PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Rok Schronisk Górskich


W starych relacjach dawnych wędrowców oraz w Pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego można wyczytać wiele o górskich schroniskach. O ich architekturze, historii i ludziach, którzy je przez całe lata prowadzili. Stawały się schroniska ważnym etapem wędrówek oraz miejscem spotkań turystów zafascynowanych górami. Były swoistym drugim domem ludzi zakochanych w górach. Daleko to wykraczało poza użytkowe funkcje schronu, obiektu noclegowego, miejsca spokojnego spożycia posiłku. Wystrój, a przede wszystkim trudny do określenia duchowy klimat czyni z górskich schronisk szczególne miejsce na szlaku.

Na mapie turystycznego zagospodarowania gór schroniska do dziś odgrywają rolę znaczącą. Sprzyjają również wędrowaniu przyjaznemu przyrodzie. Pragniemy zwrócić uwagę na te tak serdeczne i tak pożyteczne domy turystów w górach. Domy w pięknym staropolskim znaczeniu tego słowa, z gościnnością, z ciekawą architekturą, przytulnością i czystością pomieszczeń.

Stąd zgodnie z uchwałą XV Walnego Zjazdu ogłasza się w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym rok 2004/2005 Rokiem Schronisk Górskich.

Liczymy na to, że dzięki temu:

 • więcej turystów powędruje do naszych schronisk,
 • gospodarze schronisk zorganizują wespół z oddziałami PTTK spotkania przypominające historię obiektów, ludzi i zdarzeń,
 • poprawiony zostanie wystrój schronisk i zostaną wzbogacone ich turystyczne funkcje,
 • turyści zainteresują się schroniskami jako obiektami krajoznawczymi,
 • uzyskamy większe zainteresowanie władz państwowych i samorządowych stanem obecnym i przyszłością schronisk w górach.

Mamy prawo sądzić, że naszymi szczególnymi partnerami w realizacji programu Roku będą gospodarze schronisk i "górskie" oddziały PTTK. Pierwsi będą odgrywać rolę gospodarzy kilkudziesięciu spotkań, drudzy będą organizatorem imprez turystycznych, których miejscem kulminacji lub finału będzie wybrane schronisko.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do gospodarzy schronisk i oddziałów PTTK o podjęcie niezbędnych prac i efektywne współdziałanie.

Rok Schronisk PTTK 2004/2005

Początek: wiosna 2004 r. (1 sobota kwietnia) - Hala Miziowa
Zakończenie: jesień 2005 r. (ostatnia sobota października) - Szczeliniec Wlk.
Czas trwania akcji: początek kwietnia - koniec czerwca i początek września - koniec października.
W każdym roku po 20 tygodni i obiektów.Cele

 1. Strategiczny: ugruntowanie przekonania o niezbędności schronisk dla funkcjonowania turystyki.
 2. Popularyzacja (promocja) schronisk PTTK w społeczeństwie.
 3. Zachęcanie do częstszego korzystania z naszych schronisk.
 4. Wytworzenie mody na chodzenie do schronisk jako celu wycieczek.
 5. Podniesienie standardu wyposażenia i obsługi w schroniskach m.in. poprzez wymuszanie na dzierżawcach wprowadzenia szerszej oferty gastronomicznej, organizacji pobytów, usług dodatkowych (parkingi, rozrywki, itp.).

Środki i koszty

 1. Doprowadzenie obiektów uczestniczących w programie do odpowiedniego poziomu i wyglądu.
 2. Wykonanie niezbędnych robót budowlano-remontowych i elewacyjnych w schroniskach prezentowanych jako sztandarowe.
 3. Reklama obiektów i promowanie imprez.

Sposób realizacji

 1. Ustalenie harmonogramu "Roku Schronisk" (ZM - spółki i dzierżawcy, oddziały).
 2. Ustalenie ramowego programu obchodów: pierwsza i ostatnia impreza, m.in. program imprez pośrednich i inwencja dzierżawców i oddziałów.
 3. Ustanowienie (ewentualne) okolicznościowej odznaki "Znam schroniska PTTK" (Przyjaciel schronisk itp.).

Warunki realizacji

 1. Ustalenie harmonogramu: co tydzien (poza miesiącami wakacyjnymi) inne schronisko organizuje prezentację, piknik, występy, konkursy, prezentuje specjalność kuchni, kiermasze, imprezy oddziału, wystawy, zawody sportowo-rekreacyjne (rowery górskie, nartorolki, wspinaczka, pokazy paralotni, skoki, spływy, zjazdy itp.).
 2. Warunkiem uczestnictwa schroniska jest kwalifikowanie go przez ZM i spółkę na podstawie wizji, po wykonaniu niezbędnych prac porządkowych i przeglądzie wyposażenia,
 3. Zapewnienie reklamy i informacji w mediach.
 4. Ewentualne wprowadzenie specjalnego rabatu lub nagród dla uczestników określonej liczby imprez, np. za udział w pięciu spotkaniach bezpłatny nocleg na szóstym dla jednej osoby (na koszt ZG) lub udział w jakiejś imprezie centralnej, otrzymanie wydawnictw, sprzętu itp.


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT