PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Wspomnienie o Zygmuncie Świątku


Bez mała przez pół wieku był wierny krajoznawczemu widzeniu świata i fotograficznie opisywał Ojczystą Ziemię. Odbywał liczne wędrówki, zwłaszcza po Mazowszu i Podlasiu, po Lubelszczyźnie i Ziemi Kieleckiej, po pojezierzach, Tatrach, a także po innych regionach. Odkrywał urokliwe obiekty, krajobrazy i zakątki oraz ulotne nastroje. Utrwalał je na kliszy we wszystkich porach dnia i roku, w pełni słońca oraz w śniegu i w słocie.

Później prezentował je w artystycznych fotogramach na ponad 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także na wielu pokazach; otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Reprodukcje zdjęć upowszechnił w kilkuset popularnych publikacjach oraz w doskonałych albumach, między innymi współautorskich. Preferował fotografię czarno-białą, ale znakomicie też wypowiadał się w kolorze.

Wielokrotnie udzielał się na spotkaniach autorskich, wygłaszał prelekcje, a także pisał artykuły, przekazując doświadczenia i swoją filozofię krajoznawczego działania twórczego poprzez fotografię. Był też jurorem wystaw ogólnopolskich.

Przez wiele lat działał w Polskim Towarzystwie Fotograficznym i w Związku Polskich Artystów Fotografików. Był członkiem Fotoklubu RP-Stowarzyszenia Twórców. Działał także w PTTK, gdzie początkowo uczestniczył w Komisji Fotografii Krajoznawczej, był współtwórcą zbiorów archiwalnych Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, instruktorem fotografii krajoznawczej, brał udział w plenerach i w ekspozycjach. Otrzymał dyplom "Za wybitne osiągnięcia na polu fotografii krajoznawczej".

Pomimo zaawansowanego już wieku, Zygmunt był wciąż aktywny, wciąż nowe odbywał wycieczki, a zdjęciami wzbogacał swoje, i nie tylko, archiwum oraz publikacje. Nieubłagana choroba przerwała jego drogę twórczą. Spoczął w Warszawie, na Cmentarzu Północnym, u stóp Puszczy Kampinoskiej, którą ukochał, wiele razy przemierzał i wykreował jej liczne wizerunki.

Adam Czarnowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT