PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Rajd Szlakiem 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego


W dniach 26-28 września 2003 r. Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie zorganizował V Ogólnopolski Rajd Szlakiem 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. W imprezie brała udział młodzież szkolna - członkowie SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie, przy Szkole Podstawowej w Wólce Okopskiej, przy Gminnym Zespole Szkół w Dubience, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnie.

Trasa rajdu prowadziła przez Pagóry Chełmskie i Chełmski Park Krajobrazowy. Podczas rajdu organizatorzy umożliwili uczestnikom zwiedzenie miejsc formowania się jednostek 1. Korpusu Pancernego: 1. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej w Podhylinie, 2. Brygady Pancernej w Radzanowie i 3. Brygady Pancernej w Podgrabowej. Wszystkie wymienione miejscowości położone są w okolicy Sawina. Przedstawiono sylwetki dowódców tych jednostek, omówiono szlak bojowy całego 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego od chwili sformowania do chwili rozwiązania. Ten element połączono z edukacją przyrodniczą, ponieważ trasa rajdu prowadziła przez Chełmski Park Krajobrazowy. Zwrócono szczególną uwagę na ochronę flory i fauny tego parku. Zapoznano uczestników z gatunkami roślin podlegających ochronie zarówno w parku, jak i w Rezerwacie Przyrody "Bachus". Wskazano pod Malinówką miejsce bitwy powstańców styczniowych z 1863 r. Omówiono jej przebieg, a także przedstawiono jej dowódców. Złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem.


Najmłodsi uczestnicy rajdu

W drugim dniu rajdu odbył się marsz na orientację uczestników. Pokonywali oni trasę rajdu, posługując się mapą. Organizatorzy natomiast doskonalili umiejętności uczestników rajdu: posługiwania się mapą w terenie, orientowanie mapy w terenie, określanie miejsca stania na mapie, określanie kierunku północy za pomocą przedmiotów terenowych, wyznaczanie i odczytywanie azymutów, marsz według mapy i azymutów. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się "przygoda" z mapą.

Podczas imprezy popularyzowano walory krajoznawcze Pagórów Chełmskich i Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Popularyzowano również zdobywanie odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej: regionalnej odznaki krajoznawczej "Ziemi Chełmskiej", Odznaki Turystyki Pieszej, Kolarskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki "Turysta Przyrodnik". Zdobywano punkty na te odznaki.

Na zakończenie rajdu przeprowadzono konkursy: wiedzy o regionie, przyrodniczy, ochrony środowiska, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, topograficzny, sprawnościowy i piosenki turystycznej. Najaktywniejszych turystów, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursach, nagrodzono turystycznymi nagrodami rzeczowymi.

Rajd zakończono ogniskiem, śpiewając turystyczne piosenki. Prezes ZOW PTTK - Witold Kliza - zaprosił wszystkich uczestników do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem gen. Orlicza-Dreszera w dniach 21-23 listopada 2003 r. i zbieganie się z 5. rocznicą powstania Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Zofia Nycz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT