PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4 (12)/2003
ISSN 1642-0853

Miłość i Dziewki na kolarskim szlaku


W latach 2001-2003 w powiecie myszkowskim staraniem Klubu PTTK "M-2-Polimer" przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oznakowano 128 km tras rowerowych. Trasy oznakowane kolorem czarnym tworzą 83-kilometrowy powiatowy szlak rowerowy.

Oznakowane przez myszkowian trasy biegną zarówno drogami publicznymi o małym natężeniu ruchu samochodowego, jak i polnymi czy leśnymi dróżkami. Zdarza się, że przecinają drogi wojewódzkie, ale to za zgodą Zarządu Dróg Wojewódzkich; takie miejsca są opatrzone znakami A-24 "Uwaga! Rowerzyści".


Cykliści z klubu PTTK "M-2" jadą do Dziewek

W Myszkowskiem w omawianym okresie wytyczono, oznakowane na niebiesko, szlaki Cz-7004n Myszków - Poręba (dł. 17 km) oraz Cz-7005n Poraj - Koziegłowy - Huta Szklana (dł. 28 km), nadto - łączące się w całość cztery oznakowane kolorem czarnym szlaki: Cz-7002s Myszków Światowit - Hucisko (dł. 19 km), Cz-7003s Hucisko - Przewodziszowice (dł. 20 km), Cz-7001s Przewodziszowice - Miłość - Koziegłowy (dł. 23 km) oraz Cz-7003s Koziegłowy - Dziewki - Siewierz (dł. 21 km). Oznakowane trasy powstały dzięki finansowemu wsparciu ze strony władz gmin Koziegłowy i Poraj, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie oraz PTTK.

Oznakowana czarnym kolorem 83-kilometrowa trasa, której przebycie upoważnia do noszenia odznaki "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej" (weryfikowanej przez Klub PTTK "M-2", skr. poczt. 25, 42-300 Myszków) prowadzi obok sześciu zamków i strażnic jurajskich (Bobolice, Mirów, Łutowiec, Przewodziszowice, Koziegłowy, Siewierz), dwu rezerwatów przyrody ("Góra Zborów" i "Cisy"), źródeł rzeki Leśniówki, sanktuarium Patronki Rodzin w Żarkach-Leśniowie, prywatnej galerii obrazów autorstwa i własności Tadeusza Puszczewicza znajdującej się w siedzibie "nadleśnictwa sztucznej choinki", czyli w Koziegłowach. Na początku i końcu szlaku są parkingi samochodowe, na trasie - 4 pola namiotowe (przy zajeździe "Pod Skałką" w Rzędkowicach, przy motelu "Ostaniec" w Podlesiach, obok ośrodka "Orle Gniazdo" w Hucisku, przy zamku w Mirowie), jest kilka hoteli (m.in. wspomniany "Ostaniec", nadto "Kinga" w Żarkach Letnisko i "Podkowa" w Siewierzu).

Trasa prowadzi drogami o różnej nawierzchni, w tym polnymi i szutrowymi, dostępna jest jednak dla użytkowników wyścigówek turystycznych. W paru miejscach (w rejonie Huciska) turystę czeka kilka podjazdów, ale i ostrych zjazdów. Utrudnieniem mogą być zdarzające się przypadki kradzieży tabliczek wytyczających kierunek jazdy, zwłaszcza w okolicach Koziegłów, Przewodziszowic i Rzędkowic. Tam najczęściej działa Wanda L. (krewniaczka Jana Chuligana); skutki działalności wandali nie zawsze są usuwane na czas, bowiem pieniędzy na zakup nowych tabliczek R-1 ustawicznie brakuje.

Zapraszamy na myszkowskie szlaki rowerowe - mówią, znakujący większość z nich, tegoroczni absolwenci Politechniki Częstochowskiej Krzysztof Picheta i Marcin Konopko.

Tekst i zdjęcie - Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT