PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Młodzi turyści w PTTK


Dnia 2 września br. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim z inicjatywy grupy założycielskiej i za zgodą dyrektora szkoły Macieja Brodzyńskiego zostało założone Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Koło liczy 20 członków. Opiekunem jest nauczycielka tej szkoły - Sylwia Sinica.

Na zebraniu założycielskim w obecności wiecdyrektora szkoły Barbary Grądzik i członków Zarządu Wojskowego Oddziału PTTK dzieci wybrały swoje władze.

Zarząd Koła przedstawia się następująco:

  • Prezes - Monika Lichtańska
  • Wiceprezes - Wojciech Pawiński
  • Sekretarz - Anna Skrzypczyk
  • Skarbniki - Monika Kazimierska
  • Kronikarz - Wojciech Wasylków.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Przewodnicząca - Marlena Przeździęk
  • Sekretarz - Iga Sarnowska
  • Członek - Martyna Zawadzka.

Koło przyjęło nazwę "Tuptusie" i podlega Wojskowemu Oddziałowi PTTK przy Klubie Garnizonowym. Członkowie Zarządu Oddziału życzą młodym członkom PTTK wielu miłych i niezapomnianych wrażeń na turystycznych szlakach.

Danuta Cierpisz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT