PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Witold Tokowski


Urodził się 30 września 1909 r. w Gorlicach. Tam też uzyskał maturę gimnazjalną w roku 1932, po czym w roku 1935 dyplom magistra wychowania fizycznego i higieny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej w Podchorążówce Piechoty w Krakowie objął kolejne posady nauczyciela wychowania fizycznego w Dolinie k. Stanisławowa, w Zaleszczykach i Zbarażu. W sierpniu 1939 r. został przeniesiony jako adiutant dowódcy do Taborów Dywizji Lwowskiej. Po kampanii wrześniowej zostaje zatrudniony w ukraińskiej niepełnej średniej szkole w Zbarażu, gdzie uczył do roku 1941 i skąd po wybryku uczniowskim, ostrzeżony przez przyjaciół o grożącej mu wywózce w głąb Rosji, ucieka do Lwowa, a potem do Nowego Sącza. Tu do końca okupacji niemieckiej pracuje w firmie "Granit". Po wojnie podejmuje pracę pedagogiczną jako nauczyciel wychowania fizycznego najpierw w II Męskim Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, a od 1950 r. w I Liceum im. Jana Długosza i tam uczy do przejścia na emeryturę w roku 1970.

Z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim związał się już w 1932 r. w Oddziale PTT w Gorlicach, którego utworzenia był inicjatorem i przy współpracy z prof. Kazimierzem Sosnowskim jednym z założycieli. W oddziale tym wyznakował pionierskie wówczas szlaki z Gorlic na Przełęcz Masłowską, ze Stróż przez Szymbark na Magurę, z Krynicy przez Huzary do Wysowej i wiele innych.

Rozmiłowany od najmłodszych lat w górach i w turystyce krajoznawczej - wykorzystał lata pracy zawodowej na dokładne poznanie Gorganów i Czarnohory, a potem wszystkich innych pasm górskich w Polsce, ze szczególnym upodobaniem wysokogórskich przejść tatrzańskich.

Doskonały pedagog, wychowawca i turysta. Potrafił tę wspaniałą pasję przekazać wychowywanej przez siebie w obu liceach młodzieży. Stąd tam właśnie dzięki niemu turystyka rozwinęła się tak wspaniale. Prawdziwie dynamiczna jego działalność przypada jednak dopiero na lata powojenne po reaktywowaniu Oddziału TTT "Beskid". Współorganizator rajdów górskich i narciarskich, wycieczek i obozów wędrownych, odnawiał zniszczone szlaki turystyczne, aktywnie działał w Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.

Przez dwie kadencje był przewodniczącym Oddziałowej Komisji Narciarskiej. Był przodownikiem GOT na wszystkie góry polskie i Tatry Słowackie i przodownikiem turystyki kajakowej II stopnia. Szczególnie zasłużony był jednak dla przewodnictwa turystycznego Oddziału PTTK "Beskid". Był jednym z inicjatorów pierwszego kursu przewodników beskidzkich w roku 1955 i jednym z organizatorów Koła Przewodników, w którym od początku pracował bardzo aktywnie, a od roku 1967 nieprzerwanie piastował funkcję przewodniczącego koła, od roku 1990 zmienionego na klub.

Swą głęboką wiedzą dzielił się zawsze ze swymi młodszymi kolegami na licznych kursach przewodnickich, za co przylgnęła do niego nazwa "Ojciec", Bo jak ojciec otaczał ich opieką.

Był instruktorem przewodnictwa, posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego terenowego i tatrzańskiego I klasy, członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodnictwa.

Mimo podeszłego już wieku był nadal duszą wszystkich działań przodownickich, autorem wielu materiałów przewodnickiego szkolenia i wzorem autentycznego działacza społecznego na niwie turystyki górskiej.

Od 1945 r. do roku 2001 był członkiem Zarządu Oddziału "Beskid", z tym że przez jedną kadencję w roku 1959 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i przez jedną w roku 1962 członkiem Sądu Koleżeńskiego.

Za swoją długoletnią pracę społeczną został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Honorową Odznaką PTTK, "Zasłużony Działacz Turystyki", złotą odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Jubileuszową Odznaką GOT i innymi licznymi odznaczeniami regionalnymi i zawodowymi.

Na XV zjeździe w roku 2001 przyznano mu godność Członka Honorowego PTTK. Zmarł dnia 10 kwietnia 2003 r., pochowany został 12 kwietnia 2003 r. na Cmetarzu Komunalnym w Nowym Sączu.

Wanda Szoska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT