PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Wycieczka piesza do źródeł Babicy i Kumieli


W ramach ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek" Klub Turystów Pieszych "Delta" w Elblągu zorganizował w dniu 13 września 2003 r. wycieczkę pieszą na trasie: Krasny Las - Jagodnik - Jezioro Martwe - Jelenia Dolina - Próchnik - Krasny Las. Długość trasy wynosiła 12 km, a prowadził ją Sławomir Kałabun i Krzysztof Mieczkowski.

W wycieczce uczestniczyło 80 osób z:

  • Gimnazjum nr 9 w Elblągu - 14 uczniów i 1 opiekun;
  • Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu - 15 uczniów i 1 opiekun;
  • Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu - 17 uczniów i 4 opekunów;
  • Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu - 6 uczniów i 1 opiekun;
  • Pogotowia Opiekuńczego w Elblągu - 18 uczniów i 3 opiekunów.

Z Krasnego Lasu wyruszono na trasę o godzinie 9.30. W drodze do Jagodnika minięto wyschnięte i słabo widoczne dwa cieki źródłowe Babicy oraz rzekę Kumielę (Dzikuskę), wokół których uczestnicy imprezy (zaopatrzeni w worki PCV) uprzątnęli teren z pozostawionych przez pseudoturystów śmieci. Następnie udano się szlakiem czerwonym "Kopernikowskim" nad Jezioro Martwe, z którego wypływa jeden z cieków źródłowych Kumieli. Tutaj również uprzątnięto teren, a śmieci pozostawiono w wyznaczonych na ten cel śmietnikach przy polu biwakowym. Stąd dalej szlakiem czerwonym wyruszono do Próchnika, mijając po drodze Jezioro Stare zasilające także swymi wodami rzekę Kumielę. Ostatni odcinek trasy wiódł wspaniałą, malowniczą leśną drogą z Próchnika do Krasnego Lasu, skąd autobusem MZK nastąpił powrót do Elbląga.

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali przygotowaną specjalnie na tę wycieczkę broszurkę z krótką charakterystyką interesujących rzek Wysoczyzny Elbląskiej i pamiątkowe certyfikaty wydane przez Zarząd Główny PTTK.

Krzysztof Mieczkowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT