PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkanie u źródeł rzeki Oławy


Cywilizacja znanego nam świata - świata ludzi, związana jest nierozerwalnie z wodą. Człowiek od początku swojego bytu osiedlał się nad wodą, która go żywiła, dawała bogactwo i ochronę. Z czasem stawała się miejscem relaksu, zachwytu nad pięknem i mądrością natury, natchnieniem dla malarzy, poetów, fotografów.

Z chwilą ogłoszenia akcji "Spotkania u źródeł rzek", zainicjowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, grupa oławskich działaczy PTTK, podjęła temat i przystąpiła do realizacji wytyczonych zadań. Józefa Główczyńska, Beata Erbel i Janusz Romańczukiewicz postanowili, wzorem odkrywców źródeł Nilu, Amazonki czy Missisipi dotrzeć do źródeł rzeki, od zawsze związanej z naszym miastem. Jako cel postawili sobie ukazanie źródła dzieciom szkoły podstawowej, oznakowanie tablicą początku rzeki oraz zaangażowanie do tej idei społeczności miejscowej. Źródło Oławy wypływa z połowy wzgórza na wysokości 315 m n.p.m., w odległości około 1 000 m od wsi Lipniki i 3 000 m od wsi Goworowice, położonych w gminie Kamiennik. Przed główną wyprawą organizatorzy dwukrotnie odwiedzili miejsce, gdzie Oława ma swój początek, opracowując program i angażując w to sołtysa Lipnik - Stanisława Kusia, oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Lipniki - Halinę Jakubowską. W Oławie otrzymali pomoc od Urzędu Miasta, bowiem burmistrz Oławy Franciszek Październik ufundował tablicę, którą zamieściliśmy w okolicy źródła rzeki Oławy.

Wyprawa

25 września o godzinie 8.00 sprzed budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie wyruszył autokar, zabierając 41 dzieci z klasy 1A i 2A z opiekunami oraz z organizatorami. Pierwszy kontakt z rzeką nastąpił na pierwszym moście na naszej rzece, około 500 m od Lipnik. Most ten po powodzi w roku 1997 został odbudowany, a wąski strumień sprawiał wrażenie niewinnego rowu, nikomu nie mogącemu zagrozić, w którym ledwie sączyła się woda. O godzinie 9.45 uczestnicy wyprawy spotkali się na boisku wiejskim z dziećmi ze szkoły społecznej w Lipnikach, skąd razem wyruszyli do celu, niosąc tablicę. Droga prowadziła miedzą, między polami na wysokie wzgórze, z którego rozciągał się wspaniały widok na panoramę Jesienników, Gór Złotych i Bardzkich, Gór Sowich, a od północy Masywu Ślęzy. Następnie grupa prowadzona przez sołtysa przeszła przez ściernisko do dolinki, gdzie w małym korycie sączyła się woda. Dla dzieci z miasta było to niesamowicie atrakcyjna zabawa, zbieganie lub koziołkowanie z górki. Stąd obok pola kukurydzy dotarliśmy do celu - źródła naszej rzeki Oławy. W połowie stoku, poniżej samotnej wierzby, natura uformowała półkolisty jar, do którego ktoś podprowadził dwa dreny.


Grupa dzieci z klay I i II A na pierwszym moście
na Oławce, odbudowanym po powodzi w 1997 r. koło miejscowości Lipniki

Jak się później okazało, miejscowy SKR w ten sposób odwadniał swoje pola. Obok źródła wkopany był charakterystyczny kamień z zębem, umieszczony tutaj jeszcze przed wojną, przez Niemców. Przy kamieniu wykopano półtorametrowy dół, w którym umieszczono tablicę. Uczniowie Szkoły nr 1 w Oławie umieścili w dole zafoliowany list, a następnie każdy z obecnych dorosłych oraz wybrani uczniowie zasypywali symboliczną łopatą otwór. Jako pierwszy zrobił to sołtys - Stanisław Kuś, a następnie Józefa Główczyńska, Halina Jakubowska, Beata Erbel, Katarzyna Bronowicka, Zbigniew Chmura, Małgorzata Kaczorowska i inni.


Momient wkopywania tablicy. Od lewej:
Józefa Główczyńska i Beata ErbelGrupowe zdjęcie pamiątkowe po umocowaniu tablicy.
Razem stoją uczniowie obu uczestniczących w spotkaniu
szkół z opiekunami i organizatoramiDzieci z opiekunami przed szkołą w Lipnikach

Po pamiątkowej fotografii wszyscy razem udali się do miejscowej szkoły. Tutaj nastąpił wspólny posiłek pod gołym niebem, a potem obydwie grupy - oławska i lipnicka - przedstawiły krótkie inscenizacje. Dzieci z Lipnik pokazały scenkę ekologiczną "Ekokapturek", reżyserowaną przez Małgorzatę Kaczorowską, klasa 2 A z Oławy przedstawiła Kłótnię rzek Jana Brzechwy. Potem były wspólne zabawy i rozmowy. Dzieci z Lipnik zobowiązały się do dbania o umieszczoną tablicę, a obydwie szkoły do współpracy i kontaktów listowych. Łącznie w spotkaniu udział wzięło 100 osób: 41 dzieci z pięcioma opiekunami z Oławy i 43. dzieci (cały stan osobowy) ze szkoły w Lipnikach z 11. nauczycielami i pracownikami tej placówki.

Po zakończeniu spotkania oławskie dzieci zwiedziły jeszcze miasto Ziębice i jedyne w kraju Muzeum Gospodarstwa Domowego i na godzinę 17.00 wróciły do Oławy.

Beata Erbel, Janusz Romańczukiewicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT