PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

V Rajd Szlakiem gen. Orlicza-Dreszera "Chełm - 2003"
REGULAMIN


V Ogólnopolski Rajd Szlakiem gen. Orlicza-Dreszera "CHEŁM-2003" organizowany jest przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie przy wsparciu i pomocy:

 • Zarządu Głównego PTTK w Warszawie,
 • Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim,
 • Zarządu Miasta Chełma,
 • Klubu Garnizonowego w Chełmie,
 • Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Chełmie.

CEL IMPREZY:

 • Zapoznanie uczestników imprezy z działalnością gen. Orlicza-Dreszera na Ziemi Chełmskiej;
 • Promocja walorów krajoznawczych Chełmszczyzny;
 • Popularyzacja aktywnego wypoczynku;
 • Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.

ORGANIZATOR:

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie,
ul. Lubelska 139d/15, 22-102 CHEŁM 3,
tel. (0 prefiks 56) 55 967
po godz. 20:00 lub kom. 0-504 98 96 31

KIEROWNICTWO RAJDU:

 • ˇ Komandor - Witold Kliza
 • ˇ Kierownik Biura Organizacyjnego - Zofia Nycz
 • ˇ Kierownik Zespołu Logistycznego - Alfred Kalita

TERMIN:

21 - 23 listopada 2003 r.

ZGŁOSZENIA:

należy przesłać do dnia 10 listopada 2003 r. na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie na załączonym do regulaminu druku zgłoszenia.

WPISOWE:

wynosi 240 zł dla członków PTTK i 280 zł dla pozostałych osób, które należy wpłacić na konto: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie Bank Zachodni WBK S.A. OI/ Chełm 25 10902688 0000000668001

Kopię wpłaty oraz kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 listopada 2003 r. W karcie zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, przynależność do oddziału bądź koła, numer legitymacji PTTK.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: noclegi z 21/22 i 22/23 listopada 2003 r. oraz wyżywienie:

 • w dniu 21 listopada - obiad i zestaw posiłków podczas wieczorku tanecznego,
 • w dniu 22 listopada - śniadanie w ramach kolacji suchy prowiant i obiadokolacja,
 • w dniu 23 listopada - śniadanie, obiad,
 • wejścia do zwiedzanych obiektów i obsługę przewodnicką na trasie wycieczki.

Noclegi i wyżywienie - Bursa Szkolna przy ul. Powstańców Warszawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Rajd jest imprezą ogólnopolską, otwartą dla wszystkich miłośników krajoznawstwa i turystyki.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt.

Od uczestników rajdu wymaga się posiadania: dokumentu tożsamości, dowodu osobistego lub legitymacji, ubioru i wyposażenia dostosowanego do uprawiania turystyki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę;
 • każdego uczestnika rajdu obowiązuje regulamin rajdu i Karta Turysty;
 • w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasach rajdu, kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo usunięcia z imprezy;
 • warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przysłanie go na adres organizatora wraz z kopią opłaty wpisowego;
 • w przypadku nieobecności na rajdzie wpisowe nie będzie zwracane;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu osobistym podczas trwania imprezy;
 • ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu rajdu należy do kierownictwa rajdu.

PROGRAM IMPREZY:

21 listopada 2003 r. (piątek):

 • do godz. 15:00 - przyjazd uczestników do Klubu Garnizonowego w Chełmie, ul. Lubelska 139 (przystanek PKP Chełm-Miasto i w lewo około 500 m ulicą Lubelską w kierunku Jednostki Wojskowej)
 • godz. 15:00 - obiad
 • godz. 17:00 - uroczyste otwarcie Rajdu (Klub Garnizonowy)
 • godz. 19:00 - wieczorek taneczny (Klub Garnizonowy)

22 listopada 2003 r. (sobota):

 • godz. 7:30 - śniadanie (pobranie suchego prowiantu)
 • godz. 8:00 - wycieczka krajoznawcza - CHEŁM - Zamość - Szczebrzeszyn-Zwierzyniec (Roztoczański Park Narodowy) - Górecko Kościelne-Hamernia (Rezerwat "Czartowe Pole") - Błudek-Susiec (Rezerwat "Szumy") - Tomaszów Lubelski-Zamość-CHEŁM.
 • godz. 21:00 - obiadokolacja.

23 listopada 2003 r. (niedziela):

 • godz. 8:00 - śniadanie
 • godz. 8:30 - zwiedzanie Chełma
 • godz.13:00 - obiad
 • godz.14:00 - uroczyste zakończenie rajdu.

Rajd zbiega się z 5. rocznicą powołania Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Do spotkania na trasach rajdu!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT