PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

U źródła rzeki Kozi Bród


W związku z ogólnopolską akcją "Spotkania u źródeł rzek" zainicjowaną przez Zarząd Główny PTTK Oddział PTTK w Chrzanowie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Urzędem Miasta w Chrzanowie, Urzędem Miasta w Trzebini i Rafinerią Nafty w Trzebini, zorganizował w dniu 20 września 2003 r. spotkanie na terenie gminy Trzebinia u źródła Koziego Brodu. Lokalnym patronem medialnym został Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom". Relację z imprezy prowadziła Chrzanowska Telewizja Lokalna, a informacje ukazały się w lokalnych wydaniach "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej".


Konkurs rzutu do tarczy

Oznakowano miejsce źródła rzeki Kozi Bród, która swoimi wodami zasila Białą Przemszę, a następnie Przemszę i Wisłę. Posprzątano teren wokół źródła, a także w jego okolicach przybito tablicę z informacją krajoznawczą. Oznakowano również szlaki prowadzące do źródła rzeki Kozi Bród od:

- pałacu Florkiewiczów w Młoszowej przez rezerwat "Ostra Góra";

- przystanku PKS Galman (na trasie Myślachowice - Olkusz) do miejsca, gdzie do XVI w. znajdowały się źródła Koziego Brodu (umieszczono tablicę informacyjną);

- następnie wzdłuż byłego koryta Koziego Brodu do obecnego źródła (dł. około 2 km).

W spotkaniu u źródła rzeki Kozi Bród wzięło udział 350 osób, zdobywając między innymi punkty do odznak: OTP, KOT, "Turysta Przyrodnik". Głównie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin Chrzanów i Trzebinia. Najliczniej na trasach pieszych udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini, z 32. Drużyny Harcerskiej "Wilki" ZHP w Chrzanowie, ze Szkoły Podstawowej w Młoszowej, natomiast na trasach kolarskich - z Gimnazjum nr 3 w Trzebini oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie i ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chrzanowie.


Konkurs - rzut na krzyżak

Zakończenie imprezy nastąpiło w miejscu zwanym "Madera", położonym nad potokiem Kozi Bród w odległości około 4 km od źródła. Jest to obszerna polana o malowniczych amfiteatralnych brzegach, gdzie jeszcze niedawno znajdowało się piękne, śródleśne jeziorko.

Na mecie uczestnicy otrzymali pamiątkową odznakę i certyfikat, a także kiełbaskę pieczoną przy ognisku i pieczywo. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP w Myślachowicach, którzy po zakończeniu spotkania ognisko zgasili i zasypali piaskiem. Odbyły się również konkursy:

  • wiedzy - młodzież z poszczególnych szkół startowała w drużynach trzyosobowych, odpowiadając na dwa pytania z: historii powiatu chrzanowskiego, dzień dzisiejszy powiatu chrzanowskiego, turystyka i krajoznawstwo na terenie powiatu chrzanowskiego;
  • sprawnościowa jazda na rowerze (slalom, tor przeszkód, itp.) - uczestnicy startowali indywidualnie;
  • przeciąganie liny - udział brały drużyny pięcioosobowe;
  • rzut do kosza;
  • rzut do tarcz;
  • rzut na krzyżak.

Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu starosty powiatu chrzanowskiego, burmistrzów Chrzanowa i Trzebini, Rafinerii Nafty S.A. w Trzebini, Zakładowi Energetycznemu w Sierszy, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom" drużyny zgłoszone na spotkanie otrzymały upominki, a uczestnicy konkursów nagrody. W konkursie sprawnościowym jazdy na rowerze nagrodami były, między innymi, kaski rowerowe, komplety oświetlenia i linki bezpieczeństwa. Celem było propagowanie bezpiecznej jazdy i zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą. Drużyny otrzymały, między innymi, kasety wideo prezentujące powiat chrzanowski oraz wydawnictwa książkowe.


Konkurs przeciągania liny

Tabliczki, którymi oznakowano dojście do źródeł Koziego Brodu zarówno w Galmanie, jak i w Młoszowej, ufundowała firma "Kozbi" z Kroczymiecha. Podziękowania należą się także piekarni "Pawlak" z Myślachowic za nieodpłatne przekazanie pieczywa.

Impreza była niezwykle udana, również dzięki pogodzie, dlatego też Zarząd Oddziału PTTK w Chrzanowie wyznaczył dzień 5 czerwca 2004 r. jako datę drugiego spotkania z okazji akcji "Spotkania u źródeł rzek", tym razem przy źródle innego potoku przepływającego przez powiat chrzanowski. Mamy także zamiar kontynuować "Spotkania u źródeł rzek" w latach następnych.

Kazimierz Pudo

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT