PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Najliczniejszy Oddział PTTK w Polsce

Poczet prezesów Oddziału PTTK w Żyrardowie


Mieczysław Michalicki (prezes Oddziału PTTK w latach 1962-1976) urodzony 11 maja 1925 r. w Kozłowicach Starych. Ojciec Władysław był mistrzem budowlanym, matka Michalina z Mysińskich zajmowała się wychowywaniem syna. W 1932 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kozłowicach Starych. Szkołę Podstawową ukończył w 1939 r. w Żyrardowie. Mając kilkanaście lat, wstępił w szeregi ZWZ AK, gdzie działał pod pseudonimem "Waligóra". Po wojnie uczył się w Technikum Budowlanym w Warszawie i pracujał w różnych instytucjach na terenie Żyrardowa, m.in. w Straży Przemysłowej Miasta Żyrardowa (1945-1946) oraz jako kierownik rejonu administracji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żyrardowie. Po zawarciu związku małżeńskiego wspólnie z żoną Jadwigą - działaczką harcerską z okresu okupacji - organizował ruch turystyczny w Żyrardowie. W roku 1956 powstaje z jego inicjatywy Koło Terenowe PTTK, gdzie pełnił funkcję prezesa. W krótkim czasie, dzięki powstaniu innych kół, w roku 1962 powołany zostaje w Żyrardowie Oddział PTTK, który otrzymuje na swoją siedzibę część zabytkowej willi "Wanda" przy ul. Bohaterów Warszawy 26. Od roku 1962 prezes Michalicki uczestniczył w pracach Okręgu Mazowieckiego PTTK. Posiadał kwalifikacje i liczne uprawnienia turystyczne, m.in. przodownika turystyki narciarskiej, kolarskiej, kajakowej i przewodnika terenowego. Przez wiele lat sprawował funkcję prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Odznaczony i wyróżniony: Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką "Za zasługi dla woj. warszawskiego", Złotą Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużonego Działacza Turystyki" i Medalem. "100-lecia Turystyki Polskiej". Zmarł 13 grudnia 1976 r. w Żyrardowie.

Kazimierz Werbicki (prezes Oddziału PTTK w latach 1976-1981) urodzony 3 stycznia 1918 r. w Moskwie. Wstąpił do PTTK 1 lipca 1956 r. (nr leg. członkowskiej 0118378, wystawiona przez Zarząd Koła PTTK w Zakładach Bawełnianych w Żyrardowie). Pełnione funkcje w PTTK: prezes Koła PTTK w Zakładach Bawełnianych (1956-1964), członek Zarządu Koła PTTK w Żyrardowskich Zakładach Tkanin Technicznych (1964-1972), członek Zarządu Koła Terenowego PTTK w Żyrardowie (1972-2000), wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie (1962-1996), prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Żyrardowie (1996-2000), członek a, następnie prezes Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego PTTK, członek Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Skierniewicach (1976-1991). Uprawnienia, odznaczenia i wyróżnienia: Organizator Turystyki PTTK nr 90 z 27 listopada 1963 r., Służba Kultury Szlaku nr 1968, Strażnik Ochrony Przyrody nr 38/61, Złota Honorowa Odznaka PTTK nr 1293 z 22 marca 1966 r., Złota Odznaka "Za zasługi dla województwa warszawskiego" - uchwała nr 107/046/67 Prezydium WRN z dnia 18 lipca 1967 r., leg. nr 452-W, Złota Odznaka "Za zasługi dla województwa warszawskiego" - uchwała nr 89/736/72 z 11 lipca 1972 r., leg. nr 964-W, Odznaka "Za zasługi dla województwa skierniewickiego" - nr leg. 95 z 14 lipca 1980 r., Odznaka Tysiąclecia - leg. nr 3-7354 z 18 grudnia 1966 r., Odznaka "Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego" - leg. nr M/111/71 z 3 lipca 1971 r., Złota Odznaka CZSBM - uchwała nr 36 z 23 grudnia 1966 r., leg. nr 63 z 30 grudnia 1966 r., Srebrna Odznaka CZSBM - uchwała nr 14 z 19 czerwca 1964 r., leg. nr 108/W 164, Srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki" GKT - nr leg. 840 z 5 marca 1981 r., Srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" GKKFiS, nr leg. S-227-83 z 21 kwietnia 1983 r., Odznaka "Zasłużony dla Turystyki w województwie warszawskim" WKKFiT, leg. nr 92/71 z 17czerwca 1971 r., Medal "Za Zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej" ZG TKKF, leg. nr 888 z 19 stycznia 1986 r., Złota Honorowa Odznaka TKKF, leg. nr 7097 z 7 kwietnia 1988 r., Srebrny Krzyż Zasługi - uchwała Rady Państwa z 22 lipca 1964 r., leg. nr 1-14427, Złoty Krzyż Zasługi - uchwała Rady Państwa z 16 lipca 1971 r., leg. nr 658-71-49, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - uchwała Rady Państwa z 7 lipca 1976 r., leg. nr 1186-76-10, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - uchwała Rady Państwa 5 września 1984 r., leg. nr 2868-84-1, Medal 30-lecia PRL - uchwała Rady Państwa nr 325/7401 z 22 lipca 1974 r., Medal 40-lecia PRL - uchwała Rady Państwa nr 22/28/84 z 22 lipca 1984 r., Medal "Zwycięstwo i wolność 1945 r." - uchwała Rady Państwa z 28 stycznia 1987 r., leg. nr 130-87-45, Krzyż Armii Krajowej RP, leg. nr 26-95-108 z 11 kwietnia 1995 r., Odznaka Pamiątkowa "Akcja Burza", leg. nr I-22-4277 z okazji 50-lecia Powstania Warszawskiego 1944 r., Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" Ministerstwa Kultury i Sztuki, leg. nr 3300-09-84 z dnia 13 września 1984 r., Złota Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych", leg. nr 16580/85 z 23 września 1985 r., Złota Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", leg. nr 10269/86 z 10 września 1986 r. Zmarł 6 czerwca 2002 r. w Żyrardowie.

Jadwiga Michalicka (prezes Oddziału PTTK w latach 1981-1989) urodzona 27 stycznia 1915 r. w Warszawie, ale od roku 1936 związana była z Żyrardowem. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego Sióstr Zmartwychwstanek i Studium dla Wychowawczyń Przedszkoli Katolickiego Związku Polek do wybuchu wojny pracowała w ochronce fabrycznej i szkole p. Motylińskiej jako nauczycielka rytmiki, gimnastyki i śpiewu. Prowadziła także świetlicę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W okresie okupacji pracowała w biurze Zakładów Lniarskich, a po wyzwoleniu w Szkole Włókienniczej, w Szkole Budowlanej i w Technikum Samochodowym w Grodzisku Mazowieckim. Przez cały czas żywo interesowała się działalnością harcerską i turystyczną. Prowadzona przez nią drużyna harcerska im. Emilii Plater zapisała piękną kartę w historii żyrardowskiego ruchu oporu. Członkami jej były m.in.: Janina Borowska, Irena Szubert - Mroczkowska, Maria Adamiak-Świercz, siostry Wichlińskie - Kalina, Wanda i Danuta, Halina Cuper, Wacława Michalska, Władysława Wolniewicz i inne. We wrześniu roku 1939 złożyły one przyrzeczenie na dymy płonącej Warszawy, że będą walczyć z Niemcami wszelkimi możliwymi sposobami. Wspólnie z członkiniami PCK rozdzielały racje żywnościowe żołnierzom wracającym z frontu. Prowadziły punkt wymiany bielizny. Pomagały rannym w bitwie nad Bzurą. Wysyłały paczki do jeńców przebywających w niemieckich oflagach i stalagach. Niezbędne do tego środki uzyskiwały ze sprzedaży własnych robótek ręcznych. Schodząc do podziemia przyjęły kryptonim "Zagajnik", który potem przekształcił się w "Młody Las". Ugrupowanie to w końcowym okresie swojej działalności skupiało 168 dziewcząt z Żyrardowa, Błonia i Milanówka. Współpracowało z Komendą "Szarych Szeregów" w Warszawie. W mieszkaniu Jadwigi Michalickiej przy ul. Moniuszki 28 działała przez dłuższy czas radiostacja służąca utrzymywaniu kontaktów z warszawskim ruchem oporu. Razem z późniejszym mężem Mieczysławem Michalickim należała do Koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie. Kiedy w 1950 roku PTK przekształciło się w PTTK stali się oboje jego aktywnymi członkami, powołując w roku 1956 w Żyrardowie Koło Terenowe PTTK. Prezesem został Mieczysław Michalicki, wiceprezesem Jadwiga Michalicka, sekretarzem Jerzy Włodarczyk, skarbnikiem Irena Petasz, a członkami zarządu: Janina Borowska, Danuta Strzemieczna i Zbigniew Malzahn. Pierwszą siedzibą biura koła było mieszkanie państwa Michalickich przy ul. Dzierżyńskiego 28 (obecnie Narutowicza 28). Potem mieściła się ona w budynku liceum ogólnokształcącego, w siedzibie Polskiego Związku Motorowego przy ul. Służby Polsce, w świetlicy PRSS przy ul. 1 Maja i wreszcie od roku 1962 - we własnym lokalu przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (willa "Wanda"). Po powołaniu Oddziału PTTK w roku 1962 przeszła na stałe do pracy w biurze PTTK, pełniąc od 16 maja 1963 r. funkcję urzędującego członka Zarządu Oddziału PTTK i kierownika BORT PTTK. Zdobywła liczne uprawnienia turystyczne, m.in. przewodnika terenowego i przodownika turystyki pieszej. Mocno przeżyła w styczniu roku 1977 śmierć męża - partnera jej turystycznych wędrówek. W dniu 13 października 1980 r. po 30 latach pracy społecznej i zawodowej w PTTK przeszła na emeryturę, pozostając dalej działaczem społecznym PTTK. Na Zjeździe Oddziału PTTK w roku 1981 została powołana na funkcję prezesa Oddziału PTTK. Kontynuowała swoją dotychczasową działalność turystyczną w innej formie. Pod jej przewodnictwem kontynuowane były tradycyjnie imprezy turystyczno - krajoznawcze o dużym wydźwięku patriotycznym jak: organizowany od roku 1956 czteroetapowy rajd "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność" (etap I - Puszcza Kampinoska, etap II - Góry Świętokrzyskie, etap III - Budy Zosiny, etap IV - Palmiry), rajd z okazji Akcji pod Arsenałem, rajd "Na drogach historii 1939 roku". Jako członek "Młodego Lasu" uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą harcerską i młodzieżą szkolną. W uznaniu zasług dla turystyki i krajoznawstwa otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi (nr 1131 79-17 z 2 lipca 1979 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr 2841-88-4 z 14 września 1988 r.), Medal 30-lecia PL (nr 228/74M z 22 lipca 1974 r.), Medal 40-lecia PL (nr 152/2184M z 22 lipca 1984 r.), Złotą Honorową Odznakę PTTK (nr 884/64), Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego (nr S-2335), Złotą Odznakę "Za zasługi dla woj. warszawskiego" (nr 697-M/69), Złotą Odznakę "Zasłużony Działacz Turystyki" (nr 1319150), Odznakę "Za zasługi dla woj. skierniewickiego" (nr 1587/85), Złoty Medal Opiekuna miejsc Pamięci Narodowej (nr 3918/87). W roku 1989 na XII Zjeździe Krajowym PTTK w Warszawie otrzymała godność Członka Honorowego PTTK. Zmarła 23 grudnia 1992 r. w Żyrardowie.

Jerzy Kwaczyński (prezes Oddziału PTTK w latach 1989-2002) urodzony 8 lipca 1947 r. w Żyrardowie. Studia wyższe: Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki (1971), specjalność maszyny matematyczne i Uniwersytet Łódzki - Wydział Geografii (1982), specjalność turystyka i krajoznawstwo. Ponadto ukończył Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury "Monda Turismo" Akademii Nauk San Marino (1988) z językiem angielskim i esperanto oraz kurs pilotów wycieczek zagranicznych (języki angielski, rosyjski i esperanto) - 1986 r. Działalność społeczna w turystyce: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (od 1965 r., członek Zarządu Głównego PTTK 1984-1988, członek Rady Programowej ZG PTTK ds. Młodzieży Szkolnej 1993-1999, przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK 1999-2001, wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK 2001-2002, członek Komisji ZG PTTK ds. Kontaktów Zagranicznych 2001-2002, prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Skierniewicach: 1984-1991, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Skierniewicach 1981-1984, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie 1984-2002, przewodniczący Komisji Szkoleniowo - Egzaminacyjnej PTTK w Żyrardowie 1983-2002, członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych przy Wojewodzie Mazowieckim 1999-2002, opiekun SKKT PTTK "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie 1971-2002, prezes Koła Przewodników PTTK w Żyrardowie 1983-1997, prezes Koła Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie 1997-2002, Klub Globtrotera PTTK w Żyrardowie, od 1986 r., założyciel, prezes 1986-2002, organizator kursów pilotów wycieczek zagranicznych, Klub PTTK "Esperantotur", prezes 1988-2002, Straż Ochrony Przyrody, od 1985 r. - przewodniczący Grupy Wojewódzkiej Straży Ochrony Przyrody z ramienia PTTK 1985-1999, przodownik: OTP, GOT, TOK, KOT, instruktor krajoznawstwa Polski, Strażnik Ochrony Przyrody, Instruktor Ochrony Przyrody, Instruktor Opieki nad Zabytkami); Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (od 1965 r., członek Zarządu Głównego PTSM 1996-2002, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PTSM w Skierniewicach 1991-1999, prezes Zarządu Oddziału PTSM w Żyrardowie 1999-2002); Związek Harcerstwa Polskiego (od 1965 r., m. in. instruktor ds. turystyki Komendy Chorągwi Skierniewickiej ZHP w latach 1977-1989); Związek Studentów Polskich (1965-1971, wiceprzewodniczący Komisji ds. Turystyki i Wypoczynku Rady Politechniki Warszawskiej 1969-71), Związek Nauczycielstwa Polskiego (prezes Oddziału ZNP ZSZ w Żyrardowie 1983-1991, 1997-2001, członek prezydium Zarządu Okręgu ZNP w Skierniewicach 1983-1999, przewodniczący Okręgowej Rady Kultury Fizycznej i Turystyki ZNP w Skierniewicach 1985-1999, członek Krajowej Rady Kultury Fizycznej i Turystyki ZG ZNP 1985-1993); Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych (od 1982 r. - pilot wycieczek turystycznych TUL w Brwinowie-Pszczelinie); Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (od 1975 r., sekretarz Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Skierniewicach 1985-1998, sekretarz Ogniska TKHKF "Belferek" ZSZ w Żyrardowie 1981-2001); Liga Morska i Rzeczna (od 1981 r. - członek Zarządu Głównego Ligi Morskiej 1985-1999, prezes Głównej Komisji Rewizyjnej LMiR 1999-2002, prezes Zarządu Okręgu Ligi Morskiej w Skierniewicach 1983-1999, prezes Zarządu Okręgu Zachodniomazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej 1999-2002); Liga Ochrony Przyrody (od 1971 r. - członek Zarządu Wojewódzkiego LOP w Skierniewicach 1991-1999); Stowarzyszenie Marynistów Polskich (od 1982 r. - członek Sekcji Turystycznej); Polska Izba Turystyki Młodzieżowej (od 1998 r. - współzałożyciel). Wyróżnienia i odznaczenia: laureat 17 nagród resortowych - Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, m.in. laureat nagrody "Przebiśnieg '97" Prezesa UKFiT za promocję regionu Żyrardowa w konkursie na najlepszą ofertę turystyczną, a ponadto: Krzyż Zasługi dla ZHP nr B-1472 z 23 sierpnia 1984 r., Złota Odznaka "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" nr 2308 z 27 września 1984 r., Odznaka "Za zasługi dla woj. skierniewickiego" nr 1584 z 15lutego 1985 r., Złota Odznaka ZNP nr 060565 z 23 czerwca 1985 r., Złota Odznak Honorowa PTTK nr 10007 z 6 stycznia 1986 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej nr 46676 z 14 października 1986 r., Medal wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego nr 38187 z 14 listopada 1987 r., Bryzowy Medal "Za Zasługi dla obronności kraju" nr B-16083 z 12 października 1988 r., Złoty Krzyż Zasługi nr 210-89-7 z 6 września 1989 r., Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nr 4752 z 27 czerwca 1989 r., Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki" nr TZ-36/90 z 12 czerwca 1990 r., Złota Honorowa Odznaka TKKF nr 7891/90 z 24 września 1990 r., Złota Honorowa Odznaka SEP nr 2982 z 6 stycznia 1994 r., Złota Honorowa Odznaka PTSM nr 1298194 z 31 sierpnia 1994 r., Złota Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza" nr ZM - 92/1/94 z 10 listopada 1994 r., Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" nr 436-06/95 z 14 czerwca 1995 r., Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami" nr 5328 z 19 sierpnia 1995 r., Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" nr Z-130/96 z 2 lipca 1996 r. Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego (ZG SEP) z 18 wrzęsnia 1997 r. Medal im. dr Henryka Jordana (ZG TPD) nr 4453/97 z 3 grudnia 1997 r., Odznaka "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" nr SM-58/98 z 5 lutego 1998 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 75-98-41 z 29 kwietnia 1998 r., Srebrna Odznaka "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" nr SS-93/1/98 z 15 czerwca 1998 r., Medal "80 lat marynarki wojennej RP" nr MW-123/98 z 26 czerwca 1998 r., Złota Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza'' (po raz drugi) nr ZM-17/3/99 z 16 marca 1999 r., Odznaka "Za Zasługi dla Turystyki" nr 136/99 z 7 września 1999 r., Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (po raz drugi) nr 11-2001-9 z 16 stycznia 2001 r., Odznaka Honorowa "50-lecia PTTK" nr 206/2000, Medal "Za zasługi dla Ligi Morskiej i Rzecznej" (nr 14/2002), Krzyż Zasługi Ligi Morskiej i Rzecznej "Pro Mari Nostro" (nr 9/2002).

Zarząd Oddziału w Żyrardowie

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT