PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Powstaje strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim


Powstaje strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013 opracowywana przez Zarząd Województwa Śląskiego. Do prac nad strategią zaproszono przedstawicieli PTTK, samorządów lokalnych, Związku Gmin Jurajskich i innych.

17 września br. w Ogrodzieńcu w tamtejszym Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się robocze spotkanie prowadzone przez wicemarszałka województwa śląskiego Jana Grelę, w trakcie którego zapoznano się z wynikami ankiety przeprowadzanej wśród samorządów przez naukowców z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Okazuje się, że w najbliższym okresie największe szanse rozwoju (przynajmniej na terenie subregionu częstochowskiego) ma turystyka na terenach wiejskich oraz turystyka aktywna, głównie rowerowa.

Właśnie na potrzebę rozwoju turystyki wiejskiej oraz położenia dużego nacisku na turystykę aktywną, w tym przede wszystkim kolarską, wskazywali w ankietach samorządowcy z gmin i powiatów województwa śląskiego. W toku dyskusji wskazywano na potrzebę uwzględnienia w tworzonej strategii nowych szlaków rowerowych, "uzbrojonych" w strzeżone parkingi samochodowe w punkcie startu i zakończenia wędrówki, wyznaczania tras bezpiecznych, stosunkowo łatwych do pokonania przez turystów weekendowych, mających raczej okazjonalny kontakt z jednośladem, omijających drogi o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przy okazji poruszano zagadnienia bezpieczeństwa na szlakach, kwestie należytego ich oznakowania oraz sukcesywnego odnawiania. Dyskutanci podnosili problem finansowania obiektów turystycznych, rozwoju agroturystyki, otwierania nowych punktów informacji turystycznej wyposażanych w materiały promocyjne, informatory, mapy.


Uczestnicy narady i wiemarszałek województwa śląskiego - Jan Grela
podczas zwiedzania zamku w Ogrodzieńcu (fot. M. Kotarski)

Wskazywano też na problem spójności działań, na przykład przy niektórych jurajskich noclegowniach są nieźle urządzone pola namiotowe i strzeżone parkingi, ale wokół nich, na dziko, na łąkach, niekiedy nawet już na terenie rezerwatu przyrody, rozstawiają namioty lub parkują auta ludzie bez wyobraźni, chcący zaoszczędzić parę złotych. To niszczy przyrodę, ale też psuje wynik finansowy inwestujących w turystykę przedsiębiorców. Powinno się egzekwować przestrzeganie prawa, a więc na przykład zakazu biwakowania i parkowania samochodów w miejscach do tego nie wyznaczonych. W toku spotkania wspomniano także o pieniądzach, przypomniano, iż w aspekcie turystycznym w ostatnim czasie powstało parę programów, niestety są realizowane w ograniczonym zakresie, albowiem nie ma na nie obiecanych środków finansowych.

Uzgodniono, że projekt strategii, zanim trafi pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego, będzie udostępniony do przedyskutowania ludziom biorącym udział w jego opracowywaniu. W kilkudziesięcioosobowym gronie ludzi uczestniczących w spotkaniu byli także reprezentanci naszego Towarzystwa, m. in. Andrzej Stróżecki - prezes O.PTTK w Zawierciu, Lech Tota - prezes O.Regionalnego PTTK w Częstochowie, Marian Kotarski - prezes Klubu Osiedlowego PTTK "M-2" w Myszkowie.

Naradę ubarwiono wycieczką do zamku w pobliskim Podzamczu, po którego ruinach oprowadzali: zawodowy przewodnik oraz burmistrz Ogrodzieńca - dr inż. Andrzej Mikulski.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT