PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Ponadgraniczna turystyka na Ziemi Lubuskiej


Pod tym tytułem odbyła się 5 kwietnia br. w Kietz - na niemieckim brzegu naprzeciw Kostrzyna - pierwsza otwarta impreza w ramach "Krajobrazu Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004". Zorganizowało ją Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (NFI) przy udziale Naturfreunde z Brandenburgii i PTTK.

Około sześćdziesięciu zebranych osób z obu stron granicy, reprezentujące różne organizacje i instytucje, zapoznały się najpierw dzięki wystąpieniu Herberta Brücknera - prezesa NFI, z krótką historią i działalnością tego Stowarzyszenia. Ulrich Hager z Ministerstwa Gospodarki Brandenburgii przedstawił różne aspekty turystyki w tym landzie, jako element miejscowej gospodarki i środowiska przyrodniczego. Walory turystyczne polskiej części Ziemi Lubuskiej wraz z niektórymi aspektami organizacyjno-ekonomicznymi zostały ukazane przez Józefa Kruczkowskiego, przedstawiciela lokalnego samorządu i Euroregionu Pro Europa Viadrina. Dr Helena Lademann i Wolfgang Rump z Regionalnej Wspólnoty Planistycznej Oder-Spree omówili z kolei rolę i miejsce turystyki w planach regionalnych, bez których nie ma możliwości realizowania działań o powiązaniach gospodarczo-środowiskowych w ujęciu rozwoju równoważonego.

Jak to robić na obszarach chronionych przedstawił na przykładzie Parku Narodowego Ujście Warty jego pracownik Piotr Chara. Natomiast dr Mieczysław Wojecki z uniwersytetu zielonogórskiego, znany działacz PTTK, zafascynował - zwłaszcza gości z Zachodu - bogactwem i oryginalnością walorów kulturowych polskiej części regionu. Ostatni referat miał charakter dwuczłonowy. Najpierw prof. Krzysztof R. Mazurski z Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, zajął się problemami terminologicznymi i ewolucją pojęć związanych z najnowszymi koncepcjami turystyki, jak turystyka przyrodnicza, ekologiczna, miękka, kończąc na turystyce równoważonej. Na tej podstawie Manfred Pils - sekretarz generalny NFI - wskazał na zagadnienia, jakie muszą być uwzględnione przy promocji i rozwoju turystyki na Ziemi Lubuskiej, zwłaszcza jeżeli chce ona zaistnieć na rynku europejskim.

Wystąpienia powyższe, niezależnie od bieżących dyskusji, wywołały liczne pytania, uwagi i uzupełnienia. Wskazywano, że region ten rzeczywiście posiada wiele unikatowych, nieznanych szerszemu ogółowi atrakcji krajoznawczych. Można tu podać kilka najciekawszych przykładów choćby z polskiej jego części. Są to: Szlak Noblistów, Rzeczpospolita Ptasia (z własnymi paszportami!) w Słońsku, Park Drogowskazów i kopiec Koziołka Matołka w Witnicy, Muzeum Bociana w Kłopocie koło Cybinki czy też pierwsze polskie safari państwa Rasmussenów w Świerkocinie. Ziemia Lubuska jawi się tedy jako rzeczywiście atrakcyjny region turystyczny, do którego warto przyjechać. Wiele wyciągniętych podczas spotkania wniosków powinno ułatwić tu pobyt i ukazać w Europie owe okolice w pociągającym świetle.

Krzysztof R. MazurskiWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT