PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Informacja o realizacji zadania programowego P T T K
"Spotkania u źródeł rzek"


Meldunki z realizacji "Spotkań u źródeł rzek" przysłały 32 oddziały z 15 województw. Jedynie w województwie świętokrzyskim nie podjęto zadania. Jest jeszcze sporo oddziałów (kilkanaście), które przystąpiły do akcji, przysyłając swoje karty zgłoszenia, ale jeszcze nie nadesłały meldunków. Z dysponowanych przeze mnie danych na dzień dzisiejszy wynika, że w akcji programowej uczestniczyło 3 523 osoby - głównie młodzież.

Barbara Kalinowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT