PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Zdzisław Brzeziński


Urodził się 24 czerwca 1913 r. w Woli Zaraczyńskiej koło Łańcuta (ojciec urzędnik, matka nauczycielka). W roku 1931 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Nauk Politycznych przy UJ w Krakowie, gdzie w 1936 r. zdał egzamin refendarski. Po rocznym bezrobociu, od listopada roku 1940 pracował jako aplikant sądowy w Krakowie. Od 17 stycznia 1945 r. pracował jako radca prawny Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w Krakowie, po czym od marca 1945 r., przeniósł się na stałe do Gliwic, z którymi związał całe swe twórcze i pracowite życie. Początkowo pracował w Zarządzie Miejskim jako zastępca kierownika Wydziału Mienia Opuszczonego i Porzuconego, następnie od 1 sierpnia 1945 r. w Zjednoczeniu Przemysłu Przetworów Papierniczych, od 1 stycznia 1946 r w Zjednoczeniu Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych. Wrócił potem do pracy w administracji terenowej: od 1 stycznia 1948 r. był dyrektorem Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, od maja 1950 r. zaś pełnił funkcję sekretarza Prezydium MRN w Gliwicach. W 1958 r. został dyrektorem Katowickiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Gliwicach, w którym pracował do 1978 r., i w którym przeszedł na emeryturę.

Od 1953 r. wraz z grupą założycielską rozpoczął organizację ruchu turystycznego w Gliwicach, inicjując ją powstaniem Oddziału PTTK w Gliwicach. W 1953 r. został prezesem Zarządu Oddziału PTTK w Gliwicach. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie do wiosny 1981 r., w którym, w uznaniu niekwestionowanych nigdy zasług, wybrany został Honorowym Prezesem Oddziału PTTK w Gliwicach. Funkcję te nadal pełni w sposób aktywny i twórczy; swą obecnością i radą wspiera działalność działaczy oddziału. Jest typem działacza społecznego związanego z pozytywistyczną tradycją patriotycznej inteligencji polskiej, człowiekiem o bogatej osobowości i szerokich horyzontach intelektualnych. Uczestniczył w niezliczonych działaniach organizacyjnych ruchu turystycznego. Był między innymi członkiem Zarządu Głównego PTTK. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach, był członkiem i wiceprezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Był członkiem licznych komitetów związanych z rozwojem kultury, wychowania fizycznego i turystyki na Śląsku oraz w kraju. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, licznymi najwyższymi odznaczeniami PTTK: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 100-lecia zorganizowanej turystyki w Polsce, medalem 50-lecia PTTK.

Dzięki Jego działalności Oddział PTTK w Gliwicach zdołał w krótkim czasie po 1953 r. zgrupować liczne i aktywne grupy organizatorów i działaczy turystyki, zapewniając społeczeństwu szerokie możliwości uprawiania turystyki - na owe czasy jedyne możliwości aktywnej rekreacji połączone z poznawaniem kraju oraz jego bogactw naturalnych, historycznych i kulturowych. Nie miał w zwyczaju wyróżniać i faworyzować poszczególnych tendencji w turystyce. Każdy aktywny działacz mógł liczyć na jego cenną pomoc (skromnie oświadczał: ... przede wszystkim nie przeszkadzałem...). Przy Jego wszechobecnej pomocy rozwinęły się działania przewodników turystycznych, turystów górskich, żeglarzy, kolarzy. W pamięć turystów wpisały się schroniska i stacje turystyczne gliwickiego Oddziału PTTK w Karkonoszach, w Bieszczadach, w Bukowinie Tatrzańskiej i w Toszku, wpisały się także rejsy morskie otwierające szeroki i ciekawy świat żeglarzom śląskim. We wszystkich tych przedsięwzięciach tkwi cząstka Jego pracy i osobowości. Patronował wszelkim śmiałym planom i realizacjom działaczy Oddziału PTTK w Gliwicach.

Zdzisław Brzeziński mówił: moje umiłowanie kraju wyrosło z wychowania rodzinnego i szkolnego. Autorytetem dla mnie było światłe pokolenie nauczycieli gimnazjalnych i akademickich w Krakowie, które charakteryzowało się bardzo dużymi różnicami poglądów i zapatrywań. Różnice te nie miały najmniejszego wpływu na ich głęboki patriotyzm.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT