PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Henryk Tumidajski

Urodził się w dniu 3 lipca 1926 r. w Poznaniu. Ojciec Wacław, matka - Agnieszka. Mieszkał w Kościanie na ul. Moniuszki 5. Ukończył w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza(mgr biologii) i Uniwersytet Wrocławski(mgr geografii i geomorfologii). Ponadto podyplomowe Studia w Piotrkowie Trybunalskim. Działalność społeczną rozpoczął wraz z podjęciem pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w roku 1948.

Pełnił funkcje jak: Prezes Ogniska ZNP w Kościanie, wicedyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie oraz był prelegentem TWP. Całe życie uprawiał turystykę kwalifikowaną. Do PTTK wstąpił 1 lutego 1952 r. - nr legitymacji 738010. W roku 1956 utworzył SKKT a następnie SKKT PTTK przy L.O. w Kościanie. Wcześniej jako działacz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego był twórcą powstania w roku 1953 Oddziału PTTK w Kościanie. Przez dłuższy czas pełnił funkcję przewodniczącego Turystyki Pieszej w Oddziale PTTK. Pełnił wiele funkcji społecznych. W latach 1958-1964 był prezesem Oddziału PTTK w Poznaniu. Od roku 1956-1984 pełni funkcję opiekuna SKKT i SKKT PTTK w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie. W roku 1975 obejmuje funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lesznie a w latach 1964-1968 jest wiceprezesem Oddziału PTTK w Kościanie. W latach 1977-1984 zostaje wiceprzewodniczącym KTP ZW PTTK w Lesznie, a od roku 1969 do roku 2000 jest członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Kościanie. Posiada uprawnienia PTTK, jak przodownika turystyki pieszej, kajakowej i kolarskiej, przewodnika terenowego obozów wędrownych dla młodzieży i kilkanaście spływów kajakowych. Był twórcą większości szlaków turystycznych pieszych powiatu kościańskiego i częściowo powiatu leszczyńskiego o łącznej długości 320 km. Zorganizował 5 stacji turystycznych, m.in. w latach 1956-1971 w Nielęgowie pod nazwą "Paryż", we Wławiu w latach 1967-1971 i Janowej Górze pod masywem Śnieżnika w latach 1970-1988. W okresie swej działalności w Liceum Ogólnokształcącym działała wypożyczalnia sprzętu turystycznego wraz z kajakami. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. W roku 1972 otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK, w 1974 r. - Złotą Odznakę ZNP i Złoty Krzyż Zasługi.

W roku 1980 - Złotą Odznakę PTSM, a w 1976 r. odznakę Zasłużony Działacz Turystyki w stopniu złotym. W 1984 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Należał do najstarszych i najbardziej zasłużonych działaczy PTTK w Kościanie. W roku 2000 z powodu ciężkiej choroby rezygnuje ze wszystkich funkcji w Oddziale PTTK w Kościanie i przenosi się wraz z rodziną do Żar.

Zmarł 30 kwietnia 2003 r. w Żarach. Henryk Tumidajski był wybitnym krajoznawcą, turystą i regionalistą ziemi kościańskiej.

Włodzimierz Kozłowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT