PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Apel

w sprawie kontynuowania współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a Spółdzielniami Mieszkaniowymi w Polsce


Nasza wieloletnia współpraca zawsze miała na względzie dobro mieszkańców osiedli spółdzielczych. Apelujemy o dalszą owocną współpracę, kierując się troską o zapewnienie wypoczynku jak największej liczbie rodzin polskich.

Były lata, że w osiedlach mieszkaniowych działało 360 kół i klubów PTTK oraz 5 oddziałów PTTK. Współpracę ułatwiały podpisywane przez obie strony porozumienie i programy współdziałania. Dla dobra mieszkańców osiedli mieszkaniowych i wzbogacenia oferty programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego uważamy, że ta współpraca powinna być kontynuowana w nowych warunkach ustrojowych i organizacyjnych.

Połączenie naszych wspólnych ambicji i sił jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Doświadczenie, profesjonalizm, wykwalifikowana kadra oraz umiejętności organizacyjne przodowników, instruktorów, przewodników i organizatorów turystyki oraz Zarządów Oddziałów PTTK w połączeniu z bazą szkoleniową, pracowitością i przychylnością tak charakterystyczną dla spółdzielczości mogą zapewnić sukces w myśl zasady: razem stać nas na wiele więcej.

Naszą intencją jest propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz umożliwianie zdrowego i czynnego wypoczynku wszystkim mieszkańcom osiedli. W dalszej kolejności postaramy się rozszerzać współpracę poprzez włączenie jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół w organizację imprez turystyki kwalifikowanej i innych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych. Mamy nadzieję, że taka kompleksowa współpraca wkrótce przyniesie zamierzone korzyści i spełni pokładane w niej nadzieje.

W imieniu uczestników V Ogólnopolskiego Zlotu Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK działających w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy:

Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania
i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK

Apel podpisali:

Barbara Konieczna - wiceprzewodnicząca
Ryszard Bielecki - wiceprzewodniczący
Ryszard Kunce - przewodniczący Komisji

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT