PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł Nidzicy


W odpowiedzi na apel ZG PTTK "Spotkania u źródeł rzek" nasze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy Zespole Szkół nr 1 w Miechowie zorganizowało w dniach 12-13 września 2003 r. biwak w pobliżu źródeł rzeki Nidzicy, w trakcie którego, w porozumieniu z wójtem gminy Kozłów, oznakowało źródła rzeki Nidzicy, umieszczając tablicę informującą o tym źródle. Dla wielu z nas była to okazja do bliższego poznania części Wyżyny Miechowskiej.

12 września 2003 r. wyruszyliśmy z budynku naszej szkoły pieszo do szkoły w Przybysławicach, gdzie dzięki uprzejmości pani dyr. Ireny Madej mieliśmy zapewniony nocleg. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Rogowa, aby zlokalizować źródła rzeki Nidzicy. Po dotarciu na miejsce rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji naszego celu - oznakowania źródła - umieszczenia tablicy informacyjnej ufundowanej przez Urząd Gminy w Kozłowie.

Z tej okazji otrzymaliśmy z rąk opiekuna SKKT PTTK pani prof. Marii Tomaszczyk okolicznościowe certyfikaty i plakietki przyznane przez Zarząd Główny PTTK (tu plakietkę otrzymuje nasz gość, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Miechowie pani Danuta Rzemieniec).

W naszych działaniach nie byliśmy sami. Dołączyli do nas, oprócz zaproszonych gości, okoliczni mieszkańcy.

O zmroku wróciliśmy do miejsca biwakowania w Przybysławicach nie po to, aby od razu iść spać, tylko żeby coś zjeść... i uczestniczyć w wieczornicy...

Jeszcze raz o Nidzicy...

Dorzecze: 643 km2
Gęstość sieci rzecznej: 0,63 km/km2
Posterunek hydrometryczny: Dobiesławice

Wyżyna Miechowska odwadniana jest przez lewobrzeżne dopływy Wisły: Dłubnię, Szreniawę, Nidzicę, Pilicę. Dorzecza Dłubni i Pilicy w znacznej części znajdują się w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Oprócz Pilicy pozostałe rzeki płyną w kierunku południowo-wschodnim. Dorzecza mają kształt lekko wydłużony, z wyraźnie widocznymi działami wodnymi.

Nidzica bierze początek w Rogowie. Źródło znajduje się na wysokości 255 m n.p.m. Początkowo płynie w kierunku południowo-zachodnim i około 1,5 km od źródła wpływa w centralną część Padołu Książskiego. W jego dnie znajdują się stawy rybne zasilane wodami rzeki Nidzicy. Opuszczając padół, Nidzica przyjmuje kierunek południowy, płynąc płaską wciętą w wierzchowinę dolinę, o szerokości dochodzącej miejscami do 0,5 km. Niektóre odcinki rzeki zostały wyprostowane, przez co mają charakter rowu. Nidzica stopniowo zmienia kierunek biegu na południowo-wschodni, zachowując go aż do ujścia.

Dolina Nidzicy jest płaskodenna, miejscami podmokła. W rejonie Janowic uchodzi do Nidzicy jej pierwszy większy dopływ - Kalinka o powierzchni zlewni 38,1 km2. Przed Działoszycami, w szerokiej płaskodennej zmeliorowanej dolinie znajdują się stawy rybne. Koło Działoszyc wpada do Nidzicy z lewej strony jeden z największych dopływów Sancygniówka wraz z Jakubówką o powierzchni zlewni 116,8 km2. Sancygniówka jest uregulowana i poniżej Działoszyc obwałowana. Płaskodenna dolina rozszerza się, osiągając w rejonie Skalbmierza szerokość ok. 1,5 km. Między Skalbmierzem a Kazimierzą Wielką odcinek doliny ma charakter padołu. Spotkać tu można liczne koryta małych cieków uchodzących do Nidzicy, połączonych rowami odwadniającymi. Koło Kazimierzy Wielkiej wpada do Nidzicy z lewej strony jej największy dopływ Małoszówka o powierzchni zlewni 117,6 km2. Poniżej ujścia Małoszówki dolina Nidzicy początkowo jeszcze szeroka jednakże w dalszym biegu zwęża się do ok.1 km. Dno ma zmeliorowane licznymi rowami odwadniającymi. Koryto Nidzicy koło Kazimierzy Wielkiej zostało miejscami zmeliorowane. Poniżej Dobiesławic dolina zwęża się coraz bardziej; jej szerokość miejscami nie przekracza nawet 400 m. W tej wąskiej dolinie rzeka silnie meandruje. Niedaleko ujścia Nidzicy do Wisły, z prawej strony wpada Jawornik, o powierzchni zlewni 45,1 km2. Na ostatnim około 1,5-kilometrowym odcinku Nidzica płynie w dnie doliny Wisły, równolegle do jej biegu. Obszar dorzecza Nidzicy jej typowo rolniczy. Łatwo zmywalne lessy dostają się z łatwością do rzeki, powodując znaczną mętność wody.

...ach miechowskie jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj, tu przeżyjesz chwile cudne...

Maria Tomaszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT