PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Świętokrzyski kurs dla nauczycieli na przodowników turystyki górskiej


Na przełomie lipca i sierpnia 2003 r., przechodząc ponad 350 km, przewędrowali po Górach Świętokrzyskich nauczyciele z całej Polski. Kurs trwał trzy tygodnie i zorganizowany został przez Oddział PTTK w Jeleniej Górze przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Oddziału PTTK z Kielc i PTSM.

Inicjatorem tego typu szkoleń od wielu już lat, jest Zdzisław Gasz, będący członkiem komisji egzaminacyjnej na takich kursach. Kierownikiem obozu był Tadeusz Prawelski. Dodatkowo do dyspozycji całej grupy było dwoje przewodników turystycznych z Nietuliska, którzy w czasie wędrówek przekazywali ogromną geologiczną i krajoznawczą wiedzę na temat Gór Świętokrzyskich. Codziennie od rana do późnego popołudnia odbywała się piesza wędrówka, wieczorem były wykłady i prelekcje. Noclegi zagwarantowane były głównie w szkolnych schroniskach młodzieżowych i w ośrodkach PTTK.

Obóz rozpoczął się od Suchedniowa przez Nietulisko, Wąchock, Nową Słupię, Świętą Katarzynę, Kielce, Strawczyn i zakończył się w Chęcinach egzaminem nadającym uprawnienia przodownika turystyki górskiej na obszar Gór Świętokrzyskich. Poza jedną uczestniczką, pozostali rozszerzali uprawnienia na ten teren gór.

W czasie wędrówek okazało się, że szlaki turystyczne są utrudnieniem dla turystów, a nie pomocą. Powalone drzewa, gałęzie na trasie, często brak możliwości obejścia tych przeszkód, wydłużał niejednokrotnie zaplanowane wędrówki. Czasem szlak turystyczny przebiegał dwoma równoległymi do siebie drogami lub nie było znaków w ogóle, gdyż były ścięte drzewa. Dlatego wybierając się w ten teren, obowiązkowo należy zaopatrzyć się w dobrą mapę i kompas. Uczestnicy zdobywali jednocześnie regionalne odznaki krajoznawcze, odznakę Turysta Przyrodnik oraz GOT.

Taka forma poznawania i zwiedzania gór daje wszechstronną wiedzę o danym terenie, zgodnie z zasadą, że co w nogach, to i w głowie.

Maciej Maśliński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT