PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkanie Członków Honorowych PTTK w roku 2003


W programie spotkania przewidziano: dyskusję w gronie plenarnym Członków Honorowych PTTK o aktualnych sprawach dotyczących działalności Towarzystwa z uwzględnieniem złożonych uwarunkowań, spotkanie z władzami naczelnymi Towarzystwa oraz cykl wycieczek krajoznawczych po województwie małopolskim.

Pierwszego dnia, po przyjeździe do Krakowa i serdecznym przyjęciu w Domu Turysty PTTK przez działaczy Oddziału Krakowskiego, Członkowie Honorowi zwiedzili Muzeum Oddziału Krakowskiego PTTK "Rydlówka" w Bronowicach, a w drodze do Dobczyc zapoznali się z historią powstania masztu TV Kraków w Chorągwicy, historią rodu Morsztynów w Raciborsku, życiem i działalnością Józefa Mehoffera w miejscowości Jankówka, zwiedzili XVII-wieczny kościół w Dziekanowicach z romańskim prezbiterium.

W Dobczycach Członkowie Honorowi PTTK złożyli kwiaty na grobie Władysława Kowalskiego - również Członka Honorowego PTTK, długoletniego prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach, któremu Towarzystwo zawdzięcza odtworzenie i restaurację Dobczyckiego Zamku, zwiedzili skansen i zamek oraz spotkali się z działaczami Oddziału PTTK w Dobczycach. W spotkaniu obok prezesa Zarządu Oddziału - Marka Gabzdyla, będącego równocześnie wójtem gminy Raciechowice, wzięli między innymi udział Maciej Pawlak - burmistrz Miasta Dobczyce, i Maria Topa - sekretarz Zarządu Oddziału PTTK. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze oraz z wielkim zainteresowaniem i ciekawością ze strony Członków Honorowych.


W dniach 6-8 czerwca 2003 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym MPWiK w Dobczycach - Jałowcowej Górze, położonym nad Zbiornikiem Dobczyckim, utworzonym na rzece Rabie, odbyło się coroczne spotkanie Członków Honorowych PTTK, tworzących Krąg Seniorów PTTK. W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Główny PTTK przy współudziale Oddziału Krakowskiego PTTK wzięło udział 40 Członków Honorowych naszego Towarzystwa.

Tradycyjnie, wieczorem pierwszego dnia spotkania odbyły się plenarne obrady Kręgu Seniorów PTTK, którym przewodniczył Janusz Żmudziński - dziekan Kręgu. Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych Członków Honorowych PTTK - od ostatniego spotkania w Świętej Katarzynie we wrześniu 2002 r. odeszli od nas: Jan Miłkowski z Mińska Mazowieckiego, Jan Małecki z Tarnowa, Jan Staszel z Warszawy, Tadeusz Szczerba z Gliwic, Witold Tokarski z Nowego Sącza, Zenon Gąstoł z Warszawy, Tadeusz Zerych z Opola, Zbigniew Ratajski z Tychów - dziekan Kręgu poinformował o ukończeniu i upublicznieniu Księgi Pamiątkowej Członków Honorowych PTTK 1950-2000, zawierającej biogramy 195 Członków Honorowych Towarzystwa od I do XIV kadencji władz naczelnych PTTK oraz o działalności Kręgu Seniorów w minionym roku.

W dyskusji wskazywano na konieczność rozpropagowania Księgi Pamiątkowej... wśród żyjących Członków Honorowych PTTK, których jest obecnie w Kręgu 89 osób, poruszano sprawy dalszego zmniejszania się liczby członków w Towarzystwie i zastanawiano się jak tej sytuacji zaradzić, proponowano podjęcie działań w celu powrotu byłych członków PTTK do Towarzystwa, poruszano sprawy wymiany legitymacji w Towarzystwie, szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej, zastanawiano się nad formą wydania kolejnej Księgi Pamiątkowej..., zawierającej biogramy Członków Honorowych od XV kadencji. Członkowie Honorowi informowali także o podejmowanych przez siebie w ciągu minionego roku działaniach na rzecz swoich macierzystych oddziałów i środowisk zainteresowań.

W drugim dniu spotkania Członkowie Honorowi wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po Pogórzu Wiśnickim i północnym skraju Beskidu Wyspowego. Podczas wycieczki zwiedzono m.in.: zabytkowe obiekty sakralne w Raciechowicach, w Szczyrzycu, w Limanowej, w Jodłowniku i w Gruszowie, gdzie w godzinach przedwieczornych Członek Honorowy PTTK ks. prałat dr Jerzy Pawlik celebrował mszę świętą, zwiedzono także cmentarze z I i II wojen światowych w Limanowej. W Dobrej Członkowie Honorowi złożyli kwiaty na grobach Leopolda i Jacka Węgrzynowiczów - wybitnych działaczy PTK i PTTK, a w Raciechowicach wzięli udział w głosowaniu referendalnym oraz w spotkaniu z wójtem Gminy Raciechowice - Markiem Gabzdylem. Wieczorem zaś, odbył się pokaz przezroczy "Galicyjskich cmentarzy z I wojny światowej", które prezentował Zbigniew Twaróg - Członek Honorowy PTTK i działacz Oddziału Krakowskiego PTTK.

W trzecim dniu, przed spotkaniem z władzami naczelnymi Towarzystwa, Członkowie Honorowi zwiedzili miejsce urodzenia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowcu k. Gdowa - twórcy Legionów Polskich we Włoszech (kopiec i pomnik) oraz miejscowość Niegowić, gdzie przy monumentalnym kościele znajduje się pomnik ks.Karola Wojtyły - wikarego w latach 1948-1949.

Spotkanie z władzami Towarzystwa odbyło się w Domu Turysty PTTK w Krakowie i wzięli w nim udział: Janusz Zdebski - prezes Towarzystwa, Stanisław Dygasiewicz - prezes Głównej Komisji Rewizyjnej i Członek Honorowy PTTK, Mieczysław Michalski, Stanisław Pawlicki i Andrzej Piwoński - członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Członkowie Honorowi PTTK. Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK reprezentowała Barbara Twaróg - członek tej komisji. W trakcie spotkania Janusz Zdebski wręczył listy gratulacyjne z okazji 80-, 85-, 90- i 95- lecia urodzin: Adamowi Czarnowskiemu, Janowi Dworczykowi, Eugeniuszowi Kędzierskiemu, Mieczysławowi Michalskiemu, Andrzejowi Piwońskiemu, Elfrydzie Trybowskiej, Henrykowi Walkowskiemu. Analogiczne listy gratulacyjne zostały również przygotowane dla Izabelli Horodeckiej, Wandy Tomaszewskiej, Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Janusza Czyszczonika, Władysława Ogrodzińskiego, Stanisława Kellera, Eugeniusza Skrzypka i Aleksandra Wójcika. W związku z nieobecnością tych osób na spotkaniu listy zostaną im wręczone przy najbliższej okazji.

Prezes poinformował także o aktualnych pracach ZG PTTK, w tym o organizacji w roku 2003 spotkania członków Towarzystwa "U źródeł rzek", o organizacji plenarnego posiedzenia ZG PTTK w Zakopanem i powiązania go z uroczystymi obchodami 130-lecia PTT, o rekonstrukcji polityki gospodarczej Towarzystwa. Ponadto przedstawił aktualne problemy Towarzystwa takie, jak: proces ekonomicznego słabnięcia oddziałów PTTK i nie radzenia sobie w nowej rzeczywistości prawnej i gospodarczej kraju; mówił także o braku współdziałania między oddziałami, na przykład, w tworzeniu i sprzedaży produktu turystycznego; o utrudnieniach stwarzanych przez władze państwowe dla działalności organizacji pozarządowych (wydawanie coraz to nowych zarządzeń i aktów prawnych nie zawsze ze sobą spójnych); o nie wywiązywaniu się tychże władz ze wspólnych ustaleń i uzgodnień, o problemie ubezpieczeń kadry Towarzystwa, o konieczności odmłodzenia Towarzystwa. Poinformował również o osiągnięciach PTTK: o wzroście długości szlaków jeździeckich, o tworzeniu bazy namiotowej PTTK na Ukrainie, o rozszerzaniu współpracy z zagranicznymi organizacjami turystycznymi, jak np.: NFI, Klub Czeskich Turystów, Klub Słowackich Turystów, i o oddaniu po remoncie schroniska "Pilsko" na Hali Miziowej. O aktualnych pracach i działaniach podejmowanych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK poinformował Członków Honorowych prezes tej komisji - kol. Stanisław Dygasiewicz.

W dyskusji Członkowie Honorowi wskazywali na konieczność wydania Księgi Pamiątkowej... oraz odmłodzenia Towarzystwa przez określenie roli i miejsca młodzieży w życiu Towarzystwa, a także na stworzenie takich warunków, aby młodzież chciała do Towarzystwa należeć i aktywnie w nim uczestniczyć, na dążenie do zahamowania zmniejszania się liczby członków w Towarzystwie, głównie w szkołach, ochrony prawnej szlaków turystycznych, wzmocnienia pozycji oddziałów, by stały się partnerem władz administracyjnych i samorządowych, tworzenia lepszego wizerunku Towarzystwa na zewnątrz i większej niż dotychczas reklamy jego działalności zarówno w sferze organizacyjno-programowej, jak i gospodarczej. Poruszono także sprawy nowej legitymacji członkowskiej PTTK, zniżek w obiektach PTTK i obiektach NFI dla członków PTTK, działalności Towarzystwa w zakładach pracy (zgłoszono propozycję spotkania członków ZG PTTK z kadrą i działaczami oddziałów zakładowych), uprawnień przodownickich, przyznawania oddziałom przez ZG PTTK "grantów" na imprezy programowe. Na pytania związane z tymi sprawami odpowiedzi udzielił prezes ZG PTTK - Janusz Zdebski.

Na końcu dyskusji i spotkania, dziekan Kręgu Seniorów podziękował wszystkim działaczom Oddziału Krakowskiego PTTK: Jerzemu Kapłonowi - prezesowi Zarządu, Jadwidze Broczkowskiej, Tadeuszowi Felusiowi, Zbigniewowi Kreskowi, Kamili Nikiel, Joannie i Januszowi Palarzom, Henrykowi Palczewskiemu, Stanisławowi Pawlickiemu, Marianowi Uchaczowi, Zbigniewowi Wyżdze, szczególnie zaś Barbarze i Zbigniewowi Twarogom, za współpracę w organizacji i przeprowadzeniu tegorocznego spotkania Członków Honorowych PTTK. Słowa podziękowania za pomoc w organizacji i opiekę nad spotkaniem Członków Honorowych skierował także do pracowników biura ZG PTTK - Elżbiety Moszczyńskiej i Urszuli Grzywacz.

Kolejne spotkanie Członków Honorowych PTTK odbędzie się w 2004 r. na terenie województwa podlaskiego, a jego gospodarzem będzie Oddział Miejski PTTK w Białymstoku i jego prezes oraz Członek Honorowy - Ryszard Koziara.

Elżbieta Moszczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT