PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł trwają


Od lat w zaprzyjaźnionym z PTTK Muzeum Archeologicznym w Warszawie trwają przygotowania do wielkiej wystawy poświęconej Zygmuntowi Glogerowi - pierwszemu prezesowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Zygmunt Gloger, o czym znakomicie wiedzą krajoznawcy i wodniacy, był też autorem książki Dolinami rzek. Między innymi właśnie do niej odwoływał się Zarząd Główny PTTK, rozsyłając wici w Polskę z zaproszeniem do spotkania u źródeł rzek.

Chodziło o ich odnalezienie, oczyszczenie, oznakowanie i zorganizowanie imprez turystycznych utrwalających w ludzkiej pamięci źródła potoków, rzeczek i rzek. Także tych, które powoli umykają ludzkiej pamięci, jak rzeczki i potoki Łodzi oraz Warszawy. O tych ostatnich rozmawiałem onegdaj Członkiem Honorowym PTTK, wspaniałym geodetą - Tadeuszem Martusewiczem.

Wkrótce po rozesłaniu informacji o naszej wspólnej akcji z Polską Organizacją Turystyczną zaczęły napływać do ZG PTTK meldunki, a później barwne relacje. Ponad 50 oddziałów pięknie zaiskrzyło w terenie. Co więcej - a chyba to ucieszy pomysłodawcę i inicjatora wiceprezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego - zaczęto domagać się przedłużenia akcji na przyszły rok. Dalej też napływają kolejne relacje z odkrycia na nowo źródeł rzek. Planujemy wydrukowanie w jednym z kolejnych numerów "Gościńca" PTTK mapy odkrytych na nowo i oznakowanych źródeł. Wówczas również przedstawimy szerszą relację o dotychczasowym przebiegu akcji! Pamiętajcie akcja trwa. Z upoważnienia Zarządu Głównego PTTK dziękujemy wszystkim oddziałom, które wzięły udział w "Spotkaniach u źródeł rzek". Dziękujemy i prosimy o jeszcze.

Serdecznie gratulujemy sukcesu tym z naszych Koleżanek i Kolegów, którzy włożyli najwięcej pracy w przygotowanie i realizację naszych przedsięwzięć. Cieszymy się z tego, że udało się Wam tak bardzo zainteresować władze samorządowe gmin i powiatów, lokalne i ogólnopolskie media. Było nam miło odebrać podziękowania za przygotowanie centralnego świadectwa uczestnictwa, tablic i afiszów.

Andrzej Gordon
Sekretarz generalny ZG PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT