PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Kazimierz Kliszcz


Urodzony 4 marca 1926 r. w Żmigrodzie (powiat Jasło). Z wykształcenia magister inżynier po studiach na Politechnice Śląskiej w latach 1946-1952. Z Puławami związany od chwili decyzji rządowej o budowie kombinatu chemicznego w roku 1961. Początkowo jako pracownik biura projektów "PROSYNCHEM" w Gliwicach, gdzie pracował w zespole przygotowującym założenia projektowe, a później w nadzorze projektów realizacji budowy Kombinatu Azotowego. Po reorganizacjach: w biurze projektów przy Z.A. "PUŁAWY" i "PROZAP" sp. z o.o. do czasu przejścia na emeryturę 31 grudnia 1982 r.

Był współzałożycielem Oddziału Zakładowego PTTK powstałego w roku 1966. Początkowo pracował w komisjach oraz jako zastępca przewodniczącego. Na prezesa Oddziału został powołany przez plenum Oddziału w październiku 1972 r. Ponownie wybierany przez zjazd w 1973 r. i następne zjazdy do 1989 r.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku to dynamiczna budowa i rozbudowa kombinatu i napływ do Puław specjalistów z całego kraju. Do zintegrowania tej społeczności przyczyniła się w dużym stopniu działalność programowa Oddziału Zakładowego PTTK. Kolega Kazimierz dawał własny przykład do wycieczkowania o każdej porze roku. W oddziale powołano kluby zgodne z zainteresowaniami członków: turystyki pieszej i górskiej, kajakowej, narciarskiej, motorowej, podwodnej. Kol. Kazimierz jako prezes powołał do pracy dla wypełniania zadań statutowych kwalifikowanych pracowników biura oddziału, odpowiedzialnych za zadania statutowe i finansowe. Dzięki temu działalność oddziału została rozszerzona poza teren Z.A. "PUŁAWY". I tak w dniach 19-20 czerwca 1973 r. oddział zorganizował Zlot Przewodników i Organizatorów Turystyki Zakładowej zakładów pracy Okręgu Warszawskiego i Lubelskiego. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na przewodników zakładowych zorganizowano kurs, którego wynikiem było uzyskanie uprawnień przez 15 członków. Licznie organizowano coroczne imprezy - rajdy: górskie i nizinne "Z Jodełką", a także motorowe, spływy kajakowe ze sztandarowym "Międzynarodowym na Dunajcu", po jeziorach Mazurskich czy Suwalszczyźnie. Czynnie włączano się w akcję "PTTK dla Zamościa". Znane były wycieczki piesze i rowerowe w dni wolne od pracy po ziemi puławskiej dla załogi kombinatu. Biuro oddziału organizowało wycieczki zagraniczne do Krajów Demokracji Ludowej w ramach BTZ PTTK. Za działalność w Towarzystwie doceniono kol. Kazimierza, odznaczając go Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTTK. W pracy zawodowej odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Związek Zawodowy Chemików uhonorował go także srebrną i złotą odznaką.

Zmarł 24 stycznia 2003 r. Spoczął na Cmentarzu Włostowickim w Puławach, obok swojej matki. Na pogrzebie było liczne grono współpracowników i przyjaciół

Ryszard Bałabuch

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT