PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Z obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału PTTK w Chodzieży


Z okazji jubileuszu 50-lecia oddziału PTTK spotkaliśmy się w pięknej sali Młodzieżowego Domu Kultury. W grupie 60-osobowej zasiedliśmy przy jubileuszowym stole, który przygotowaliśmy wspólnym wysiłkiem z przyniesionych przez siebie smakołyków.

Wcześniej przygotowana dekoracja, okolicznościowa wystawa oddziałowych pamiątek, ciepło płonących świec i rodzinna atmosfera nastrajała nas wspomnieniowo. Najważniejsze wydarzenia z kalendarium Oddziału za minione 50 lat przypomniał obecny prezes Piotr Roszak.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele władz w osobach: Wojciech Nowaczyk - burmistrz miasta, Jan Kajrys - przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Jerzy Kado - burmistrz miasta i gminy Margonin, Mirosław Nowak - przedstawiciel Nadleśnictwa Podanin, Leszek Sworowski - komendant Hufca ZHP, delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej i inni.

Z ramienia ZG PTTK uczestniczy w obchodach 50-lecia Marian Chudy- członek Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK oraz Prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, Renata Lorh - sekretarz Oddziału PTTK w Poznaniu oraz Jacek Markiewicz - prezes zaprzyjaźnionego Oddziału PTTK w Pile.

Były gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów od zaproszonych gości i władz miasta. Panowała przemiga atmosfera i zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku. Z okazji Złotego Jubileuszu - Złote Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Jan Barwicki i Bogumił Łączka, srebrne otrzymali: Mirosław Nowak, Piotr Roszak, Jan Pokutyński i Andrzej Kruszyna.

Dyplomy uznania ZG PTTK otrzymały: Teresa Adamska, Katarzyna Roszak i Mirosława Bonna. Dyplomy Honorowe PTTK za Pomoc i Współdziałanie otrzymali: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, urzędy miasta w: Chodzieży, Margoninie i Szamocinie, Firma STAMAR S.A. - Zakład Porcelany, Zakłady Porcelany i Porcelitu CHODZIEŻ S.A., Nadleśnictwo Podanin, Komenda Hufca ZHP. Wręczono też dyplomy honorowe, uznania, pamiątkowe oraz podziękowania z okazji 50-lecia działalności od Zarządu Oddziału.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele "Gazety poznańskiej", "Chodzieżanina" oraz Telewizji Kablowej "Antserwis".

Po części oficjalnej obecny Zarząd Oddziału podsumował dotychczasową działalność i wytyczył nową strategię działania na przyszłość.

Na zakończenie prezes Piotr Roszak stwierdził, że działacze chodzieskiego Oddziału PTTK dobrze zasłużyli się mieszkańcom ziemi chodzieskiej, przez lata nie tylko realizowali statutowe cele naszego Towarzystwa, ale robili coś znacznie więcej - przekazywali wiedzę i miłość do małej i dużej Ojczyzny kolejnym pokoleniom.

Zarząd Oddziału PTTK w Chodzieży

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT