PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Przepisy i wymogi dotyczące zezwoleń na organizację kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek


I. Podstawa prawna (dokumenty normatywne):

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych - tekst jedn. Opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2001 roku Dz. U. nr 55 poz.578 - (określone w art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek I Dz. U. Nr 72 poz.7521- wydane z mocy delegacji ustawowej na podstawie art. 34 ust. pkt. 2 ww. ustawy i regulujące sprawy wydawania zezwoleń w § § 3 - 5 ww. rozporządzenia.

II. Z ww. przepisów wynika:

1. Szkolenia przewodników i pilotów mogą prowadzić podmioty lub osoby na podstawie upoważnienia właściwego wojewody dla miejsca odbywanego szkolenia, wydanego na wniosek zainteresowanego (uwaga!: ww. przepisy nie definiują pojęcia "podmiot" lub "osoba" jako wnioskodawcy).

2. Wniosek, o którym mowa w celu uzyskania upoważnienia do szkolenia winien zawierać:

a) wskazanie jednostki organizacyjnej ("podmiot") lub osoby ubiegające się o upoważnienie,
b) określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, tj., wskazać obszar uprawnień, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników,
c) określić czy zezwolenie ma mieć charakter stary, czy jednorazowy,
d) oświadczenie czy szkolenie będzie przeprowadzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
e) wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec wojewody w sprawach związanych ze szkoleniem,
f) informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę (oczywiście o ile takie prowadził),
g) opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych, miejsca przechowywania dokumentów szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.

3. Ponadto do ww. dokumentów należy dołączyć:

a) Szczegółowy program szkolenia, opracowany na podstawie odpowiednich załączników do rozporządzenia w zależności od rodzaju uprawnienia dla przewodników lub pilotów, tj. wg załączników nr 1-7 dla przewodników lub nr 10 dla pilotów,
b) Wykaz kadry wykładowców i instruktorów realizujące zajęcia objęte programem z udokumentowaniem ich kwalifikacji:
- w przypadku wykładowców odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie problematyki szkolenia przewidzianej do prowadzenia przez wykładowcę (uwaga! wykładowca, kierownik kursu, jego organizator nie może być członkiem komisji egzaminacyjnej - 15 ust. 4 ww. rozporządzenia),
- w przypadku instruktorów zaświadczenie o posiadanej praktyce w dziedzinie przewodnictwa lub pilotażu wydane np. przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników lub pilotów.
c) Oświadczenia pisemne osób, o których mowa w pkt. 2, tj. wykładowców i instruktorów na współpracę z wnioskodawcą i prowadzenie zajęć w ramach szkolenia przewodników lub pilotów.
d) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokali do prowadzenia wykładów, przechowywania dokumentacji szkolenia i jej archiwizowania - wskazanych we wniosku,
e) wewnętrzny regulamin szkolenia przedstawiany uczestnikom szkolenia, który m.in. określi w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach i zasady ich zaliczania, a także np. warunki przyjęcia na kurs, sposób i termin prowadzenia zajęć, koszt kursu i warunki płatności, itp.

III. Inne uwagi:

1. Kierownictwo kursu powinno być powoływane z grona doświadczonych przewodników lub pilotów posiadających dodatkowe uprawnienia np. instruktora przewodnictwa.

2. Osoby organizujące szkolenie i kierownictwo kursu winno posiadać pełną znajomość przepisów normatywnych w zakresie organizacji i szkolenia przewodników i pilotów zawartych w ww. ustawie, rozporządzeniu i innych przepisach wykonawczych. Niezbędna jest również również znajomość sprawnej organizacji i kierowania procesem szkolenia przewodników lub pilotów oraz długoletnia praktyka w tym zakresie.

3. Kierownictwo szkolenia powinno na tym etapie również sporządzić preliminarz kursu, zawierający pełne planowane wydatki (koszty) i przychody. Koszty kursu stanowią wydatki na wykładowców, instruktorów, wynajem autokarów, sal wykładowych, wyżywienia uczestników na wycieczkach, wstępy do muzeów, wynagrodzenia kierownictwa kursu, ogłoszenia o kursie, materiały biurowe, koszty kserografu, zakończenia kursu, itp. Przychody składają się z wpisowego i innych opat od uczestników kursu (np. ratalnych, dotacji i darowizn od sponsorów).

Wiesław Kędzierawski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT