PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Pamiętać to nasz obowiązek
- Karol Kruszel człowiek czynu


To nie było wcale tak dawno. Minęło zaledwie trochę czasu, a zaczyna w naszym szczecińskim mechanizmie brakować kolegi Karola Kruszela. Odszedł od nas umęczony chorobą na wieczną wędrówkę 20 grudnia 2001 r. Karol Kruszel urodził się 27 maja 1946 r. w Gryfowie Śląskim. Mimo że był jedynakiem upodobał sobie mundur wojskowy.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu w stopniu podporucznika służbę zawodową pełnił w 5. Mazurskiej Brygadzie Saperów w Szczecinie - Podjuchy. Może ktoś pamięta jeszcze numer JW.2241?

Jako fachowiec "drucik" przeszedł kolejne szczeble kariery wojskowej do stanowiska szefa łączności jednostki w stopniu podpułkownika. Nie o tym jednak chcemy wspominać, lecz o jego pasji turystyczno-krajoznawczej.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił Karol we wrzeniu 1963 r. Najpierw sam podpatrywał innych, ale już w roku 1969 kierował wojskowym kołem PTTK nr 15. W latach 1980-1988 był przewodniczącym Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK, pracował przez wiele lat we władzach oddziału. Zachowanie Karola Kruszela od samego początku nosiło znamiona pracy dla ludzi młodych, którzy przez poznanie naszego kraju mogą tak do końca docenić naszą Ojczyznę. Imprezy turystyczne, które organizował dawały i jemu dużo satysfakcji. Potrafił się cieszyć razem z uczestnikami z wykonanej pracy. Z czasem dołożył sobie obowiązków, został opiekunem SKKT przy Szkole Podstawowej nr 59 przy ulicy Dąbskiej w Szczecinie (od listopada 1981 r. do końca 1987 r.).

Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych zakochuje się w imprezach na orientację. Został jednym z kilku specjalistów i nauczycieli imprez na orientację. Właśnie imprezy na orientację, trudne organizacyjnie, najwięcej przysporzyły mu sympatyków, do których zaliczają się byli uczniowie niżej podpisani.

Od grudnia roku 1984 do grudnia roku 1990 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Imprez na Orientację przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK, łącząc obowiązki z pracą w komisji kolarskiej w latach 1984-1986.

Autentyczną popularność przyniosło Karolowi założenie w kwietniu roku 1989 Wojskowego Koła Imprez na Orientację "Busola".

W tym miejscu należy przypomnieć piękne i potrzebne imprezy turystyczne autorstwa Karola Kruszela:

 • Żołnierski Kompas Gór Bukowych (wiosna, lato, jesień, zima);
 • Rajdy "Z Karolami na azymut" (drugi Karol to syn);
 • "Ferie z mapą i kompasem";
 • InO "Znam Szczecin";
 • "Wakacje z mapą i kompasem";
 • Szczecińskie Zawody na Orientację "Orient";
 • Zawody InO o puchar dowódcy jednostki;
 • Okręgowe Zawody na Orientację POW "Odra";
 • Popularne wycieczki dla żołnierzy i ludzi starszych do Siekierek, Przelewic...

Równolegle prowadził szkolenie kadr imprez na orientację w różnych miejscach województwa, tzn. jechał, "robił" imprezę, uczył regulaminów, przepisów. Dzisiaj nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak kiedyś trudno było o podstawowe wiadomości o imprezach na orientację.

Prawie wszystkie imprezy Karol Kruszel dokumentował własnego wyrobu (tak, tak) pieczęciami okolicznościowymi, których na własne oczy widzieliśmy około 50.

Ostatnie lata życia to także opracowywanie map według IOF, tak trudnych do zdobycia, a niezbędnych do przeprowadzenia imprez na wysokim poziomie. Oprócz pracy zawodowej, społecznej dbał również o własne podnoszenie kwalifikacji turystycznych:

 • przodownik turystyki pieszej: III st. - 1964 r., II st. - 1966 r.
 • przodownik turystyki kolarskiej: od 1968 r. (uprawnienia cała Polska - od 1990 r.).
 • instruktor ino: od 1984 r.
 • przodownik turystyki górskiej: Sudety - od 1984 r.
 • przewodnik PTTK: od 1990 r.
 • strażnik ochrony przyrody: od 1991 r.

Praca, jaką wykonywał w ramach PTTK była dostrzegana przez innych, stąd wyróżnienia:

 • Za rozwój turystyki i krajoznawstwa - 1982 r.
 • Zasłużony dla PTTK Województwa Szczecińskiego - 1984 r.
 • Srebrna Honorowa Odznaka PTTK -1986 r.
 • Zasłużony Działacz Kultury - 1998 r.
 • Złota Honorowa Odznaka PTTK - 1990 r.
 • 25 lat w PTTK - 1994 r.

Oczywiście, otrzymał też wiele dyplomów uznania.

Pracę zawodową w wojsku zakończył w 1990 r. Aktywnie jednak dalej pracował na stanowisku instruktora k.o. w Klubie Garnizonowym Szczecin - Podjuchy i zaraz potem w latach 1992 - 1994 jako Wojewódzki Inspektor Obrony Cywilnej.

Za pracę zawodową oprócz różnych medali resortowych otrzymał w roku 1988 Złoty Krzyż Zasługi.

Obowiązkiem naszym jest również wspomnieć o sukcesach Karola Kruszela jako "zawodnika". Zdobył najważniejsze 2 złote medale i jeden brązowy w Mistrzostwach Wojska Polskiego na Orientację.

Kiedy rozmawiamy o Karolu Kruszelu z jego żoną, czyli osobą, która społeczne pasje męża musiała akceptować, to dość trudno nam przekonać o pamięci turystycznej braci, o tym, że nadal to, co robił Karol żyje wśród uczestników imprez i działaczy PTTK.

Pewien dystans zrodził się prawdopodobnie z faktu, że trzecia miłość - wojsko - zapomniało o nim. Zapomniało również o żonie, która jako wdowa znalazła oparcie wyłącznie w rodzinie.

O tym, czym dla Karola Kruszela była praca społeczna w PTTK najlepiej świadczy fakt, że wszystkie pamiątki i wyróżnienia zgodnie z jego wolą stały się własnością dwuletniego wnuka. W imieniu tych, co spotkali na swej drodze Karola Kruszela autorzy:

Krystyna Mackiewicz (Karwath) Przemysław Jakuła

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT