PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Stanisław Stecko


Dnia 20 stycznia 2003 r. zmarł Stanisław Stecko, znany na Lubelszczyźnie działacz turystyczno-krajoznawczy. Urodził się 27 kwietnia 1931 r. w Polanach na Roztoczu. Liceum ukończył w Tomaszowie Lubelskim, studia wyższe zaś w Lublinie. Całe dorosłe życie związał z Chełmem, pracując na różnych stanowiskach w strukturach administracji państwowej. Działalność społeczną w PTTK rozpoczął w roku 1960 w Oddziale PTTK im. K. Janczykowskiego w Chełmie. W latach 1960-1966 był członkiem zarządu tego Oddziału, w latach 1966-1970 - wiceprezesem zarządu Oddziału. W latach 1975-1978 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK, w latach 1988-1990 ponownie został wybrany na prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK, a w latach 1979-1988 pełnił funkcję prezesa Sądu Koleżeńskiego Zarządu Wojewódzkiego PTTK. W roku 1998 współtworzył Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Od 19 listopada 1998 r. do 20 stycznia 2001 r. pełnił w tym oddziale funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. W latach 2001--2003 ponownie powierzono mu tę funkcję. Jednocześnie sprawował funkcję prezesa Koła Przewodników PTTK w tym Oddziale.

Posiadał uprawnienia: instruktora przyrody PTTK, przewodnika terenowego po byłym województwie chełmskim, przodownika turystyki pieszej Polski, opiekuna przyrody PTTK, pilota wycieczek turystycznych. Był organizatorem wielu setek rajdów i wycieczek w oddziałach, w których bardzo dużo społecznie pracował, popularyzując walory krajoznawcze regionu.

Wielokrotny kierownik kursów przewodnickich i przodowników turystyki pieszej. Wychowawca wielu pokoleń przewodników i przodowników turystyki pieszej.

Był osobą skromną, bardzo lubianą przez młodzież. Posiadał dużą wiedzę krajoznawczą regionu. Organizatował wiele wycieczek do Lwowa, jak również był jednym z organizatorów ogólnopolskich spływów kajakowych po Bugu, w których pełnił funkcję kwatermistrza.

Za swoją sumienną pracę został odznaczony w roku 1969 Srebrnym Krzyżem Zasługi, w roku 1976 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma licznymi odznaczeniami resortowymi, samorządowymi i organizacyjnymi, w tym między innymi: Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką "25 lat w PTTK", Medalem 50-lecia PTTK. Otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej z nr. legitymacji 215.

Środowisko turystyczne straciło oddanego i cenionego działacza turystycznego oraz dobrego orgnizatora.

Witold Kliza

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT