PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Rzeki fascynowały polskich krajoznawców od dawna


Spotkajmy się u źródeł polskich rzek, związanych z królową polskich rzek Wisłą na czele, ale odszukajmy też źródła innych znajdujących się w dorzeczach Wisły i Odry albo bezpośrednio odprowadzających swoje wody do Bałtyku lub pośrednio do Morza Czarnego i Północnego. Spotkajmy się na Wysoczyźnie Elbląskiej, by odszukać źródła naszych rzek. Gdzie są źródła Kumieli, Babicy, Olszanki czy Kamienicy? Wspólnie ich poszukajmy!

Przynajmniej część z nas już wie, gdzie są źródła dwóch, spośród wymienionych powyżej rzek. Stało się to za sprawą wycieczki pieszej zorganizowanej 13 września 2003 r. przez Klub Turystów Pieszych "Delta" z Elbląga. O godz. 9.30 grupa 76. osób wyruszyła na 12-kilometrową trasę z Krasnego Lasu przez Jagodnik, Jelenią Dolinę i Próchnik do Krasnego Lasu. Po drodze staraliśmy się dotrzeć do źródeł Babicy i Kumieli. Szczególnie w przypadku tej pierwszej było to bardzo trudne, gdyż rzeka wyschła zupełnie w swym górnym biegu. Co innego Kumiela. Wypływając z jezior: Martwego i Starego, toczyła z wolna swe wody. Myliłby się jednak ten, kto pomyśli, że rzeki te płyną leniwie.

Ukształtowanie terenu Wysoczyzny Elbląskiej sprawia, że na niektórych swych odcinkach przybierają one charakter rzek górskich i po obfitych opadach deszczu lub wiosennych roztopach potrafią pokazać swą niezwykłą siłę. Informuje o tym tekst zawarty w krótkiej broszurce, napisanej specjalnie na tę wycieczkę, w którą każdy z uczestników został zaopatrzony przez organizatorów. Tym razem również nie zapomniano o pamiątkowych potwierdzeniach udziału dla każdego uczestnika, którymi były certyfikaty przygotowane przez Zarząd Główny PTTK.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT