PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

50 lat Oddziału PTTK w Chodzieży 1952-2002


Obchodzimy właśnie znamienny jubileusz 50-lecia powstania i działania na ziemi chodzieskiej w cieniu Gontyńca. Trzeba pamiętać, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na terenie Wielkopolski powstało w dniu 18 marca 1951 roku na zjeździe scaleniowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Poznaniu. Oddział w Chodzieży został zorganizowany w czerwcu roku 1952.

Znaleźliśmy się w czołówce, jakie tworzyły jednostkę okręgową, a należały do niego Oddziały w Gnieździe, Kaliszu, Jarocinie, Krotoszynie, Lesznie, Kole oraz oddział Poznański. To nasz Oddział i jego działacze jak prawdziwi gospodarze przystąpiliśmy do zagospodarowania terenu tworząc bazę dla turystów. Działacze Oddziału zadbali o to, by wybudować Dom Wycieczkowy PTTK, a także otwarto dwie stacje turystyczne na terenie powiatu. To działacze Oddziału tworzyli wewnętrzne struktury organizacyjne, zdolne do rozwijania turystyki kwalifikowanej. Bardzo szybko pojęto, że powiat chodzieski należy do najbardziej malowniczych terenów Wielkopolski, a liczne jeziora, wzgórza, malownicze lasy, mogą ściągnąć na teren powiatu rzesze turystów. Rozumiejąc uwarunkowania, jakie towarzyszą rozwojowi turystyki, działacze Oddziału otworzyli poradnię krajoznawczą, punkt informacji turystycznej oraz rozwinęli akcję odczytową, która miała promować region. Nie bez znaczenia byka praca z młodzieżą w szkołach podstawowych i średnich. Tradycja, którą krzewiliśmy w tej mierze od dziesiątków lat wystawia nam zaszczytne - świadectwo. To Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w 1926 r. rozpoczęło pracę u podstaw z młodzieżą, którą kontynuujemy w swej Małej Ojczyźnie od 50-ciu lat. To nasze Towarzystwo popularyzuje miłość i szacunek do swego regionu i szacunek do osiągnięć swych ojców. Od 50-ciu lat prowadzimy dzieci i młodzież po ścieżkach Ojczystych wpajając im kanony szacunku do ziemi, przyrody, architektury i pracy. Ojczyzna to słowo, które w Polaku musi budzić silne uczucia związania z regionem, z miejscem urodzenia, pracy i bytu rodziny. Dzięki naszej usilnej pracy tworzyliśmy historię naszego Towarzystwa na pięknej ziemi chodzieskiej. Czyniliśmy to w trudzie pracy społecznej dla dobra miejscowego społeczeństwa, wychowując młodzież w duchu konieczności pracy na rzecz wychowania obywatelskiego. Niezwykle jest ważne, by w pracy naszej dominowało hasło "Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej". Byśmy byli w pełni świadomi, że nasz codzienny trud społecznej pracy jest przekuwany w niezbywalne wartości i odkłada się budowaniem nowego społeczeństwa. Wieloletnia praca Towarzystwa na ziemi chodzieskiej świadczy, że wymienione wartości mimo zmian pokoleniowych są kontynuowane.

Piotr Roszak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT