PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Rola rządów w popieraniu społecznej turystyki


Rządy i instytucje zachowują jeszcze wiodącą rolę w popieraniu społecznej turystyki, tak usłyszeli uczestnicy Międzynarodowego Forum Turystyki przeprowadzonego w wiodącym ośrodku polskiej zimowej turystyki - Zakopanem, w grudniu ub. roku.

Zorganizowana dla środkowo- i wschodnioeuropejskich krajów, przygotowujących się do wstąpienia do Unii Europejskiej, debata skupiła się na przyszłości, co jest szeroko znane jako program Turystyka dla wszystkich, mówił Andrej Szlewkow, asystent WTO (Światowej Organizacji Turystycznej) w Regionalnym Przedstawicielstwie dla Europy. "Było ustalone, że społeczna turystyka nie może być zdana na wolny rynek, a odpowiedzialność za organizowanie tych urlopów nie powinna spadać jedynie na organizatorów wycieczek, którzy są właśnie częścią łańcucha. Jest jeszcze potrzebne instytucjonalne poparcie."

Delegaci akcentowali też potrzebę dalszego rozwoju ogólnoeuropejskich programów pośród organizatorów turystyki dla popierania ruchliwości obywateli i kulturalnej wymiany między krajami, jak to zdarzyło się z systemem "cheque vacance" we Francji, Szwajcarii i na Węgrzech. Pan Szlewkow, który dał przegląd ostatnich trendów globalnej turystyki, wskazywał, że podstawy społecznej turystyki: prawo wszystkich ludzi do podróży - zostało ujęte w Globalnym Kodeksie Etyki WTO.

Norberto Tonini, prezes Międzynarodowego Biura Społecznej Turystyki (BITS), jeden ze współorganizatorów wydarzenia, mówił o potrzebie okazywania solidarności z miejscowymi wspólnotami terenów przyjazdowych. Programy powinny być rozwijane z tymi wspólnotami dla umożliwienia im z korzystania w takich obszarach, jak tworzenie miejsc pracy i użyteczność miejscowych urządzeń, powiedział on. Końcowa "Deklaracja z Zakopanego" przygotowana przez czterech organizatorów - BITS, Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP), Międzynarodowe Stowarzyszenie Społecznej Turystyki IAST) i Międzynarodowe Spółdzielcze Stowarzyszenia Turystyki (TIKA) wezwała Unię Europejską, by sytuować turystykę, a "szczególniej" jej społeczny i "solidarnościowy wymiar," wysoko w jej porządku dziennym. Stwierdzono, że Forum poświęcone było pogłębianiu więzi turystyki i umożliwiło organizatorom turystyki całej Europy nawiązać korzystne kontakty. Ukazano też, że potencjał dla dalszej współpracy był "ogromny i jeszcze w wielkiej mierze nie doceniany" .

Podczas gdy uczestnicy usłyszeli o wielu nowatorskich i oryginalnych eksperymentach realizowanych w Europie, zarówno w publicznych i prywatnych zakresach, istniejące warunki i możliwości oferowane przez liczne europejskie i międzynarodowe ciała byty jeszcze "w wielkiej mierze poniżej wyczerpania".

Dalszy ciąg Forum jest planowany pod koniec tego roku w Bułgarii. Szczegółową informację o rezultatach tej konferencji można znaleźć na witrynie internetowej BITS (www.bits-int.org).

WTO - News 2Q03 issue 1.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT