PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Zbigniew Ratajski


Dnia 23 maja 2003 r. na wieczną wędrówkę odszedł Członek Honorowy naszego Towarzystwa, kolega Zbigniew Ratajski. Urodził się 15 grudnia 1908 r. w Sanoku. W Toruniu, gdzie przeniesiono służbowo jego ojca, ukończył szkołę średnią, studia zaś na Politechnice Warszawskiej z tytułem inżyniera mechanika. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w budującym się Centralnym Okręgu Przemysłowym, początkowo w Starachowicach, potem w Rzeszowie i w Stalowej Woli, gdzie przeżył okupację. Po wojnie podjął pracę w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego "Glinik" w Gliniku Mariampolskim, a w latach sześćdziesiątych przeniósł się na Śląsk. Początkowo pracował w Fabryce Maszyn Górniczych "Famur" w Katowicach-Piotrowicach, a następnie - aż do emerytury - w Głównym Instytucie Górnictwa.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego wstąpił w roku 1951. Należąc w latach 195l-1953 do Oddziału w Gorlicach zorganizował koło PTTK przy Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego "Glinik" w Glinku Mariampolskim koło Gorlic. Pełniąc w tej firmie obowiązki dyrektora technicznego, zainicjował i wspierał budowę schroniska na Magurze Małastowskiej. W roku 1954 po przybyciu na Śląsk, wraz ze zmianą miejsca zamieszkania i aktywności zawodowej od roku 1955 włączał się w życie katowickiego Oddziału PTTK, bardzo silnie angażując się w działalność przewodnicką. Jako szef produkcji Piotrowickiej Fabryki Maszyn Górniczych Katowicach zorganizował zakładowe koło PTTK. Uzyskując w roku 1954 uprawnienia przewodnika, a później przodownika Górskiej Odznaki Turystycznej i Górskiej Odznaki Narciarskiej społecznie prowadził wycieczki dla załogi. Był jednym z założycieli Kola Przewodników Beskidzkich, a w latach 1955-1987 pełnił funkcję jego wiceprezesa, następnie w latach 1972-1973 - prezesa, od roku 1996 zaś prezesa honorowego. Systematycznie doskonalił i pogłębiał swoją wiedzę, uzyskując w 1961 r. I klasę przewodnicką, w roku 1978 uprawnienia instruktora przewodnictwa górskiego. Był członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach i członkiem komisji kwalifikacyjno-egzaminacyjnej dla uprawnień przewodnickich. Pełniąc te funkcje, brał aktywny udział w kształceniu kandydatów na przewodników, prowadził na licznych kursach wykłady dotyczące zagadnień związanych z architekturą, metodyką uprawiania turystyki górskiej - pieszej i narciarskiej. Należał do zespołu redakcyjnego biuletynu szkoleniowego Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej PTTK w Katowicach.

Jego pasją było również fotografowanie. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, dokumentował wiele turystycznych wydarzeń i obiektów krajoznawczych (między innymi budowę wieży widokowej na Baraniej Górze, tworzenie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej "U źródeł Wisły" pod Baranią Górą), organizował wystawy fotografii turystycznej i krajoznawczej, współpracował z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Katowicach.

Za swoją działalność w Towarzystwie wyróżniony został między innymi: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 110-lecia Przewodnictwa, Medalem 50-lecia PTTK, decyzją Walnego Zjazdu PTTK w roku 1997 nadano Mu godność Członka Honorowego. Jego praca społeczna na rzecz turystyki została uhonorowana między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony Działacz Kultury.

Był człowiekiem niezwykle skromnym, życzliwym, o wielkiej kulturze i inteligencji, budzących podziw i szacunek umiejętnościach przekazywania swojej wiedzy wszystkim, którzy chcieli Go słuchać.

W pochmurne majowe przedpołudnie 27 maja w nabożeństwie żałobnym w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny w Starych Tychach, obok najbliższej rodziny Zmarłego, uczestniczyli koledzy z Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, delegacje Zarządu Głównego PTTK, Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK, Zarządu Katowickiego Regionalnego Oddziale PTTK, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, koledzy z przemierzanych wspólnie turystycznych szlaków, miejsc pracy, sąsiedzi. Na tyskim cmentarzu komunalnym nad miejscem Jego doczesnego spoczynku pochyliły się okryte kirem sztandary Zarządu Głównego PTTK i Górnośląskiego Oddziału PTTK.

Roman Bargieł

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT