PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Danuta Boguszewska (1925-2003)


Dnia 19 sierpnia 2003 r. zmarła Danuta Boguszewska, znana z działalności PTTK-owskiej głównie na szczeblu oddziału i województwa. Na forum krajowym znana była w turystyce pieszej i w krajoznawstwie. W turystyce pieszej jako uczestnik zlotów przodowników turystyki pieszej, członek Klubu Anieli Michalskiej w Warszawie i zastępca kierownika trasy na Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdach Pieszych w 1993 r. (Górny Śląsk) i w 2001 r. (Jura). W krajoznawstwie jako uczestnik w ostatnich latach wszystkich Centralnych Zlotów Aktywu Krajoznawczego (zgłosiła się także na CZAK 2003 w Żarach, lecz niespodziewana śmierć uniemożliwiła jej uczestnictwo), a także jako jedna z pierwszych zdobywczyń Odznaki Krajoznawczej Polski z Szafirem.

Na szczeblu wojewódzkim działała aktywnie w Górnośląskim Kręgu Krajoznawczym i w Klubie Przodowników Turystyki Pieszej im. Z. Kleszczyńskiego w Katowicach. W ostatnich latach była członkiem Kapituły Odznaczeń przy Radzie Prezesów Oddziałów Województwa Śląskiego.

W zawierciańskim oddziale PTTK pełniła wiele funkcji. Od 1996 r. była członkiem Prezydium Zarządu Oddziału, a w latach 1981-1984 członkiem Zarządu Oddziału. Od 1986 r. była w zarządzie Klubu Turystycznego "Ostańce", pełniąc przez wiele lat funkcję sekretarza. W okresie istnienia przy oddziałach Służby Kultury Szlaku pełniła funkcję przewodniczącej Sztabu Kultury Szlaku w zawierciańskim oddziale. Prowadziła oddziałową Kapitułę Odznaczeń. Była członkiem terenowych referatów weryfikacyjnych odznaki turystyki pieszej i wszystkich odznak krajoznawczych. Posiadała uprawnienia Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej (przodownickie od 1983 r., instruktora krajoznawstwa Polski od 1983 r., znakarza od 1989 r., strażnika ochrony przyrody od 1977 r., a także przewodnika terenowego od 1978 r., jurajskiego i po Zamku Ogrodzieniec, oraz pilota wycieczek).

Urodziła się 1 października 1925 r. w Toporowicach. Studiowała stomatologię na Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1949-1953 pracowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej w Gdańsku. Od 1953 r. pracowała jako stomatolog szkolny, później w przychodni rejonowej, a po przejściu na emeryturę jeszcze kilka lat (do 74. roku życia) w przychodni zakładowej zawierciańskiej "Przyjaźni". Równocześnie działała społecznie w Służbie Zdrowia i w związkach zawodowych.

Jednak pasją Jej życia była działalność turystyczna. Do PTTK należała od 7 stycznia 1969 r. Uprawiała turystykę pieszą, górską, narciarską i kajakową. Odnawiała szlaki turystyczne. Zdobyła wiele odznak turystycznych, a w ostatnich latach życia pasjonowała się zdobywaniem kolejnych ustanawianych regionalnych odznak krajoznawczych oraz odznak okolicznościowych. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego", "Za zasługi w rozwoju turystyki" i "Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia" oraz wpisem do "Księgi zasłużonych" województwa śląskiego.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT