PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

XX - lecie Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim


Zlot Gwiaździsty, spotkanie u źródła rzeki Jeziornicai obchody XX-lecia Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim były obchodzone w dniach 27-28 września br. Bazą zlotu był wojskowy ośrodek wczasowy w Łochowicach.

Uroczystego otwarcia zlotu przed Klubem Garnizonowym, gdzie mieści się siedziba Oddziału, dokonała prezes Oddziału Danuta Cierpisz.

Burmistrz miasta z okazji jubileuszu Wojskowego Oddziału PTTK złożył wszystkim członkom Towarzystwa gratulacje i najlepsze życzenia, życząc dalszej owocnej pracy na rzecz propagowania turystyki w regionie. Powiedział między innymi ...działalność Stowarzyszenia na trwale wpisała się w pejzaż Ziemi Krośnieńskiej, a cenne inicjatywy i działania sprzyjają rozwojowi i upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki wśród mieszkańców naszego miasta i gminy.

W zlocie wzięli udział członkowie szkół i klubów zrzeszonych w Wojskowym Oddziale PTTK. Trasy zlotu były tak ułożone, aby uczestnikom pokazać najbardziej atrakcyjne walory krajoznawcze regionu. Kierownikami poszczególnych tras byli: trasy samochodowej - Ryszard Kurylczyk, trasy rowerowej - Eugeniusz Smoleński, trasy pieszej - Marek Szapiński.


U źródła Jeziornicy

Zlot Gwiaździsty połączony był z ogólnopolską akcją Zarządu Głównego PTTK "Spotkanie u źródeł rzek".

Wojskowy Oddział na to spotkanie wybrał źródło rzeki Jeziornica, wypływającej z Jeziora Bronków. Rzeka Jeziornica swoimi wodami zasila rzekę Łomiankę, która w okolicach Kostrzyna wpada do Odry i dalej zdąża do Morza Bałtyckiego. Oprócz ważnego znaczenia gospodarczego i użytecznego od dnia zlotu, rzeka Jeziornica będzie atrakcją turystyczną gminy Borowice. Na spotkanie u źródła rzeki razem z członkami Wojskowego Oddziału PTTK przybyła Ewa Korzeniowska przedstawicielka Urzędu Gminy Bobrowice.

Przy źródle została wkopana pamiątkowa tablica, która potwierdza fakt spotkania się turystów przy źródle rzeki. Uroczystego wkopania tablicy dokonali: Monika Lichtańska, Ewa Korzeniowska i Marek Szapiński. Tablica została ufundowana przez wójta gminy Bobrowice Andrzeja Rochmińskiego. Zarząd Oddziału zaproponował, aby gmina Bobrowice trwale oznakowała źródło rzeki, a Wojskowy Oddział wspólnie z Lubuskim Porozumieniem Oddziałów postara się, aby obok tego miejsca przebiegał szlak turystyczny. Każdy uczestnik "Spotkania u źródeł rzek" otrzymał certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu oraz okolicznościowy dyplom za udział w zlocie.

Jubileuszowym refleksjom z uczestnikami spotkania podzielił się jeden z założycieli przed dwudziestu laty Wojskowego Oddziału PTTK - dziś legitymujący się 40-letnim stażem w Towarzystwie - Józef Cieślak.

Utworzony Wojskowy Oddział PTTK miał swymi organizacyjnymi strukturami i programem działania upowszechniać ideę krajoznawstwa jako składowej procesu wychowania, szkolenia i poznawania zarówno w środowisku wojskowym, jak i cywilnym. Uzupełniać działalność oddziału miejskiego w Krośnie Odrzańskim, organizować wspólne imprezy popularne i kwalifikowane głównie dla żołnierzy służby zasadniczej, jak i dla młodzieży. Tamtejsi założyciele i działacze PTTK to między innymi: Piotr Pliszak, Kazimierz Harnasz, Jerzy Ciekański, Jerzy Jerszyński, Jan Wojtowicz, Ireneusz Leczykiewicz, Jerzy Zalesiński, Jerzy Ostojski, Eugeniusz Walczak. Wojskowy Oddział zrzeszał kilkanaście kół - w każdej jednostce krośnieńskiego garnizonu, a ponadto we wszystkich garnizonach podległych dowództwu 4. Dywizji Zmechanizowanej. Od roku 1984 reprezentanci Oddziału uczestniczyli w centralnych imprezach turystycznych organizowanych przez środowisko wojskowe i cywilne. Były to Zloty Aktywu Turystycznego, w czasie których rozgrywano tzw. turnieje będące formą rywalizacji między oddziałami, rajd "Palmiry", "Szlakami Walk Żołnierzy Wojska Polskiego", a następnie udział w centralnych rajdach turystycznych Wojska Polskiego "Bieszczady". Tacy aktywiści, jak: Lech, Mieczysław i Beata Kruglińscy, Arkadiusz Kołacz, Dariusz Polański, Kazimierz Ruszczak, Małgorzata Bukowska czy Wojskowe Koło PTTK "Piechur" z Międzyrzecza byli przez lata liczącymi się zespołami na rajdach górskich.

Z inicjatywy działaczy PTTK środowiska wojskowego i miejskiego organizowano popularne w środowisku "Wiosenne biegi na orientację" i "Jesienne Wielokonkurencyjne Zawody Turystyczne". Z chwilą rozwiązania Oddziału Miejskiego, Wojskowy Oddział stał się jedynym ogniwem do realizacji zamierzeń petetekowskich w garnizonie krośnieńskim i jednostkach dywizji. Dzięki właściwej współpracy władz Oddziału z dowódcą garnizonu i Lubuskiej Brygady WOP, Oddział przeprowadził kilkanaście autokarowych podróży krajoznawczo-rekreacyjno-poznawczych Szlakiem Walk 4. DP, Nadodrzańskim Rejonem Pamięci Narodowej Walk I i II Armii Wojska Polskiego, Szlakiem Piastowskim. Poznano urokliwe rejony Kotlin Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. Oddział był organizatorem XV Zlotu Centralnego Aktywu Turystycznego Wojska Polskiego "Łochowice '86", centralnego szkolenia przodowników turystyki motorowej i kolarskiej, dzięki którym kilkanaście osób otrzymało uprawnienia do organizowania imprez turystyki rowerowej i samochodowej.

W czasie zlotu rozegrano turniej sportowo-rekreacyjny wojskowych kół i klubów PTTK. Sumując wyniki poszczególnych konkurencji, klasyfikacja przedstawiała się następująco:

- I miejsce zajął Klub Motorowy "KRAJ" z Sulechowa;

- II miejsce zajęło Wojskowe Koło PTTK "SZAROTKA" z JW 1375;

- III miejsce zajęło Wojskowe Koło PTTK "TRAMP" przy Klubie Garnizonowym z Sulechowa.

Najlepszym kołom i klubom oraz zwycięzcom poszczególnych konkurencji dyplomy, puchary i nagrody wręczył zastępca burmistrza Mirosław Glas.

W czasie zlotu zastępca burmistrza Mirosław Glas wręczył legitymacje członkowskie Monice Wachel, Błażejowi Brulińskiemu, Dawidowi i Kamilowi Gąsior oraz Janinie Adamcewicz i Urszuli Dalekiej, pasując ich na turystę i członka PTTK.

Uchwałą Zarządu Wojskowego Oddziału PTTK nr 4118/2003 z dnia 22 września 2003 r. przyznano Honorową Odznakę "Dookoła Województwa Lubuskiego":

  • staroście powiatu krośnieńskiego - Wiesławowi Mackowiczowi;
  • burmistrzowi miasta Krosno Odrzańskie - Andrzejowi Chinalskiemu;
  • dowódcy JW 1375 - ppłk. Zenonowi Sylwantowi;
  • dowódcy JW 3137 - ppłk. Janowi Pajestce.

Prezes Oddziału, wręczając odznaki, podziękowała za dotychczasową pomoc i współpracę przy organizowanych przez Oddział imprezach turystycznych. Wyróżniającym się członkom prezes Oddziału wręczyła pamiątkowe podziękowania za wkład pracy społecznej, jaką włożyli na rzecz Oddziału, a zaszczytu tego dostąpili: Anna i Ryszard Kurylczykowie, Feliks Płaczkiewicz, Joachim Cierpisz, Maria Karpińska, Alicja i Jerzy Gaudyn, Halina Wenkler, Edyta Lichtańska, Jan Wojtowicz, Eugeniusz Walczak, Krzysztof Wronka, Janusz Mejza, Władysław Miodowski.

Zlot Gwiaździsty zbiegł się z obchodami XXIV Światowego Dnia Turystyki. Prezes Oddziału przedstawiła zadania stojące przed Oddziałem w roku 2004, a ukoronowaniem przyszłorocznych zadań organizacyjnych będzie przeprowadzenie XXXIII Centralnego Zlotu Turystów Wojska Polskiego. Nadmieniła również, że w okresie obecnej kadencji Oddziału, Zarząd Oddziału często korzystał z pomocy wojska. Pomoc tę nie można ocenić żadną liczbą, jest ona bezcenna. Podziękowała również marszałkowi województwa lubuskiego, staroście powiatu krośnieńskiego i burmistrzowi miasta za wsparcie finansowe, dzięki czemu Oddział mógł przeprowadzić imprezy i wyróżnić zwycięzców konkurencji sportowo-zręcznościowych. Dziękując zapewniła, że Zarząd Oddziału zrobi wszystko, aby następne imprezy turystyczne nie odbiegały rangą od tych, które zostały przeprowadzone. Podziękowała również sponsorom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do organizacji zlotu. Słowa podziękowania skierowała równiej do tych członków Oddziału, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie zlotu.

Zlot był imprezą plenerową, typowo turystyczną. Uczestnicy brali udział w różnych trasach, spotkali się przy źródle rzeki, rozegrali na terenie ośrodka WDW Łochowice turniej sportowo-zręcznościowy. Wieczorem wspólnie wspominali wycieczki autokarowe, piesze, rowerowe, rajdy górskie i zloty. Atrakcją wieczoru podczas wspólnego biesiadowania był występ Pawła Kraszewskiego, wirtuoza gry na akordeonie. Natomiast Czesław Downar przeprowadził konkursy muzyczne, przeplatane biesiadną piosenką turystyczną.

Na zakończenie zlotu prezes Oddziału zaprosiła wszystkich na imprezy turystyczne organizowane przez Wojskowy Oddział PTTK w roku 2004.

Danuta Cierpisz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT