PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

40 lat minęło piaseczyńskiemu oddziałowi PTTK


Z inicjatywy grupy działaczy turystycznych, a wśród nich Jerzego Duszy, Jana Pietrzaka, Jerzego Pawłowskiego, Mieczysława Waszczuka i Tadeusza Rudnickiego, wczesną jesienią roku 1963 podjęto prace organizacyjne zmierzające do utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piasecznie.

Pierwszy zjazd odbyty 21 listopada 1963 r. wyłonił 13-osobowy skład Zarządu Oddziału, którego prezesem został Jan Pietrzak, oraz 5-osobowe składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Z początkiem roku 1965 utworzono przy Oddziale Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, oddając do jego dyspozycji niewielki lokal w Piasecznie przy ulicy Sierakowskiego 25 oraz autokar marki "San". Mimo licznych trudności kadrowych i technicznych powoli wzrastała liczba kół i klubów oraz członków PTTK, a także liczba organizowanych imprez turystyki kwalifikowanej i wycieczek. W roku 1970 Oddział PTTK w Piasecznie zwrócił autokar Zarządowi Głównemu PTTK, a zapotrzebowanie na transport autokarowy pokrył głównie przez współpracę z PKS. W roku 1970 uruchomiono w siedzibie Oddziału punkt "it". W roku 1972 uruchomiono w lokalu Oddziału punkt przedsprzedaży biletów miesięcznych PKS. Stan poważnego zagrożenia technicznego użytkowanego dotychczas lokalu spowodował konieczność przeniesienia siedziby Oddziału na początku roku 1973 do również niewielkiego powierzchniowo pomieszczenia w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza 10, użytkowanego do 10 listopada 1978 r., w którym to dniu nastąpiły kolejne przenosiny do pomieszczenia przyznanego na czas określony w budynku nr 10 przy ulicy Kościuszki w Piasecznie. Kolejne przenosiny nastąpiły w sierpniu roku 1978, tym razem do obecnie zajmowanego lokalu na placu Piłsudskiego 3 w Piasecznie, w którym w styczniu roku 1998 zmniejszono użytkowaną przez PTTK powierzchnię do 30,81 m2.

W mijającym 40-leciu Oddział odbył 18 zjazdów, a Zarząd Oddziału prawie 500 posiedzeń plenarnych i prezydiów. Ogółem w pracach Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego brało udział 150 osób. Do wyróżniających się w długości pracy we władzach oddziału należą: Lewicki Krzysztof - 32 lata, Wszołek Marian - 17 lat, Kałuża Leonard - 17 lat, Pawłowski Jerzy - 15 lat, Łątka Kazimierz - 14 lat, Rowiński Józef - 14 lat, Błoch Józef - 14 lat, Dusza Jerzy - 14 lat, Kurczuk Marian - 13 lat, Goś Mieczysław - 12 lat, Gołota Piotr - 11 lat, Witkowski Jerzy - 11 lat, Wiącek Marek - 11 lat, a z nieżyjących: Kwaśnica Rudolf -19 lat i Cedler Janusz - 11 lat.

Stany kadry programowej, liczby członków oraz kół i klubów ulegały w minionym 40-leciu dużym wahaniom, ale aktualnie Oddział skupia 18 jednostek organizacyjnych, w tym 12 Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych, 2 koła terenowe, 1 koło zakładowe, koło przewodnickie, Klub Turystyki Rowerowej i Klub Turystyki Jeździeckiej, w których mamy 380 członków zwyczajnych, w tym 120 osób to kadra programowa:

  • 25 przodowników różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej,
  • 9 instruktorów krajoznawstwa,
  • 3 instruktorów przewodnictwa,
  • 14 przewodników,
  • 69 organizatorów turystyki.

Kadra ta, złożona w dużej części z nauczycieli, jest organizatorem imprez turystycznych. O aktualnym rozmiarze prac podejmowanych przez Oddział PTTK w Piasecznie świadczą liczby zamieszczone w sprawozdaniu za rok 2002:

  • turystyka kwalifikowana - 81 imprez i 2330 uczestników, w tym 1 880 młodzieży szkolnej,
  • turystyka powszechna - 49 imprez i 1725 uczestników,
  • liczba obsłużonych przez punkt "it" - 2500 osób.

Wśród imprez turystyki kwalifikowanej najbardziej popularne są rajdy: "Szukamy Wiosny" - już 32 lata tradycji, "Szlakiem zabytków Góry Kalwarii i Czerska" - 19 lat tradycji i "Miejscami pamięci na ziemi piaseczyńskiej" - 13 lat tradycji. W ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba imprez rowerowych i jeździeckich. Od roku 1998 Oddział PTTK w Piasecznie powrócił do prowadzenia corocznie Kursów Organizatorów Turystyki PTTK połączonych z jednoczesnym szkoleniem kandydatów na wychowawców kolonii i obozów - tylko w ciągu ostatnich 6 lat przeszkolono 150 osób.

Długoletnie doświadczenie i szeroka współpraca z miejscowymi samorządami ze zrozumieniem i sympatią wspierającymi nasze społeczne wysiłki, szkołami, organizacjami społecznymi, m.in. ZHP, TPD, OSP, LOK oraz innymi jednostkami PTTK i biurami podróży w kraju pozwalają przedstawić każdemu chętnemu ciekawą propozycję turystyczną od spacerów w najbliższe okolice po wyjazdy w najciekawsze zakątki kraju i do najbardziej egzotycznych krajów świata.

Oddział PTTK w Piasecznie zaprasza wszystkich tych, którzy chcieliby przywrócić sobie członkostwo w PTTK, aby z nową legitymacją - kartą rabatową wędrować taniej, zapoznać się z katalogami imprez turystycznych, zapoznać się z regulaminami odznak PTTK i znaleźć innych ciekawych ludzi, przyjaciół do wędrówek, a także tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o planowanych do zwiedzania terenach oraz sposobie i kulturze uprawiania turystyki (szczególnie turystyki kwalifikowanej).

Oddział PTTK w Piasecznie czując się reprezentantem turystów zaprasza jednocześnie do kierowaia do nas uwag i wniosków dotyczących problemów zagospodarowania turystycznego a w szczególności przebiegu szlaków turystycznych. Zapraszamy również gestorów istniejącej i planowanej bazy turystycznej do odwiedzenia naszego skromnego lokalu. Wierzymy, że w planowanej rekonstrukcji centrum Piaseczna będziemy uwzględnieni do funkcjonowania przez co najmniej następne 40 lat w lepszych warunkach.

Chcemy jednocześnie wspomnieć, że za dotychczasową działalność Oddział PTTK w Piasecznie uhonorowany został następującymi odznaczeniami:

1. Odznaką "25 lat w PTTK" - 21 października 1988 r.
2. Medalem "Zasłużony dla Miasta Piaseczna" - 22 grudnia 1988 r.
3. Złotą Honorową Odznaką PTTK - 16 listopada 1993 r. oraz licznymi pucharami.

Krzysztof Lewicki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT