PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Oświadczenie Prasowe Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody


Z wielu względów, wspólnoty lokalne angażujące się w turystykę muszą być wezwane do podjęcia działania. Ekologiczne zarządzanie miejscami przeznaczenia jest niezbędne dla powstrzymania turystyki od narażania się na niebezpieczeństwa jej własnych przedsięwzięć. W dodatku do takich wysiłków na lokalnym poziomie, Przyjaciele Natury wzywają do europejskiej inicjatywy równoważenia w turystyce, która opiera się na trzech założeniach:

1. Podniety do podróżowania do turystycznych miejsc przeznaczenia komunikacją publiczną: może to być czynione przez wprowadzenie ogólnej dyrektywy określającej cenę przejazdu, uwzględniającej możliwość dodatkowych subwencji dla przewozu kolejowego, i ograniczenia krótkosiężnych podróży lotniczych (np. przez opodatkowanie paliwa i/lub ustaloną opłatę klimatyczną dla każdego sprzedawanego biletu).

2. Przesunięcie od konkurencji w turystyce ze szkodą dla przyrody do konkurencji dla korzyści z ulepszonej jakościowo zrównoważonej turystyki. W tym kontekście, definicja wskaźników zrównoważenia dla turystycznych miejsc przeznaczeń i wprowadzenie europejskich komparatywnych systemów byłoby równoznacznego znaczenia, tak że konsument mógłby decydować się w aspekcie zrównoważonych obszarów turystycznych. Wskaźniki te powinny też kształtować podstawę procesów decydowania w konsolidującej się turystyce.

3. Podniety dla wielosezonowej turystyki w ramach regionalnego konsolidowania wzmacniać dla zużytkowania pojemności hoteli i urządzeń turystycznych i dla lepszego wykorzystania okresów świątecznych poza zwykłymi terminami wypoczynkowymi.

W tym zamiarze Przyjaciele Przyrody popierają wysiłki Komisji Europejskiej, by stworzyć Agendę 21 dla problematyki europejskiej turystyki, wzywając państwa członkowskie Unii Europejskiej do wzięcia czynnego udziału w kształtowaniu i realizowaniu tej polityki.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT