PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (11)/2003
ISSN 1642-0853

Kadry dla turystyki lubuskiej


Aby dobrze prezentować walory turystyczne regionu formować je w oferty turystyczne istnieje potrzeba systematycznego kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych.

Region lubuski może właściwie zaistnieć w świadomości turystów - gości, aby zatrzymali się na dłuższy pobyt aniżeli tranzytowy przejazd. Jak ważny w marketingu usług turystycznych jest czynnik osobowy przekonały się kraje, które na usługach tranzytowych więcej zarabiają od Polski. Kultura obsługi, fachowe budowanie turystycznego wizerunku miasta, gminy wymagają wysokich kwalifikacji. Osobny problem to kształtowanie nawyków do uprawiania turystyki i rozbudzanie krajoznawcze najmłodszych, wychowanie w perspektywie potencjalnych klientów, uczenie się jak zorganizować i zagospodarować wartościowo osobisty czas wolny przez formy turystyczno-krajoznawcze.

Dlatego Instytut Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze zorganizował podyplomowe studia z zakresu turystyki dla chętnych, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności lub uzyskać nowy fach z zakresu zarządzania turystyką w regionie. Program studiów opracowano dla potrzeb kadry biznesu turystycznego, samorządu lokalnego, a także dla nauczycieli regionu lubuskiego.

12 kwietnia 2003 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ulicy Podgórnej 50, nastąpiła inauguracja Podyplomowych Studiów "Zarządzanie turystyką w regionie". Uczestniczyło w niej ponad 210 osób - gości i studentów, którzy wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Krzysztofa Mazurskiego (z Politechniki Wrocławskiej, redaktora naczelnego miesięcznika "Na szlaku") na temat: "Główne trendy w turystyce". Ponadto wystąpiły dwa zespoły muzyczne: "Afera" z Nowego Miasteczka i "Śnieżynki" z Konotopu.

Następnego dnia odbyły się pierwsze zajęcia na ww. studiach, które będą trwały dwa semestry (274 godziny w ramach 26. przedmiotów). Wykładowcami (w liczbie 25) są wybitni specjaliści w dziedzinach zarządzania i marketingu, turystyki, krajoznawstwa i agroturystyki, zarówno naukowcy, jak też działacze - praktycy.

Uczestnicy studiów wezmą udział w warsztatach terenowych (w mieście - Zielona Góra, w regionie - Rzeczpospolita Ptasia w okolicy Słońska, w Polsce - Przedgórze Sudeckie - Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu).

Turystyka to złożona dziedzina interdyscyplinarna. Można na nią spojrzeć w różnych aspektach. Pierwszy, to wprowadzenie jako nurtu treści wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Kształtowanie potrzeby tożsamości z regionem, uczenie jak organizować swój wolny czas. Turystyka to bardzo duże bogactwo form i treści. Potrzebni są nauczyciele - krajoznawcy, turyści, ale i entuzjaści, którzy dobrze i umiejętnie poprowadzą podopiecznych. Drugi aspekt, to dobra promocja regionu, a w nim miast i gmin. Nie zawsze turystyczne miasta i gminy dostrzegają potrzebę profesjonalnego odniesienia się do organizacji i obsługi swoich gości - turystów, przygotowania turystycznego planu marketingowego, zarabiania na turystyce.

Rok nauki na powyższych studiach podyplomowych daje możliwość uzyskania nowych kwalifikacji, nowego zawodu tym osobom, które mają już ukończone wyższe studia.

Region lubuski jest bogaty w walory turystyczne, czyste ekologiczne środowisko, położone przy granicy państwa. Posiada w miarę dobrą bazę turystyczną. Bardzo dobrze funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Nic jednak nie dzieje się samo. Potrzebny jest bardzo dobry manager, organizator, inspirator, który dostrzega zarówno komercyjne funkcje turystyki, jak i działalność w stowarzyszeniach, w organizacjach turystycznych, w placówkach oświatowych na rzecz dzieci i młodzieży.

Mieczysław Wojecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT