10.07) - Brzeg Dolny (11.07) - WROCŁAW (11-12.07) - Zwiedzanie miasta) - Jezioro Bajkał (13.07) - Oława (14.07) - Brzeg (15.07) - OPOLE (16-17.07 Zwiedzanie miasta) - Krapkowice (18.07 Zwiedzanie Góry Św. Anny) - KĘDZIERZYN-KOŹLE (19.07)

III etap:

KĘDZIERZYN-KOŹLE (19.07) - Gliwice (20-21.07 Zwiedzanie miasta) - Transport lądem na Wisłę (22.07) - OŚWIĘCIM (23.07 - Zwiedzanie miasta i KL Auschwitz) - Stopień Smolice (24.07) - KRAKÓW (25.07)

IV etap:

KRAKÓW (26.07 Zwiedzanie miasta) - Niepołomice (27-28.07 Zwiedzanie miasta, okolic i Wieliczki) - Wieś Górna (29.07) - Rataje Słupskie/Szczucin (30.07) - Baranów Sandomierski (31.07-1.08) - SANDOMIERZ (2-3.08 Zwiedzanie miasta) - Józefów (4.08) - KAZIMIERZ DOLNY (6-7.08 Zwiedzanie Kazimierza, Puław i okolic) - Dęblin (8-9.08 Zwiedzanie miasta) - Antonówka Wilczkowska (10.08) - Góra Kalwaria (11.08 Zwiedzanie Kalwarii i Czerska) - WARSZAWA (12-13.08 Zwiedzanie miasta)

V etap:

WARSZAWA (13.08) - Modlin (14.08) - Czerwińsk/Wyszogród (15.08) - PŁOCK (16-17.08 Wielka Gala Wiślana)

VI etap:

PŁOCK (17.08) - Murzynowo (18.08) - Włocławek/Zarzeczewo (19.08) - Ciechocinek (20.08) - TORUŃ (21-22.08 Zwiedzanie miasta) - BYDGOSZCZ (23-24.08 - Zakończenie rejsu)

Dla zainteresowanych: Dalszy spływ Wisłą do Gdańska lub drogą wodną Wisła - Odra

Zanurzenia przy niskim stanie wód

 • Od Bydgoszczy do Kostrzyna (Kanałem Bydgoskim i Górnonoteckim, Notecią i Wartą przez Nakło nad Notecią, Ujście, Wieleń, Drezdenko, Santok, Gorzów Wielkopolski) - do 100 cm
 • Odra od Kostrzyna do Brzegu Dolnego (przez Frankfurt/Słubice, Krosno Odrzańskie, Cigacice, Nową Sól, Głogów, Ścinawę) - do 80 cm
 • Odra od Brzegu Dolnego wraz z Kanałem Gliwickim (przez Wrocław, Oławę, Brzeg, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice) - do 160 cm
 • Wisła od Oświęcimia do Krakowa (stopień Przewóz) - do 160 cm
 • Wisła z Krakowa do Warszawy (przez Kraków, Połaniec, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Górę Kalwarię) - do 40 cm
 • Wisła od Warszawy do Jeziora Włocławskiego (przez Modlin, Wyszogród) - do 40 cm
 • Jezioro Włocławskie (przez Płock, Duninów Nowy, Włocławek) - do 160 cm
 • Wisła od Włocławka do Bydgoszczy (przez Ciechocinek, Toruń) - do 40 cm

Rejs pasażerski
"W błękitach i zieleniach przez kraj zamków, jezior i puszcz"
14 czerwca - 28 czerwca 2004 r.
15 dni - 374 km szlaków wodnych

Rejs statkami pasażerskimi z autokarowymi wycieczkami i noclegami w hotelach, z Gdańska do Augustowa, przez Malbork - Elbląg - Zalew Wiślany - Frombork - Kanał Elbląski z pochylniami - Ostródę i stąd autokarem do Węgorzewa. Statkami przez Wielkie Jeziora Mazurskie do Pisza, stąd autokarami na Wigry, dalszy transport autokarami do Mikaszewa, stąd statkami Kanałem Augustowskim do Augustowa. Dla gości zagranicznych planowane przywiezienie autokarami z Berlina do Gdańska i odwiezienie z Augustowa do Berlina.

Organizatorzy: Piotr Konstantynowicz - armator z Giżycka i Marek Łachacz z Pisza - przedsiębiorca, organizator turystyki aktywnej

Trasa:

 • GDAŃSK - ELBLĄG. Powitanie i recepcja uczestników w hotelu Heweliusz (14.06). Zwiedzanie Gdańska, koncert (15.06). Zaokrętowanie uczestników, rejs statkami Żeglugi Gdańskiej: Martwa Wisła, Zatoka Gdańska, Wisła Śmiała, śluza Przegalina, Wisła, śluza Gdańska Głowa, Szkarpawa, Zalew Wiślany, Elbląg - Hotel Wodnik (16.06). Wycieczka autokarowa do Fromborka i Malborka, widowisko światło i dźwięk, powrót do Elbląga (17.06)
 • ELBLAG - OSTRÓDA. Zaokrętowanie na statki Żeglugi Ostródzkiej, rejs Kanałem Elbląskim przez pochylnie i jeziora Pojezierza Iławskiego do Ostródy. Przejazd autokarem do Starych Jabłonek, nocleg w hotelu Anders (18.06). Całodniowy wypoczynek nad jeziorem Szeląg Mały. Bal w hotelu Anders (19.06).
 • OSTRÓDA - PISZ. Przejazd autokarem przez Olsztyn do Węgorzewa, zaokrętowanie na statki Osjana, rejs do Giżycka - hotel Europa (20.06).
 • Rejs po jeziorach północnych. Jezioro Mamry, Mamerki, plaża "Rusałka" nad jeziorem Święcajty, jezioro Dargin, Sztynort - wieczór w żeglarskiej piwiarni Zęza. Nocny koncert jazz-bandu Giżycko na Kisajnie, nocleg w hotelu Europa (21.06). Zwiedzanie twierdzy Boyen, plażowanie nad jeziorem Niegocin. Rejs z Osjanem przez Niegocin, Jagodne, kanały na Tałty, do hotelu Gołębiewski w Mikołajkach (22.06).
 • Rejs statkami Osjana przez Jezioro Mikołajskie, Bełdany. Po drodze, w Wierzbie - Popielnie zwiedzanie farm z jeleniami, konikami polskimi i bobrami. Nocleg w "Galindii" nad Bełdanami. Zabawa "Noc Świętojańska u Galindów" (23.06). Dzień w "Galindii", plażowanie, kąpiel, kajaki (24.06). Rejs Bełdany - Śniardwy - Seksty - śluza Karwik - Roś - ośrodek CAMP - hotel Pisa (25.06).
 • PISZ - AUGUSTÓW. Przejazd autokarem do Augustowa, po drodze w Ossowcu zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego (26.06). Rejs po jeziorze Wigry, wizyta w Wigierskim Parku Narodowym, przejażdżka leśną kolejką po puszczy, biesiada przy ognisku z daniami miejscowej kuchni i pokazami folkloru (27.06). Przejazd autokarem do Mikaszewa, skąd Kanałem Augustowskim, statkami Żeglugi Augustowskiej do Augustowa - zakończenie rejsu (28.06).

V Międzynarodowy Spływ Kajakowy
ODRA 2004
25 czerwca - 11 lipca 2004 r.
17 dni - 515 km

Jubileuszowy MSK ODRA ma swojego poprzednika w spływie ogólnopolskim, który był organizowany w latach 1985 i 1986. Od 1996 w cyklu dwurocznym odbywa się już jako impreza międzynarodowa od Wrocławia do Szczecina, w którym odcinek graniczny od Eisenhuttenstadt do Mescherin jest organizowany i prowadzony przez stronę niemiecką, organizacja i prowadzenie spływu na pozostałych odcinkach należy do obowiązków strony polskiej. Spływ ma już stałych uczestników i cieszy się dużym uznaniem - IV MSK ODRA 2002 miał 101 uczestników, z czego 30 Polaków, 70 Niemców oraz 1 Austriak. Duże zainteresowanie przyszłorocznym jubileuszowym, piątym MSK ODRA 2004 spowodowało konieczność limitowania liczby uczestników do ok. 120 osób. Na wniosek LKV Brandenburg spływowi nadano rangę europejskiej wędrówki określonej symbolem ECA.

W programie zwiedzanie Wrocławia, klasztoru w Lubiążu, muzeum i miasta Głogowa, pozostałości fortyfikacji w Cigacicach, muzeum regionalnego i zamku w Krośnie Odrzańskim, stalowni w Eisenhuttenstadt, miasta Frankfurt n. Odrą, podnośnika statków w Nieder Finow, muzeum ekologicznego i rezerwatu Dolnej Odry oraz miasta Szczecina.

Organizatorzy: Klub Turystyki Kajakowej PTASI USKOK we Wrocławiu, komandor: Krzysztof Uściński (odcinki polskie). LKV Brandenburg Fachwart Umwelt und Gewasser - Schwedt, komandor: Hilmar Schmidt (odcinki graniczne)

Trasa:

WROCŁAW (25-26.06 - początek spływu) - Brzeg Dolny - Wały (27.06) - Ścinawa (28.06) - Głogów (29.06) - Nowa Sól (30.06) - Cigacice (1.07) - Krosno Odrzańskie (2.07) - Eisenhhuttenstadt (3-4.07) - FRANKFURT nad Odrą (5.07) - Kienitz (6.07) - Hochensaaten (7.07) - Schwedt (8-9.07) - Mescherin (10.07) - SZCZECIN (11.07 - zakończenie spływu).

Organizatorom sugeruje się zmianę harmonogramu, aby spływ dotarł do Frankfurtu i Słubic w dniach 3-4 lipca, na Międzynarodową Galę na Odrze.

Kajakowy spływ Bugiem do Wisły
po wschodniej rubieży Unii Europejskiej
26 czerwca - 16 lipca 2004 r.
22 dni - 520 km

Spływ kajakowy z Horodła nad Bugiem na Jezioro Zegrzyńskie prowadzi od granic Polski z Ukrainą i Białorusią przez Polesie i Mazowsze do Zalewu Zegrzyńskiego u wrót Warszawy. Organizacja: poszukujemy chętnych do poprowadzenia rejsu!

Trasa:

HORODŁO (26.06 - rozpoczęcie spływu) - Dubienka (26.06) - Dorohusk (27.06) - Sobibór (28.06) - Włodawa (29.06) - Jabłeczna (30.06) - Kodeń (1.07) - BRZEŚĆ/Terespol (2-3.07 - zwiedzanie twierdzy brzeskiej) - Pratulin (04-07) - Janów Podlaski (5-6.07) - Mielnik (8.07) - Drohiczyn (9.07) - Nur (10.07) - Małkinia (11.07 - zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Treblince) - Brok (12.07) - Szumin (13.07) - Wyszków (14.07) - Jezioro Zegrzyńskie/Popowo (15.07) - BIAŁOBRZEGI (16.07 - zakończenie spływu)

Rejs Pętlą Wielkopolską
Konin - Santok - Konin
24 czerwca - 22 lipca 2004 r.
30 dni - 680 km

Rejs żeglarski, motorowodny i kajakowy przez dziedzinę pierwszych Piastów z Konina Wartą do Poznania, Notecią i Kanałem Górnonoteckim na Gopło oraz Kanałem Gopło - Warta do Konina.

UWAGA: Wariant Wartą od Konina do Santoka tylko w razie pomyślnego stanu wód - od niskiego do średnioniskiego.

Organizator: Marek Kiciński, Koniński Okręgowy Związek Żeglarski i Zygmunt Jóźwiak

Trasa:

I etap:

KONIN (24.06 - rozpoczęcie rejsu, zwiedzanie Lichenia i Kopalni Węgla Brunatnego) - Kanał Morzysławski -Ląd -Pyzdry (25.06) - Nowe Miasto nad Wartą (26.06) - Śrem (27.06) - Jeszkowo/Rogalin (28.06) - POZNAŃ (29/30.06) - Oborniki Wlkp. (1.07) - Wronki (2.07) - Skwierzyna (5.07) - SANTOK (6.07)

II etap:

SANTOK (7.07) - Drezdenko (8.07) - Wieleń (9.07) - Czarnków (11.07) - Walkowice (12.07) - Ujście (13.07) - Krostkowo (14.07) - Nakło n. Notecią (15.07) - LISI OGON (16-17.07) - Łabiszyn (18.07) - Lubostroń/Pturek/ Barcin (19.07) - Gopło/Kruszwica (20.07) - Mielnica (21.07) - KONIN (22.07 - zakończenie rejsu).

Dla zainteresowanych: ponowny rejs w terminie 20 lipca - 19 sierpnia

Rejs wielkopolski
Kruszwica - Frankfurt/Słubice
27 czerwca - 4 lipca 2004 r.
8 dni

Rejs żeglarski i motorowodny Pętlą Wielkopolską z Kruszwicy przez Konin, Poznań do Frankfurtu i Słubic.

Dalej do Szczecina wspólnie z Flisem Odrzańskim.

Organizatorzy: Andrzej Kornaszewski - LOK Kruszwica

Trasa:

I etap: KRUSZWICA (27.06 - rozpoczęcie rejsu) - śluza Morzysław/Konin (27.06) - Śrem (28.06) - POZNAŃ (29.06) - Międzychód (30.07) - Santok (1.07) - Kostrzyn (2.07) - FRANKURT/SŁUBICE (3-4.07 - Międzynarodowa Gala na Odrze)

II etap (z Flisem Odrzańskim): FRANKFURT/SŁUBICE (4.07) - Kostrzyn (5.07) - Gozdowice (6.07) - Widuchowa (7.07) - Gryfino (8.07) - Szczecin Podjuchy (9.07) - SZCZECIN Wały Chrobrego. 10.07 - uroczyste zakończenie rejsu.

Wiosenny Rejs przez Polskę Północną
w 80-lecie Polskiego Związku Żeglarskiego
komandora Mieczysława Piskorza
17 maja - 22 czerwca 2004 r.
41 dni - 1543 km

Rejs z Węgorzewa po Wielkich Jeziorach Mazurskich, Pisą i Narwią do Wisły, Wisłą do Bydgoszczy, kanałami Bydgoskim i Dolnonoteckim do Noteci, Warty i Odry, Odrą do Bałtyku, Bałtykiem do Gdańska, z Gdańska do Ostródy.

Organizator: Mamry Jacht Czarter w Węgorzewie, Mieczysław Piskorz

Etapy:

 • Węgorzewo - Warszawa - 12 dni
 • Warszawa - Bydgoszcz - 8 dni
 • Bydgoszcz - Szczecin - 8 dni
 • Szczecin - Gdańsk - Ostróda - 13 dni

Trasa:

I etap: WĘGORZEWO (16.05 Rozpoczęcie rejsu) - Giżycko (17.05) - Mikołajki, Pisz (18.05) - PISA/Ptaki (19.05) - Nowogród (20.05) - NAREW/Ostrołęka (21.05) - Pułtusk (22.05) - JEZIORO ZEGRZYŃSKIE/ Serock (23.05 festyn, regaty) - KANAŁ ŻERAŃSKI/ WARSZAWA (24.05 Zwiedzanie miasta)

II etap: WARSZAWA (25.05) - Modlin (26.05) - PŁOCK (27.05 Zwiedzanie miasta) - Duninów (28.05) - Włocławek/ Zarzeczewo (29.05) - Nieszawa (30.05) - TORUŃ (31.05 Zwiedzanie miasta) - BYDGOSZCZ (1.06)

III etap: BYDGOSZCZ (02.06) - Brda/Kanał Bydgoski/Nakło nad Notecią (3.06) - Kanał Dolnonotecki/Ujście (4.06) - Drezdenko (5.06) - Warta/ Gorzów Wlkp. (6.06) - Odra/Kostrzyn (7.06) - Gozdowice (8.06) - SZCZECIN (9.06)

IV etap: SZCZECIN (9.06) - ZALEW SZCZECIŃSKI/ WOLIN (10.06) - Dziwnów (11.06) - Kołobrzeg (12.06) - DARŁOWO (13.06) - Ustka (14.06) - Łeba (15.06) - Władysławowo (16.06) - Hel (17.06) - GDAŃSK (18.06) - ŚLUZA PRZEGALINA/ GDAŃSKA GŁOWA/SZKARPAWA/Elbląg (19.06) - POCHYLNIE/Buczyniec (20.06) - KANAŁ ELBLĄSKI/ OSTRÓDA (21-22.06 - Zakończenie rejsu)

* Rejs początkowo planowany na 46 dni, skrócony przez komandora do 41 dni. Do rozważenia przywrócenie pierwotnej wersji.

Pętla Toruńska
24 lipca - 21 sierpnia 2004 r.
29 dni - 430 km

Niesłychanie atrakcyjny szlak kajakowy i dla małych, otwartopokładowych łodzi żaglowych. Prowadzi z Torunia Wisłą do Białej Góry, Nogatem do Elbląga, Kanałem Elbląskim do Miłomłyna, przez Iławę i dalej Drwęcą do Torunia i dalej do Chełmna wraz z 44 Międzynarodowym Spływem Kajakowym "Drwęca-Wisła".

UWAGA: pierwsze dwa etapy prowadzą przez tereny słabiej zagospodarowane, z dość spartańskimi warunkami na przystaniach. Trzeci etap to znacznie lepiej zagospodarowane Pojezierze Brodnickie, uważane za najpiękniejszą część trasy.

Organizatorzy: Kajakowy Klub Turystyczny PTTK STARA PAKA w Toruniu - Józef Rusiecki i Leszek Bolt - Klub Turystyki Wodnej w Chełmnie

Etapy:

 • Toruń - Elbląg (219 km)
 • Elbląg - Pojezierze Brodnickie (185 km)
 • Bachotek - Toruń - Chełmno (240 km)

Trasa:

I etap: TORUŃ (24.07 - rozpoczęcie rejsu) - Bydgoszcz (24.07 - 40 km ) - Chełmno (25.07 - 34 km) - Grudziądz (26.07 - 30 km) - Korzeniewo/Kwidzyń (27.07 - 32 km) - Korzeniewo (Gniew) Malbork (27.07 - 43 km) - MALBORK/TCZEW (29.07 - zwiedzanie zamku, wycieczka do Muzeum Wisły w Tczewie) - ELBLĄG (30.07 - 40 km)

II etap: ELBLĄG (31.07) - Buczyniec (31.07 - 28 km) - Jezioro Bartążek (1.08 - 24 km) - Ostróda (2.08 - 28 km) - Franciszkowo (3.08 - 22 km) - Bratian (4.08 - 25 km) - Szramowo (5.08 - 26 km) - Jezioro Robotno (6.08 - 32 km)

III etap: Połączenie z 44. Międzynarodowym Spływem Kajakowym "Drwęca - Wisła" W tym etapie zapewniony jest już udział kilku ekip z krajów Unii - w sumie kilkadziesiąt osób, zaplanowane są także imprezy towarzyszące.

CHEŁMNO (7.08 - zbiórka uczestników, uroczyste otwarcie, wyjazd na jezioro Robotno) - Ciche/Partęczyny/Ciche (8.08 - 10 km - jezioro Robotno, festyn sportowo-kulturalny) 9.08. Ciche/Łąkorz/Ciche (9.08 - 20 km) - Ciche/Bachotek (10.08 - 10 km) - Bachotek (11.08 - wypoczynek) - Brodnica (12.08 -18 km) - Brodnica (13.08 - zwiedzanie, festyn z mieszkańcami) - Kołat (14.8 - 23 km) - Golub-Dobrzyń (15.08 - 25 km) - GOLUB DOBRZYŃ (16.08 - postój, zwiedzanie, festyn z mieszkańcami) - Młyniec II (17.08 - 38 km) - Toruń (18.08 - 22 km) - TORUŃ (Zamknięcie "Pętli Toruńskiej") - Bydgoszcz/Fordon) (20.08 - 40 km) - CHEŁMNO (21.08 - 34 km, uroczyste zakończenie spływu)

Szlakiem Pojezierza Iławskiego
(Pojezierze Iławskie - Zalew Wiślany)
26 czerwca - 6 lipca 2004 r.
13 dni

Rejs żeglarsko-motorowy z Iławy i Ostródy do Elbląga. Komandor Zdzisław Jaworski

IŁAWA (26-27.06) - Jeziorak/Jażdżówki/Widłąg (28.06) - Siemiany/ Małdyty/Wyspy Siemiańskie (29.06) - Wyspy Siemiańskie (odpoczynek - 30.06) - Kraga/Dauby/Kanał Iławski/Miłomłyn/Kińsk (1.07) - Ruda Wola/Małdyty/Sambród/Kanał Elbląski/Buczyniec (2.07) - Pochylnie/ Jezioro Druzno (3.07) - Elbląg (4.07 - wycieczka autokarem do Malborka) - Frombork (6.07) - Krynica Morska (7.07) - Tolkmicko (8.07) - ELBLĄG (9.07 - rozwiązanie rejsu, powrót do Iławy).

Ewentualny II etap: Elbląg - jezioro Druzno - pochylnie - Kanał Elbląski - Ostróda - Kanał Ostródzki - jeziora Szeląg Wielki i Szeląg Mały - Stare Jabłonki.

Mazury
Wielka Mazurska Gala Powitania Unii Europejskiej.

Organizowana jest w dniach 4-6 czerwca 2004 r. w Giżycku, wraz z trzema rejsami po mazurskich szlakach pod kierunkiem komandora Mazurskiej Operacji Powitania - Mieczysława Konarzewskiego.

Rejsy i spływy mazurskie

 1. Rejsy Mieczysława Konarzewskiego Mazurskiej Gali Powitania: 10 dni - 120 km
 2. Rejsy z komandorem "Orlandem" - Andrzejem Orłowem dla młodzieży w wieku 10-18 lat. Przewidywane cztery turnusy po 16 dni - 160 km
 3. Rejsy 7-dniowe pojedynczych, luksusowych jachtów w czarterze, ze sternikiem władającym biegle językami zachodnioeuropejskimi. Załogi czteroosobowe. Organizator - Zdzisław Zyśk, "Cicha Zatoka" Mikołajki.
 4. Spływy kajakowe 7-dniowe po Krutyni - 105 km
 5. Spływy 14-dniowe po Czarnej Hańczy, Kanale Augustowskim i Wigrach - 205 km. Organizator - Marek Łachacz, CAMP Pisz
 6. Spływ z Cezarym Krywiczaninem szlakiem Dajny: Mrągowo - Święta Lipka - 2 dni, 22 km

Dalsze prace nad programami rejsów i spływów

Do przedstawionych rejsów i spływów w dalszym ciągu wprowadzane będą uzupełnienia i uszczegółowienia. Także nie jest zamknięta ich ostateczna lista - zapowiadane są już następne spływy kajakowe, poszukujemy organizatorów rejsów bałtyckich, odwiedzających porty krajów UE (i nie tylko) i prowadzących do Polski wodniaków z zagranicy, aby mogli przyłączyć się do rejsów śródlądowych oraz wziąć udział w imprezach galowych. Dotyczy to także zorganizowania rejsu na trasie Berlin - Frankfurt, z terminem zakończenia 3-4 lipca, w czasie Międzynarodowej Gali na Odrze. Wówczas w Berlinie byłoby spotkanie wodniaków niemieckich i z innych krajów zachodniej Europy. Mamy już zapowiedź rejsu z litewskiego Wilna do Gdańska (i dalej na Wisłę). Możliwe jest także zaplanowanie dodatkowych rejsów pasażerskich dla turystów oraz gości oficjalnych z miast i regionów partnerskich, zarówno samodzielnych, jak i towarzyszących planowanym rejsom, w tym na Wiśle i Odrze. Jest to oferta dla wszystkich armatorów śródlądowych oraz działających na bałtyckim wybrzeżu. OTAGO YACHT AGENCY planuje sprowadzenie barek pasażerskich z Europy Zachodniej, uczestniczących w Międzynarodowej Gali na Odrze i dalszych rejsach.

Chcielibyśmy opracować dla każdego rejsu broszurę - przewodnik po szlaku, z informacjami o warunkach na wodzie (wraz z głębokościami, przeszkodami, śluzami itd.), o planowanych przystaniach, miejscach slipowania (szczególnie na początku i na końcu rejsu oraz jego etapów), także z informacjami ogólnoturystycznymi (o bazie noclegowej w miejscach postojów, gastronomicznej, innych usługach - np. poczta, WOPR, stacja benzynowa, atrakcjach turystycznych - w tym muzeach, imprezach kulturalnych w dniach rejsu, atrakcjach przyrodniczych) oraz szczegółowymi mapami. Przewodnik ten (z niewielkimi korektami) służyć powinien uczestnikom innych rejsów w kolejnych latach.

Także pilnych uzupełnień wymaga tworzenie budżetu każdego rejsu/spływu, z określeniem środków własnych, opłat uczestników, listy sponsorów rejsu (instytucji samorządowych, firm, organizacji) i zakresu ich pomocy, oczekiwań wobec ogólnokrajowego komitetu organizacyjnego. Zwracamy uwagę, że właśnie trwa ustalanie budżetów na rok przyszły - w tym samorządów oraz podmiotów gospodarczych, zbierane są wnioski o dotacje itd. Zwłoka może spowodować utratę szans na niezbędne dotacje.

Trwają także prace nad listą partnerów medialnych operacji (wstępne deklaracje otrzymaliśmy z redakcji REJSU): prasy codziennej, periodyków, radia, telewizji, internetu oraz nad listą sponsorów ogólnopolskich.


Proponowany przebieg Wielkiego sztandarowego rejsu dookoła serca Polski na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Oświęcim Broszkowice

założenia: termin - 20-23.07.04 r.
liczba łodzi - 40 × 4 osoby załogi
maks. długość łodzi - 7 m
maks. szerokość łodzi - 2,2 m
ciężar - 500-700 kg

I. Przygotowac miejsce biwakowania w porcie Kędzierzyn-Koźle (ścisła współpraca z zarządem portu Gliwice - sponsoring; zarząd portu Gliwice, rozmowy wstępne na tak).

 • przygotować listę załóg i identyfikatory dla sterników łodzi przewożonych transportem kołowym na Wisłę.
 • przygotować instrukcje (przepisy bezpieczeństwa plus warunki pokonania przeszkody wodnej - śluza Łabędy (konsultacja i zgoda inspektoratu wodnego plus W. Kuczkowski) w jęz. polskim, niemieckim, angielskim - odbitki ksero na miejscu, w zależności od potrzeb.
 • uzyskać zgodę służb celnych na pobyt załóg na terenie zamkniętego obszaru celnego (port Gliwice).
 • przygotować biwak i miejsce do wyslipowania łodzi w porcie Gliwice (czas pobytu 2-3 dni; uzależniony od liczby łodzi, kabiny wc. Toi-toi, mały beczkowóz z wodą pitną lub dostęp do wody pitnej z sieci, kontener na śmieci). Sponsoring - Śląskie Centrum Logistyki SA, port Gliwice dział marketingu kier. Zbigniew Woźny.
 • 20.07.04 r. - godz. poranne; przejęcie rejsu w porcie Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzenie przez śluzę Łabędy do portu Gliwice. Wspólnie z urzędem miejskim (wydział promocji) oficjalne powitanie żeglarzy na Górnym Śląsku (okolicznościowe koszulki, czapeczki, znaczki, foldery itp. występ zespołu szantowego), sponsoring - UM Gliwice.

II. Oświęcim Broszkowice

 • przygotować miejsce do zrzutu łodzi na wodę, dźwig, biwak (czas pobytu 2-3 dni), kabiny w.c., mały beczkowóz z wodą pitną, kontener na śmieci, powiadomić sklep i bar znajdujący się w pobliżu o zwiekszonych zakupach w dniach pobytu (uzgodniono miejsce pobytu z pp żeglugą krakowską - Artur Kierczyński.
 • przygotować instrukcje (przepisy bezpieczeństwa i warunki pokonania przeszkód wodnych; Dwory, Smolice, Łączany, stopień Kościuszko - konsultacja i zgoda inspektoratu wodnego Kraków - kier. Jacek Kosowski oraz W. Kuczkowski) jęz. polski, niemiecki, angielski - odbitki ksero na miejscu w zależności od potrzeb.
 • 21.07.04 r. - przerzut kołowy pierwszej partii łodzi według ustalonej kolejności do Oświecimia Broszkowic.

Harmonogram przerzutu
trasa Gliwice port - Oświęcim Broszkowice
autotransporter pierwszy: godz. 7-8, dojazd do Gliwic - 50 km,

godz. 8-9  - załadunek drugiej łodzi,
   9-11  - przejazd do Oświęcimia - 60 km
   11-12  - rozładunek łodzi
   12-14  - powrót do Gliwic - 60 km 
   14-15  - załadunek drugiej łodzi
   15-17  - przejazd do Oświęcimia - 60 km 
   17-18  - rozładunek łodzi
   18-19  - powrót do bazy - 50 km
razem - 280 km 

 autotransporter drugi   9-10 - załadunek 
              19-20 - powrót do bazy
 autotransporter trzeci  10-11 - załadunek 
              20-21 - powrót do bazy
 autotransporter czwarty 11-12 - załadunek
              21-22 - powrót do bazy
 autotransporter piąty  12-13 - załadunek 
              22-23 - powrót do bazy 

dzień pierwszy - przerzut 20 łodzi = 280 km × 5 = 1400 km załogi przerzucanych łodzi biorą udział w za- i rozładunku łodzi. Przewóz załóg dwoma 9-osobowymi busami (po drodze dla chętnych możliwość zwiedzenia muzeum najmniejszych książek świata - Katowice, na koszt własny uczestników. Wieczorem ognisko i szanty.

Dla pozostałych w Gliwicach załóg przygotować program artystyczny. Propozycje: zwiedzanie miasta - muzeum, Zamek Piastowski, zabytkowa kopalnia srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach (zjazd na 40 m, długość zwiedzania 1700 m, w tym 1200 m łodziami, na powierzchni skansen parowych maszyn górniczych; koszt ok. 17 zł od osoby z przewodnikiem, grupy maks. 20 osób. www. promarcos.com.pl/smzt). odległość od Gliwic ok. 15 km. Sponsoring: UM Gliwice, koszt własny uczestników.

Dnia 22.07.2004 r. - przerzut pozostałych łodzi i załóg do Oświęcimia. Harmonogram przerzutu jak w dniu 21.07.2004 r. Załogi przerzucanych łodzi biorą udział w za- i rozładunku łodzi. Przewóz załóg dwoma 9-osobowymi busami (po drodze dla chętnych możliwość zwiedzenia muzeum najmniejszych książek świata. koszt własny uczestników).

Razem przerzut 40 łodzi i 2800 km przejazdów. Sponsoring: Urząd Marszałkowski oraz koszt własny uczestników.


Jesteśmy też na www.gizycko.pl e-mail: urzad(at)gizycko.um.gov.pl

Giżycko leży w północno-wschodniej części Polski (21°46' E - 54°02' N) w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, stanowiącej część rozległego pasma pojeziernego, które obejmuje obszar od Półwyspu Jutlandzkiego po Wałdaj.

Giżycko posiada wyjątkowo bogatą ofertę dla sympatyków turystyki wodnej. Uzupełnienie stanowią oferty dla innych turystów, także świetne imprezy kulturalne, zabytki, atrakcje przyrodnicze oraz zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Dzięki temu latem spotkamy tłumy turystów z całej Polski, różnych zakątków Europy i całego świata. Istniejące zaplecze coraz częściej skłania do odwiedzin w pozostałych porach roku.

Przez teren powiatu przebiega w kierunku południowym wyraźne poprzeczne obniżenie w wale pojeziernym rozciągające się od Węgorzewa po Ruciane i Pisz. Tu skupiły się wielkie zbiorniki wodne: Mamry, Niegocin, Śniardwy i wiele mniejszych jezior. Dlatego obszar ten nazywamy Krainą Wielkich Jezior albo Pojezierzem Giżyckim. Wielkie jeziora leżą na wysokości około 116 m n.p.m. Ku wschodowi teren podnosi się w stronę Pojezierza Ełckiego, z zachodu zaś wzgórza Pojezierza Mrągowskiego przekraczają 200 m n.p.m. Pojezierze Giżyckie posiada wielką liczbę jezior różnych kształtów i wielkości: od wielkich zbiorników wodnych, których przeciwległe brzegi nikną na horyzoncie, po maleńkie rozsiane w licznych zagłębieniach terenu oczka (jeziora o średnicy do 60 m). Długie i niezwykle malownicze jeziora rynnowe łączą się tu z wielkimi jeziorami morenowymi, a kanały między poszczególnymi zbiornikami wodnymi są krótkie. Dlatego szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najatrakcyjniejszym śródlądowym szlakiem wodnym w Polsce. Zmienność krajobrazu jest tu ogromna. Jeziora rynnowe podobne są do wielkich rzek, brzegi ich są urocze, w wielu miejscach pokryte pięknymi, wysokopiennymi lasami, gdzieniegdzie strome i wysokie. Natomiast wielkie jeziora wydają się, dzięki swym niewysokim brzegom jeszcze rozleglejsze, niż są w rzeczywistości. Dodajmy do tego wielkie bogactwo ptactwa, zwłaszcza wodnego, jak łabędzie, kormorany, dzikie gęsi i kaczki, żurawie, a otrzymamy obraz tej cudnej krainy.

Giżycko centralnie położone na tym obszarze, powszechnie jest uznawane za wodną stolicę Polski. Rola miasta jako głównego ośrodka turystycznego na Pojezierzu Mazurskim będzie niewątpliwie stale rosła.

Zachęcamy do odwiedzin w Giżycku (także wirtualnych, na stronach www) - oraz na Mazurską Galę Powitania Unii Europejskiej 4-6 czerwca 2004 roku

burmistrz Jolanta Piotrowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT