PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Warszawa, 5.09.2003 r.
Ldz.SG/2623/03

Szanowny Pan
Andrzej Raczko
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Zarządu Głównego PTTK zgłaszamy protest przeciwko przygotowanym nowelizacjom ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PTT) i osób prawnych (CIT). Wnosimy o zgłoszenie przez Rząd autopoprawki usuwającej z projektów zapisy, które w praktyce mogą drastycznie ograniczyć środki na działalność organizacji społecznych w Polsce.

Nasz sprzeciw budzi zapis w ustawie od dochodów osób prawnych. Projekt przewiduje w swojej konsekwencji płacenie przez organizacje społeczne 19% od wszelkich dochodów niezależnie od ich przeznaczenia. Przedmiotowe zwolnienia mogą tyczyć wyłącznie działalności mającej status pożytku publicznego, a więc zmusza w świetle zapisów ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie do zlikwidowania prowadzonej działalności gospodarczej. Dla organizacji, które nie będą miały statusu organizacji pożytku publicznego oznacza to likwidację miejsc pracy albo do ograniczenia działalności społecznej w sferach, które ta ustawa uznaje za szczególnie ważne społecznie.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ma ponad 130-letnią tradycję ogólnospołecznej działalności. Na 26 tysiącach imprez (tylko turystyki kwalifikowanej), spotykają się corocznie setki tysięcy osób. Na imprezach turystyki powszechnej drugie tyle.

Prowadzimy regionalne muzea i promujące tradycje regionu pracownie regionalne. Mamy potężny udział społeczny i materialny w prowadzeniu ponad 50 tys. km szlaków turystycznych w Polsce. Nie jesteśmy organizacją dotowaną. Otrzymujemy jedynie środki na zadania zlecone. Zarabiamy na realizację swoich celów statutowych działalnością gospodarczą. Sama działalność gospodarcza m.in. prowadzonych przez nas, a ważnych dla bezpieczeństwa turystów, schronisk górskich i stanic wodnych wymaga ich ciągłego doinwestowywania. Na te obiekty ze środków rządowych nie otrzymujemy od kilku lat ani złotówki.

Rozwiązania z nowelizacji mogą zmusić nas do drastycznego ograniczenia działalności, a w przypadku skorzystania z zapisu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (do której nie ustalono jeszcze procedury uzyskania statusu) do przejścia w dużym stopniu na garnuszek środków publicznych.

Nasz sprzeciw budzi również proponowany zapis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczający możliwość odpisania od podstawy opodatkowania darowizny dla organizacji pozarządowych do kwoty 350 zł.

Jest to zdecydowanie zmuszanie do ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego, dla której podatnik może przekazać 1% ze swojego podatku. Dlaczego organizacja działająca w sferach społecznie ważnych, nie będąca organizacją pożytku publicznego nie może korzystać ze wsparcia swoich członków i innych sponsorów na cele, które Sejm na wniosek rządu uznał za ważne? Pytań i wątpliwości budzi się wiele. Na tyle dużo, że uzasadnia to w naszym przekonaniu wstrzymanie się z takim kształtem nowelizacji.

Będziemy wdzięczni za rozpatrzenie naszego wniosku. Gotowi jesteśmy do spotkania, na którym szczegółowo przedstawimy nasze racje. W tej sprawie jesteśmy zgodni z przygotowywanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych listem otwartym w sprawie konieczności odstąpienia przez Rząd od propozycji zmian podatkowych, zagrażających finansowym podstawom egzystencji organizacji pozarządowych w Polsce.

Z wyrazami szacunku

Prezes ZG PTTK
Janusz Zdebski

Sekretarz Generalny ZG PTTK
Andrzej Gordon

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT