PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Marian Wajgiel
(27 listopada 1920 r. - 3 sierpnia 2003 r.)


Urodził się 27 listopada 1920 r. w Czeladzi. Jako młody chłopak pokochał góry - na pierwsze wycieczki górskie wybrał się już w 1932 r. Przed drugą wojną światową czynnie uczestniczył w harcerstwie. Po powrocie z przymusowych prac w Niemczech aktywnie włączył się w wir pracy społecznej - zakładał drużyny harcerskie, klub żużlowy, od 1955 r. był sędzią sportów motorowodnych (licencja sędziowska Kl.P. nr 132).

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym rozpoczął pracę społeczną w 1953 r. w Okręgu PTTK w Stalinogrodzie (w Katowicach), a od roku 1956 w Oddziale PTTK Będzin. W latach 1962-1992 pełnił funkcje prezesa lub wiceprezesa Oddziału PTTK Będzin, a także czynnie pracował w strukturach wojewódzkich PTTK w Katowicach, szczególnie w Komisji Odznaczeń.

Kochał pracę z dziećmi i z młodzieżą. Założył kilkanaście kół SKKT PTTK na terenach Będzina, Czeladzi i Wojkowic. Niezależnie od pełnionych funkcji w PTTK przez wiele lat brał czynny udział w pracach Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Górników, w którym przez kilkanaście lat był przewodniczącym Sekcji Turystyki Górskiej.

W roku 1956 założył Koło PTTK przy Kopalni "Jowisz" w Wojkowicach Komornych, a w latach 1956-1974 pełnił funkcję jego prezesa. Był jednym z twórców i niestrudzonym organizatorem "Rajdu I Kroku Turystycznego", "Rajdów Rodzinnych" i "Rajdów Barbórkowych". Szczególnie aktywny był jako organizator szkolnych wycieczek i obozów wędrownych.

Marianowi Wajgielowi zawdzięczamy wiele pięknych i lirycznych piosenek rozbrzmiewających przy turystycznych ogniskach. Mottem jego życia były słowa wielkiego krajoznawcy Aleksandra Janowskiego, że tylko poznawszy swój kraj można dla niego owocnie pracować.

Był dla nas Ojcem, wzorem do naśladowania i wielu z nas przejęło od niego pałeczkę. Z grona jego wychowanków wywodzą się niektóre osoby będące dzisiaj we władzach centralnych ZG PTTK, między innymi Edward Kudelski.

Był człowiekiem ogromnej skromności, żył dla ludzi i emanował dla ludzi życzliwością. Zakochany w Polsce, a szczególnie w górach, uczył tej miłości innych.

Za pracę społeczną i zawodową był wyróżniony między innymi: godnością Członka Honorowego PTTK, Złotą Honorową Odznaką PTTK, wpisem do "Księgi zasłużonych działaczy województwa katowickiego", Srebrną Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", odznaką "25 lat w PTTK", Złotą Odznaką "Zasłużony dla Oddziału PTTK Będzin", nagrodą II stopnia prezesa GKKFiT za pracę na rzecz turystyki w środowisku młodzieży, srebrną odznaką "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego", wpisem do "Księgi ludzi 40-lecia PRL miasta Będzina" za działalność w PTTK na terenie miasta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, Medalem 50-lecia PTTK. Zasłużony dla miasta Będzina i Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej.

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta Czeladź w roku 2002, gdzie z rąk przedstawicieli ZG PTTK - Edwarda Kudelskiego i Neli Szlompek, burmistrza miasta Czeladź - Kazimierza Jakóbczyka, i przedstawicieli PTTK Będzin otrzymał "Medal 50-lecia PTTK" powiedział: góry deptałem bez przerwy.

Choć ostatnio wiek mu nie pozwalał na zdobywanie górskich szczytów, do ostatnich chwil brał udział w życiu naszego oddziału i naszego regionu. Zajmował się weryfikacją książeczek GOT. Pani Czesia - żona Mariana Wajgiela - określiła go niedawno: mój mąż był energicznym, żywiołowym starszym panem. Trudno więc nam pogodzić się z Jego nagłym odejściem. Odszedł szybko, zdecydowanie za szybko.

Straciliśmy wielkiego działacza społecznego, człowieka o wielkim, wspaniałym sercu. Zmarł 3 sierpnia 2003 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 sierpnia na Cmentarzu Parafialnym w Czeladzi.

Marianie, jak możemy Ci podziękować za twój trud, koleżeńskość - tylko naszą pamięcią, w której pozostaniesz na zawsze, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.

Janina Góra

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT