PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

III Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów


Drodzy Przyjaciele Turyści, miłośnicy turystyki zimowej!

Przedstawiciele Towarzystw turystycznych Republiki Słowackiej. Republiki Czeskiej i Polski: Klub Słowackich Turystów (KST), Klub Czeskich Turystów (KCzT) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTTK) podpisali oświadczenie i porozumienie o wzajemnej współpracy na wszystkich szczeblach.

Realizując treści tych dokumentów sygnatariusze postanowili utworzyć cykliczną imprezę pod nazwą Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów (MZZT).

Przyjęto, że MZZT będzie organizowany co 2 lata, zawsze w innym kraju w kolejności, w jakiej są wyżej wymienieni organizatorzy. I Zlot w 2000 r. zorganizował Klub Słowackich Turystów w Czadcy. II Zlot w 2002 r. został zorganizowany przez Klub Czeskich Turystów Jesienikach. Przeprowadzenie III MZZT w 2004 r. przypada Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu.

Zarząd Główny PTTK powierzył jego organizację Oddziałowi PTTK w Bielsku-Białej. III MZZT odbędzie się w dniach 22-25 stycznia 2004 r. na terenie Beskidu Śląskiego. MZZT ma charakter otwartej imprezy turystycznej, której celem jest:

 • popularyzacja naszych gór przez ukazanie piękna i walorów Beskidu Śląskiego,
 • prezentacja kultury materialnej i duchowej mieszkańców Beskidów i Podbeskidzia,
 • nawiązanie i kontynuacja współpracy turystycznej między regionami przygranicznymi również na szczeblu lokalnym, wymiana międzynarodowych doświadczeń w kreowaniu nowych form zimowej turystyki aktywnej wśród dzieci i młodzieży,
 • wzrost wymiany turystycznej w ruchu przygranicznym i transgranicznym, upowszechnianie aktywnych form górskiej turystyki zimowej, zarówno narciarskiej jak i pieszej

Wpisowe na Zlot

Dorośli:

 • Członkowie PTTK, KST, KCT - 130 PLN
 • Pozostali - 150 PLN

Młodzież do 18 lat i młodzież ucząca się do lat 25:

 • Członkowie PTTK, KST, KCT - 100 PLN
 • Pozostali - 110 PLN

Uczestnicy zimowego biwakowania (w namiotach):

 • Członkowie PTTK, KST, KCT - 70 PLN
 • Pozostali - 90 PLN

Uczestnicy trasy przez trzy granice Państwowe:

 • Członkowie PTTK. KST, KCT - 40 PLN
 • Pozostali - 60 PLN

Zgłoszenia do udziału w III Międzynarodowym Zimowym Zlocie Turystów w Beskidzie Śląskim na "Kartach zgłoszeń" przyjmowane będą do 31.10.2003 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego w powyższym terminie, otrzymają potwierdzenie o przyjęciu drużyny na Zlot.

Liczba uczestników w Zlocie jest ograniczona liczbą miejsc noclegowych. Zgłoszenia i kserokopie dowodów wpłaty należy przesyłać na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Bielsko-Biała; ul. Wzgórze 9; 43-300 Bielsko - Biała

Wpłaty wpisowego z dopiskiem "III MZZT" należy dokonywać na konto: PTTK Oddział Bielsko- Biała, NR 7410501070-1000000100041961, ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała pl. Bolesława Chrobrego 1.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT