PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z okazji Światowego Tygodnia Turystyki u źródła Galbeny


W ramach Zlotu SKKT PTTK Oddziału PTTK w Świdwinie oddział włączył się do ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek" w dniach 20 i 27 września 2003 r.

Liczba zgłoszeń ze szkół miasta i gminy świdwińskiej była tak duża, że zlot był podzielony na dwie tury:

  • I tura w dniu 20 września dla szkół podstawowych i klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum przy źródle rzeki Galbeny, która wpływa do rzeki Regi za stadionem miejskim w Świdwinie, a dalej do Morza Bałtyckiego;
  • II tura w Światowy Dzień Turystyki dnia 27 września 2003 r. dla szkół średnich oraz klas drugich i trzecich Publicznego Gimnazjum przy źródle rzeki Regi, która wpada do Morza Bałtyckiego.Uczestnicy zlotu SKKT ze szkół podstawowych
nr 1 i 2 w Świdniewie

Podczas I tury odkrywano najbliższe źródło - początki 9-kilometrowego potoku o nazwie Galbena, uchodzącego do rzeki Regi w Świdwinie. W zlocie brało udział 217 uczestników. Była to młodzież ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 - 57 uczestników, Szkoła Podstawowa nr 2 - 66 uczestników, Szkoła Podstawowa nr 3 - 4 uczestników, Publiczne Gimnazjum, klasa I - 29 uczestników, drużyna turystyczna ZHP - 11 uczestników. Zbiórka osób biorących udział w zlocie była na pl. Konstytucji 3. Maja o godzinie 9.00, następnie odbył się przejazd autokarem do Kluczkowa, a potem maszerowano oznakowaną trasą około 1,5 km w kierunku źródła. Przy źródle, zlokalizowanym w jeziorku leśnym, nastąpiło otwarcie zlotu i przekazanie niezbędnych informacji przez organizatorów oraz wykonano wspólne zdjęcia przy tablicy informacyjnej. Później przemaszerowano około 4 km wzdłuż doliny Galbeny do szosy Psary - Kluczkowo, dalej krótki odcinek szosą i drogą gruntową do jeziorka - polana w Psarach.


U źródeł Galbeny - jedna z grup Publicznego
Gimnazjum w Świdwinie

Na parkingu w Psarach - polana było już przygotowane przez leśniczego z Przyrzecza drzewo, a grupa harcerzy z Komeny Hufca ZHP zrobiła ognisko i pieczone kiełbaski. Harcerze zorganizowali również i przeprowadzili trzy konkursy sprawnościowe, w których rywalizowały trzy zespoły sześcioosobowe. Wszystkie trzy zespoły otrzymały słodkie nagrody w postaci czekolad. Następnie grupy wyruszyły dalej na szlak do Starego Młyna, gdzie około godziny 15.00 spotkano się, a później odbyły się kolejne konkursy, tym razem z wiedzy o zabytkach, przyrodzie i ochronie środowiska powiatu świdwińskiego oraz o rzekach Galbenie i Redze. Konkurs z wiedzy o zabytkach i o rzekach przeprowadził Tadeusz Małecki. Startowały trzy pięcioosobowe zespoły: ze Szkoły Podstawowej nr 1, ze szkoły Podstawowej nr 2 oraz z klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum. Wszyscy otrzymali słodkie nagrody w postaci czekolad.

Ponadto każdy uczestnik zlotu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz certyfikat Zarządu Głównego PTTK, potwierdzający udział w ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek". Młodzież miała także możliwość zdobycia punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej, w tym Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej, Odznaki Turystyki Pieszej oraz odznaki "Turysta Przyrodnik". Warto tu też przypomnieć, że powodzeniem cieszyła się również ubiegłoroczna akcja "Spotkanie na szczytach".

W dobrych nastrojach, przy pięknej słonecznej pogodzie, około godziny 18.00 młodzi turyści wrócili do domów. Uczestnicy z każdej ze szkół podążyli już swoją wybraną przez siebie trasą.

Organizatorami I tury Zlotu SKKT PTTK z okazji Światowego Tygodnia Turystyki byli: Zarząd Oddziału PTTK - mgr T. Małecki, Publiczne Gimnazjum w Świdwinie - wicedyrektor mgr W. Mańczyk, SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie - mgr W. Wieczorek, SKKT PTTK przy Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie - mgr J. Nikipierowicz, drużyna turystyczna KH ZHP w Świdwinie.

Tadeusz Małecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT