PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł Soły, Kłodnicy, Kokocińca i Boliny Zachodniej


Zarząd Główny PTTK ogłosił w roku 2003 ogólnopolską akcję "Spotkania u źródeł rzek". Oddział PTTK "Baildon" w Katowicach zorganizował więc z tej okazji kilka imprez mających na celu zainteresowanie swoich członków polskimi rzekami.

W czerwcu bieżącego roku uczestnicy "Rajdu dla uczczenia 50-lecia oddziału", który odbywał się w Beskidzie Żywieckim, podczas swoich górskich wędrówek zapoznawali się ze źródłami występujących tam rzek. Najwięcej wycieczek odbyło się w rejon źródeł Soły, między innymi do rezerwatu "Śrubita", na Wielką Raczę i Wielką Rycerzową. Rajdowicze weszli także na Krawców Wierch, gdzie odnaleźli wykapy potoku Straceńców. Szukano również początków Milowskiego Potoku w Prusowie, przy okazji wchodząc na Halę Boraczą i Boraczy Wierch. Wędrując pięknymi szlakami Żywiecczyzny omawiano jej bogatą sieć hydrograficzną, a wieczorami siadano przy ognisku i śpiewano piosenki związane tematycznie z rzekami, np.: Wisło moja, Wisło stara, co tak smutno płyniesz, skąd tej wody nazbierałaś, mów mi, w morzu zginiesz... lub Płynie Wisła płynie po polskiej krainie..., czy też Gdzie strumyk płynie z wolna...


Spotkanie na trasie z prezydentem miasta
Katowice Piotrem UszokiemU źródeł Marii

Kolejną imprezą było poszukiwanie źródeł katowickich rzek, do której w lipcu zaproszono rowerzystów zrzeszonych w Klubie Turystyki Kolarskiej "Wagant" przy tutejszym oddziale. Choć niektórzy kojarzą Katowice jako miasto leżące nad Rawą (którą tak naprawdę należałoby nazwać ściekiem) to okazuje się, że w mieście jest rzek i potoków dużo więcej, bo ponad 20. Rowerzyści obejrzeli kolejno źródła Kokocińca i Kłodnicy, która to wraz z drugim dopływem - Ślepiotką, odprowadza 21% wód katowickich do Odry. W obrębie źródeł Kłodnicy Rada Miejska Katowic utworzyła zespół przyrodniczo-krajobrazowy, chroniąc w ten sposób ten unikatowy obszar. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż klub rowerowy "Wagant" zorganizował w ubiegłym roku wycieczkę "wzdłuż Kłodnicy", ale z powodu różnych przeszkód (głównie szkód górniczych) nie udało się przebyć całej trasy o długości około 75 km - od źródeł do ujścia w Koźlu. Uczestnicy tej wycieczki postanowili jednakże pokonać całą trasę w przyszłym roku. Rowerzyści poznali także inne źródła: uporządkowane i ładnie zagospodarowane Źródło Marii - dające początek potokowi o nazwie Rów Malownik; Boliny Zachodniej oraz potoku Leśnego, przy którym na długości około 5 km znajduje się aż 11 katowickich zbiorników wodnych (między innymi Dolina Trzech Stawów, znany katowicki park). Dzięki tej wycieczce dowiedziano się, że przez Katowice przebiega wododział Odry i Wisły, przy czym do Wisły odprowadzana jest większość wód.
Po powrocie do bazy noclegowej

Do źródeł katowickich rzek udali się także turyści piesi, którzy w sierpniu przewędrowali przez Lasy Ochojskie, zapoznając się ze źródłami Boliny Zachodniej i Kłodnicy, które to źródło, niestety z powodu długotrwałej suszy, było zupełnie wyschnięte w dniu wycieczki. Usłyszeli oni wiele przyrodniczych również ciekawostek o swym mieście - większość powierzchni Katowic (aż 67 %) bowiem to obszary zielone, czyli parki, lasy, wody (około 150 ha) oraz użytki rolne, o użytkach ekologicznych i pomnikach przyrody.

Wszyscy uczestnicy tych imprez (55osób) otrzymali certyfikaty oraz odznaki "Spotkania u źródeł rzek".

Elżbieta Praus

Autorka artykułu - przewodnik beskidzki i terenowy, przodownik KOT, GOT i OTP - wszystkie wymienione imprezy przygotowała i prowadziła społecznie.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT