PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł rzek


Zarząd Główny PTTK zainicjował w roku bieżącym ciekawą akcję programową pod hasłem "Spotkania u źródeł rzek". Patronat nad tą akcją objęła Polska Organizacja Turystyczna. Akcja ma na celu lepsze poznanie wielu ciekawych źródeł rzek, wyszukiwanie ich w okolicach swego miejsca zamieszkania, oznakowanie, porozumienie z władzami w sprawie ewentualnej pomocy przy uporządkowaniu dojść itp.

Na terenie naszego województwa mamy wiele źródeł, w ciekawych zakątkach, ale często trudno dostępnych. Przykładem dobrego oznakowania i wzorcowego udostępnienia do zwiedzania są źródła Łyny, które objęte są ochroną jako rezerwat przyrody. Jest to bowiem rzadki na nizinach przykład erozji wstecznej. Do rezerwatu i przygotowanych przez leśników punktów widokowych prowadzą znakowane szlaki turystyczne dostępne dla piechurów i w znacznej części dla kolarzy. Jest to szlak żółty ze stacji PKP Bujaki przez Żelazno, Wólkę Orłowską do granic rezerwatu i źródeł Łyny (8 km) i zielony ze stacji PKP Dobrzyń przez wieś Łynę do rezerwatu i Łyńskiego Młyna (4,6 km).

Bardzo interesujące są też źródła Drwęcy, do których wyprawę zorganizował Klub Krajoznawczy PTTK przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w sierpniu tego roku. Niestety, malownicze zbocza, po których sączą się niewielkie strugi wody są trudno dostępne i wąska Drwęca niknie w Czarcim Jarze niepostrzeżenie, by nabrać pewnej szerokości dopiero koło wsi Drwęck. Przydałoby się więc zagospodarowanie przynajmniej jednej wygodnej ścieżki i oznakowanie dojścia.

Olsztyńscy turyści zamierzają jeszcze w tym roku dotrzeć do źródeł Wkry i Drwęcy Warmińskiej; przeprowadzili już penetrację źródeł Pasłęki, lecz ze względu na bujną roślinność i bardzo grząski teren dojście do nich jest bardzo utrudnione.

Anna Andrusikiewicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT